Diskriminering och aktiva åtgärder i fyra steg

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Genom diskrimineringslagens aktiva åtgärder ska arbetsgivaren bland annat se till att alla medarbetare får möjlighet att söka lediga jobb, underlätta för medarbetare att kombinera föräldraskap och arbete, förhindra sexuella trakasserier och varje år göra en lönekartläggning.

Arbetet med de aktiva åtgärderna sker i fyra steg och syftar till att undersöka om det på en generell nivå finns risker för diskriminering i verksamheten eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter samt analysera orsaker till upptäckta hinder och risker.

Det är inte de enskilda medarbetarnas personliga förhållande som ska undersökas, till exempel sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion. Kom ihåg att hantera eventuella känsliga personuppgifter på ett sätt som inte strider mot GDPR.

  1. Undersök den egna verksamheten. Undersökningen kan ske genom enkäter, intervjuer, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. Gå även igenom era interna rutiner, riktlinjer och policys.
  2. Analysera, reflektera och dra slutsatser av eventuella upptäckta risker och hinder. Fundera på varför det ser ut som det gör. Det kan vara faktiska och reella hinder och det kan också vara hinder i form av normer, attityder och strukturer. Ibland behöver du kanske gå tillbaka och göra ytterligare undersökningar.
  3. Vidta förebyggande och främjande för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med stöd av resultat av analysen. Definiera de konkreta åtgärder behöver ni vidta, vem som är ansvarig och genomför åtgärderna så snart som möjligt. Det gäller alltså att undanröja risker och hinder samt utjämna skillnader när det gäller förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter.
  4. Följ upp och utvärdera övriga steg. Erfarenheterna tar ni med in till nästa tillfälle då ni arbetar med era aktiva åtgärder.

Susanne Svensson
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

Bli den första att kommentera "Diskriminering och aktiva åtgärder i fyra steg"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär