Positioneringsteknik i arbetslivet

Fråga: Får arbetsgivaren installera gps i de bilar som används av de anställda i tjänsten?

Svar: Användning av positioneringsteknik är utbredd i arbetslivet men behovet av behandling av uppgifterna varierar stort mellan olika branscher.

En arbetsgivare kan, med stöd av sin arbetsledningsrätt, installera positioneringssystem som gps i sina bilar, under förutsättning att det finns klara skäl för det.

För att avgöra om klara skäl finns ska arbetsgivaren göra en intresseavvägning där arbetsgivarens intresse av att använda GPS ska väga tyngre än den anställdes intresse av att skydda sin integritet.

Eftersom gps-positionering innebär att personuppgifter behandlas kommer dataskyddsförordningen GDPR att bli tillämplig. Normalt används positioneringsteknik med gps i arbetslivet för följande ändamål;

  • som stöd för arbetstagaren med vägbeskrivning
  • bevismedel till skatteverket (elektronisk körjournal)
  • arbetsledning i realtid (taxi, hemtjänst)
  • för att uppfylla lagkrav såsom färdskrivare, arbetsmiljö,

Datainspektionen har uppgett att ändamål som har att göra med säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag normalt sett är godtagbara. Ett vanligt syfte mot bakgrund av säkerhet och arbetsmiljö är att arbetsgivaren behöver veta var de anställda befinner sig ifall något skulle hända.

Däremot torde det inte vara tillåtet för en arbetsgivare att använda sig av ett datasystem med främsta syfte att övervaka arbetstagarna.

MBL-förhandling
Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal så finns en skyldighet att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslut om införande av  gps-positionering i företagets bilar.

Finns lokal klubb på arbetsplatsen vänder du dig i första hand till dem för att förhandla. Notera att regler om införande av kontrollsystem kan finnas i ditt kollektivavtal.

Policy
Data insamlad från en anställds gps möjliggör en detaljerad kartläggning av den anställdes förehavanden och det är därför av vikt att det finns tydliga policys vad som är tillåten respektive otillåten behandling av platsdata hos en arbetsgivare.

Arbetsgivarens måste också införa rutiner för att kontrollera att personuppgifterna inte används till annat än till det ursprungliga ändamålet – så kallad ändamålsglidning.

Användning av GPS kan vara ett effektivt sätt för arbetsgivaren att kontrollera hur och under vilka tider den anställde arbetar. Denna typ av behandling är ett stort ingrepp i den anställdes integritet och får användas enbart då det finns en konkret misstanke om att en anställd allvarligt missbrukar sin tidredovisning

Lisa Strandberg
förhandlare/rådgivare, Fastigo