Använd rätt entreprenadavtal

Hur använder du ABFF och vilka är nyheterna i branschregelverket? Frågorna besvarades av en specialist på entreprenadrätt på Affs frukostseminarium.

Den stora nyheten i ABFF 15 är kapitel 1 paragraf 1 som handlar om avtal som tillkommit genom samråd, det vill säga inte genom upphandling med förfrågningsunderlag och konkurrens. När denna paragraf gäller så gäller inte övriga paragrafer i kapitel 1.

Advokat Pehr Jacobsson.

Advokat Pehr Jacobsson, specialist i entreprenadrätt, berättade att förutom kapitel 1 paragraf 1 så har det inte skett några egentliga förändringar i ABFF 15, resten är i stort förtydliganden för att underlätta förståelse och tolkning.

Affs seminarium om branschregelverket ABFF i Stockholm den 22 mars fokuserade på nyheterna i ABFF 15 gentemot ABFF 12 samt hur ABFF förhåller sig till närliggande regelverk, till exempel ABT 06.

Så tolkar du ABFF
För att deltagarna ska ha lättare att tolka ABFF fick de några råd av Pehr Jacobsson:

  • Läs hela ABFF ordentligt när ni har avtal som åberopar ABFF. Fundera på hur det kompletterar övriga kontraktshandlingar.
  • Läs ABFF utefter att konkurrensens princip – ABFF finns till för att skapa jämförbara anbud.
  • Anbudsgivaren ska räkna på det som står – inte det som borde stå (om man t.ex. känner fastighet och verksamhet). Det är generellt ingen idé att som beställare säga ”du borde ha förstått att…”.
  • Platsbesöket är till för att kontrollera produktionsförutsättningar såsom tillgänglighet, möjlighet att etablera sig, resurssättning, åtkomst m.m. Inte för att anbudsgivaren ska kontrollera mängder, status eller vilken tjänst som borde utföras.
  • När verkligheten avviker från handlingarna så är det generellt en grund för reglering. Om leverantören anser att de ska ha mer betalt så åligger bevisbördan också leverantören.

Fel regelverk
Frågor om man kan använda olika närliggande regelverk kom upp på seminariet.

Det är viktigt att använda rätt branschregelverk för det man vill avtala om. Men det är inte helt ovanligt att drift och underhåll återkommande köps på ett avtal som baseras på ABT 06 för totalentreprenader. Kan man göra så?

Det enkla svaret är så klart att man kan det, men att det inte är lämpligt. Då uppkommer frågan: varför inte? I en totalentreprenad ska ju också en funktion levereras?

Kortfattat kan grunden till det sägas vara:

  • En grundläggande skillnad är att byggprojekt utförs en enda gång, när allt är utfört är man färdig och då ska villkoren vara uppfyllda.
  • En tjänsteentreprenad pågår under en längre tid och tjänsten ska levereras kontinuerligt, och kraven ska uppfyllas hela tiden.
  • Under kontraktstiden så ”finns det inga fel” (terminologiskt) enligt ABT, dessa kan först uppstå efter slutbesiktning.

Skapar problem
Nu började det kännas klart för alla som lyssnade att det inte blir så lyckat att använda ABT 06 i en tjänsteentreprenad, där man inte vill vänta till efter någon besiktning sista dagen för att kunna säga att något inte är korrekt utfört.

En kort diskussion följde om varför det trots allt är så pass vanligt att D/U-avtal, särskilt inom gata/park, skrivs på ABT?

Den allmänna gissningen var att det helt enkelt är mer känt, och att kunskapen om att ABFF finns behöver spridas. ABFF är helt enkelt mycket lämpligt för alla typer av entreprenader som består av återkommande tjänster, och bör användas.

Blandade entreprenader
Entreprenader har en förmåga att inte hålla sig till bara projekt eller bara drift. Hur bör man tänka då? På seminariet identifierades två vanliga scenarier där projekt och drift förekommer i båda två.

Byggprojekt som ska följas av drift och underhåll och där man vill handla allt av samma företag behöver två avtal – ett baserat på ABT för projektet och ett eget avtal baserat på ABFF för driftfasen.

För drift- och förvaltningsentreprenader som även innehåller små projekt som till exempel byte av större installationer eller mindre ombyggnader skrivs avtalet på ABFF, men det är lämpligt att komplettera med reglerna i ABT vad avser ansvar, garanti och besiktning. Reglerna kompletterar varandra och blir då tillsammans lämpliga för hela entreprenaden.

Stort intresse
Affs seminarium hade ett 40-tal deltagare.

Det stora gensvaret på seminariet gör att Aff efter sommaren planerar ett nytt seminarium som rör ABFF, fast med inriktning på tolkning av vanliga frågor. Olika typfall kommer att presenteras och det blir en diskussion om hur de bör tolkas baserat på ABFF.

Text: Anna Cedvén, ordförande ABFF-utskottet
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Kort om ABFF

ABFF är den grund som samtliga övriga Aff-dokument vilar på. ABFF står för ”Allmänna bestämmelser för entreprender inom fastighetsförvaltning och service” och kan jämföras med byggbranschens AB04, ABT06 och ABK09. Men medan de regelverken är anpassade för projekt med början och slut, är ABFF anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega