Newsec vill påverka klimatavtrycket via sina kunder

Newsec ser att de kan påverka branschens klimatavtryck genom att få sina kunder att bli mer digitala och därmed göra bättre strategiska val. Christoffer Börjesson berättar om energioptimering och utmaningar med omställningen och digitalisering.

Branschen står inför utmaningar. Man behöver minska sitt klimatavtryck, kostnaderna för el och energi ökar, det råder effektbrist och dessutom ställer myndigheter och EU högre krav på energieffektivering och rapportering för att kunna uppnå nivåer i olika certifieringssystem.

Men genom att vidta åtgärder kan fastighetsbolag sänka sin energianvändning och sina energikostnader och samtidigt minska sitt klimatpåverkan. Det gör dem även mer lönsamma och attraktiva och detta kan bidra till att få grön finansiering i framtiden.

Hållbarhet är lönsamt
Fastighetskonsultbolaget Newsec hjälper fastighetsägare med värdering, transaktion, förvaltning och utveckling av sitt fastighetsbestånd. De ser att hållbarhet är lönsamt, vilket ger förutsättningar för dem att påverka sina kunder att ta beslut för en grön omställning.

I sin senaste hållbarhetsrapport slår Newsec fast att det egna CO2-utsläppet uppgår till 4 000 ton medan deras kunders utsläpp ligger på 400 000 ton. De anser att det är kundernas utsläpp som är de relevanta och genom att påverka detta kan man skapa verklig förändring.

– Vår största möjlighet till positiv påverkan på miljön är genom våra kunduppdrag. Det är viktigt att det vi gör bidrar både till klimat-, energi- och kostnadseffektivisering, men också möjliggör förbättrat fastighetsvärde. I detta arbete har också frågor som social hållbarhet och etisk affärsverksamhet en roll, säger Christoffer Börjesson, ansvarig för Newsecs digitaliseringsinitiativ Newsec Digital Accelerator.

Vilka åtgärder gör ni hos era kunder för att minska deras utsläpp?
– En stor del av klimatavtrycket är kopplat till våra kunders uppdrag inom entreprenadprojekt. I stora ROT-projekt, som ibland är ett nödvändigt ont, gäller det att arbeta med nya processer och leverantörer – ihop med våra kunder – för att få så lite CO2-utsläpp som möjligt.
 
– I driften handlar det om att arbeta med gröna energiavtal som ger mindre CO2-avtryck. I de fastigheter där vi ansvarar för energiprojektledningen tar vi också fram olika effektiviserings- och optimeringslösningar. Vi mäter, analyserar och förbättrar energiförbrukningen och minska därmed klimatavtrycket. Vi arbetar också med lösningar för lokalt producerad energi.

Kan ni lova era kunder att energiffektiviseringar även minskar deras energikostnader?
– Om kunderna investerar i våra förslag på en digital infrastruktur, som kan mäta och analysera, så vet vi bättre vilken användning som underbygger kostnaderna. Då har vi stora möjligheter att minska energianvändning och minska kostnaderna där de är som störst – eller riskerar att öka som mest.

– Men jag vill poängtera att energikostnader är något som i dagsläget ökar. Fjärrvärmepriset ökar med 8–10 % årligen och elnätsavgifter har ökat med 20–30 %. Detta har varit en stor förändring de senaste åren.

Hur kan man komma runt de skenande priserna?
– Det är viktigt att se till helheten hos kunder – vem betalar för energin och hur kan man som fastighetsägare skapa affärer runt egen produktion och lagring, för att i vissa fall också bli en producent av energi till sina hyresgäster. Allt för att minska kostnader och skapa incitament för grön energi.

– En del i detta är att arbeta nära brukarna och hyresgäster, för att säkerställa att även de är involverade i åtgärderna och bidrar till att minska energikostnaderna. Vi instruerar brukarna i de olika lösningarna, men engagerar dem även genom gröna hyreskontrakt.

