Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

Arbetsbrist gäller uppsägningar med anknytning till förändring i företagets organisation eller verksamhet. Det vanligaste fallet är vid en driftsinskränkning där antalet arbetstagare minskas då arbetsbrist uppstår då för de som blir övertaliga. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren avgör när det föreligger arbetsbrist.

Förhandlingen
Om minst fem arbetstagare berörs av en driftsinskränkning ska arbetsgivaren skriftligen varsla till Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivaren är skyldig att begära förhandling enligt MBL innan beslut fattas, oavsett hur många arbetstagare som berörs. Skälet är att de fackliga organisationerna ska ha möjlighet till insyn och kunna påverka förslaget innan beslutet fattas.

Vid förhandlingen ska alla konsekvenser kring den tänkta arbetsbristen diskuteras.

Omplaceringsutredning
Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren enligt 7 § 2 st lagen om anställningsskydd (Las) ”om det är skäligt bereda arbetstagaren annat arbete hos sig”.

Detta brukar kallas arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Den gäller inom hela företaget, oavsett avtalsområde, driftställe eller ort. Förutsättningen för omplaceringsskyldigheten är att det finns en ledig befattning och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbetet.

Arbetsgivaren är inte skyldig att inrätta en ny befattning för att omplacera en arbetstagare.

Turordning
Inför förhandlingarna ska en turordningslista tas fram enligt 22 § Las. Listan ska innehålla alla arbetstagare med tillsvidareanställning inom samma kollektivavtalsområde och driftsenhet.

En arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Dessa arbetstagare får därmed företräde till fortsatt anställning.

Uppsägning
Uppsägningen ska enligt Las vara skriftlig och överlämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte möjligt, skickas den med rekommenderat brev.

När arbetsgivaren säger upp en arbetstagare är uppsägningstiden enligt Las mellan en till sex månader beroende på arbetstagarens totala anställningstid på bolaget. Säger arbetstagaren själv upp sig är uppsägningstiden enligt Las en månad.

Har arbetstagaren semester när denne får uppsägningen räknas uppsägningstiden från första arbetsdagen efter semestern. För den som är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa först när arbetstagaren helt eller delvis skulle ha återgått i arbete enligt den anmälan om ledighet som gällde då uppsägningen skedde.

Johan Svalling
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega