Nya regler för bidrag vid bostadsanpassning

bostadsanpassningsbidrag

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli. Här får du en sammanfattning av nyheterna.

Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad, skriver Boverket.

Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden.

Vidare får hyresvärdar och bostadsrättsföreningar möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Oförändrade bestämmelser
Flera bestämmelser i den nya lagen motsvarar i stort bestämmelserna i den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag men innehåller vissa förtydliganden.

Den nya lagens alla bestämmelser framgår av avsnitt 2.1 i regeringens proposition 2017/18:80, Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. En länk till propositionen hittar under artikeln.

Här följer en sammanfattning av nyheterna i den nya lagen som riksdagen beslutade om den 11 april 2018.

Personen med funktionsnedsättning söker
Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag alldeles oavsett vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden.

Den som äger bostaden och nyttjanderättshavare ska medge att anpassningen utförs
Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så måste sökanden visa att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Den som till exempel äger ett hus tillsammans med sin sambo ska visa att sambon samtycker. Och den som bor i en hyreslägenhet ska visa att hyresvärden och den som står på hyreskontraktet har gått med på anpassningen. Sökanden måste också visa att den som äger bostaden har lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Den som bor i ett särskilt boende kan inte få bostadsanpassningsbidrag
Den som bor i en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen.

Inget bidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel
Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kan sökanden inte beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag i vissa fall trots att bygglagstiftningens tillgänglighetskrav inte har följts
Om behovet av en anpassning beror på att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte har följts när huset uppfördes eller ändrades ska bostadsanpassningsbdirag ändå kunna beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven.

Helt nya regler vid byte av bostad
Om sökanden har flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till vissa typer av brister som gör att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det handlar om  brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Två nya bidragsformer
Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.

Kommunens åtagande
Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot entreprenörerna.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bostadsanpassningsbidrag
Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphuss och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.

Återställningsbidraget
Även den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag anger villkoren för det så kallade återställningsbidraget. Det är ett bidrag som kan sökas av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar om anpassningsåtgärden inte längre används och dessutom är till nackdel för andra boende.

Nuvarande kostnadsgränsen på 5 000 kronor slopas.
En annan nyhet är att bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag för fler typer av åtgärder i anslutning till en bostadsrättslägenhet i ett flerbostadshus. Däremot så kommer bostadsrättsföreningar inte heller med den nya lagen kunna få återställningsbidrag för att återställa åtgärder inne i en bostadsrättslägenhet.

Ansökningar före 30 juni
Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag träder ikraft den 1 juli 2018. Den nuvarande lagen upphävs samma dag men fortsätter att gälla för ansökningar som inkommit till kommunen senast den 30 juni 2018.