Att digitalisera fastigheterna är något av en käpphäst hos Newsec. Vad ger det kunderna att få en mer digitaliserad förvaltning?
– Har man som fastighetsägare ett digitalt bestånd, det vill säga digital teknik och infrastruktur som mäter förmågor i fastigheten gällande vatten, uppvärmning, klimat, ventilation, nyttjandegrad och så vidare, ger det insikter som möjliggör att arbeta med de kostnader eller användningsmönster som påverkar de uppsatta målen mest. Den digitala tekniken i fastigheten, tillsammans med en tydlig förvaltningsplan, möjliggör att mer felsökning kan ske centralt. Man blir på det klara med sina prioriteringar och kan rikta in åtgärder där de gör mest nytta.

Kan du ge exempel på några sådana insikter och åtgärder?
– Det kan handla om att identifiera låg nyttjandegrad, man upptäcker förbättringsmöjligheter och optimerar användningen. Sensorer kan även nyttjas i till exempel sophanteringen där tömningsintervallen kan optimeras. Genom att mäta går det även att påverka och styra smartare och få ner energianvändningen. Med en digitalt uppkopplad fastighet kan styrning också göras på distans, vilket minskar på förvaltningens tidsförbrukning och transporter till och från fastigheten.

– Kostnadsbesparingar, effektiv användning av ytor och resurser, färre transporter och minskat klimatavtryck är några av de fördelar och vinster man kan få genom en digitaliserad förvaltning.

Digitalisering kan initialt innebära höga kostnader. Hur får ni era kunder att kliva på tåget?
– Vänder man på det – att arbeta med ökad rapportering, insikter om vad som underbygger kostnader, energianvändning, vara en del av energisystemet och styra det smartare samt påverka sitt inomhusklimat – hur ska fastighetsägare lösa detta utan digital teknik?
 
– Digitalisering innebär såklart en investering i ett digitalt bestånd och nya digitala verktyg, men digitalisering behöver inte innebära höga kostnader. Mer datadrivna fastigheter möjliggör insikter som i sin tur leder till prioriteringar. Då kan man åtgärda de saker som har mest påverkan på kostnader och hyresgästupplevelsen.

Vilka är de viktigaste åtgärder för att komma igång med en digitalisering inom hållbarhet?

  1. Ha en röd tråd och arbeta utifrån övergripande bolagsperspektiv.
  2. Installera teknisk mätinfrastruktur i fastigheterna så man mäter rätt utifrån sin plan och målbild.
  3. Ha en tydlig plan- och mätanvisning, så att man utifrån myndighets- och fastighetsperspektiv har ordning på vilka mätpunkter och mätare som ska kontrolleras för olika insikter, rapporteringar eller uppföljning.
  4. Koppla samman tekniska mätdata med ekonomiska data, för att skapa översikt kring vad som underbygger de största kostnaderna och hur dessa kostnader kommer utvecklas över tid.

Vilka utmaningar finns i den gröna omställningen?
– Det finns flera utmaningar i den gröna omställningen. Den främsta är att den ska ske snabbt och ske på många fronter samtidigt.

– Som fastighetsbolag bör man definiera ett nuläge och veta var man står i sitt bestånd och vilken målsättning man har med energimål, taxonomi och hur snabbt man ska ställa om till ”grönt”, samt hitta en skälig investeringskalkyl kopplat till det.

– En annan utmaning är att EU:s nya direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ska hänga ihop med den utveckling som behöver göras i fastigheterna. Certifieringar som finns idag uppfyller inte alltid helheten av direktiven. Därför är det viktigt att som fastighetsbolag sätta sin egen målbild och handlingsplan för att få en röd tråd genom affärsplan, hållbarhetsstrategi och hur man ska arbeta i organisationen med uppföljning, projekt och styrning.

– Biologisk mångfald ingår också i den gröna omställningen. Möjligheterna att göra märkbara förbättringar på befintliga fastigheter är begränsade. Gårds-och takytor kan förstås nyttjas och omvandlas till grönytor. Men den indirekta påverkan på biodiversiteten, utanför fastighetsgränserna – genom bland annat inköp och materialval – är däremot mer komplex, men ett viktigt fokusområde framöver.

– Dessutom står vi inför stora sociala utmaningar i våra städer, som vi också behöver lösa. Newsec arbetar med olika typer av fastigheter, från hela bostadsområden till logistik- och köpcenter. Vi har en möjlighet att ta oss an utmaningarna tillsammans med våra kunder genom både fysiska förbättringsåtgärder och även samverkansprojekt.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega