”Det behövs nationella mål för att få igång mer återbruk”

Vi får ett samtal om återbruk i fastighetsbranschen med Fastighetsägarnas Chef för Utveckling & Hållbarhet, Rikard Silverfur. Han beskriver utmaningarna och vad som behövs för att främja mer återbruk.

Hur skulle du definiera återbruk inom fastighetsbranschen och varför är det viktigt?
– Återbruk inom fastighetsbranschen innebär att vi återanvänder byggmaterial och komponenter från befintliga byggnader i nya byggprojekt eller renoveringar. Det handlar om att ge materialen ett andra liv istället för att de slutar som avfall. Det är en avgörande strategi för att minska byggsektorns miljöpåverkan eftersom det minskar behovet av nyproduktion av material, vilket i sin tur reducerar utsläppen av växthusgaser och sparar naturresurser. Återbruk är också en central del av en cirkulär ekonomi, där vi försöker minimera avfall och utnyttja resurser mer effektivt.

Vilka är de främsta utmaningarna för återbruk i branschen?
– Det finns flera utmaningar. Man kan dela upp dem i praktiska och regulatoriska utmaningar. En stor regulatorisk barriär är den oflexibla bygglovsprocessen. Regler och lagar är ofta inte anpassade för att inkludera återbrukade material, vilket gör det svårt att anpassa bygglov när projekten redan är på gång. Dessutom finns det många målkonflikter mellan olika regelverk, vilket gör det svårt att navigera och prioritera mellan olika krav. Vi saknar också tydliga nationella mål och strategier för cirkularitet inom byggsektorn.

Och vilka är de praktiska utmaningarna?
– Där är logistikfrågan den mest uppenbara. Men även otillräcklig rivningsinventering, där det ofta missas att identifiera och ta tillvara på återanvändningsbara material. Metoderna för kvalitetskontroll av återbrukade material är också omogna, vilket skapar osäkerhet och högre kostnader. Till sist skapar bruksvärdesprincipen ekonomiska hinder eftersom renovering med återbrukat material ofta inte ger samma möjlighet till hyreshöjning som vid användning av nytt material.

Vad behöver hända för att återbruk ska bli mer förekommande?
– Först och främst behöver vi en ändring av byggnormer och regleringar. Bygglovsprocesserna måste bli mer flexibla och anpassade för att möjliggöra användning av återbrukade material. Vi behöver också tydliga nationella mål och strategier för cirkularitet inom byggsektorn, något som kan ge alla aktörer en gemensam riktning att följa. Det är också viktigt att vi får bättre vägledning för både bygglovshandläggare och byggherrar för att skapa en ny praxis kring återbruk. Vi måste även arbeta med att utveckla standardiserade kvalitetskontroller för återbrukade material och införa incitament i inköpsprocesser för att främja återbruk.

Finns det specifika initiativ eller lagstiftningar som skulle kunna stödja och främja återbruk?
– Absolut. Införande av tydliga nationella mål och strategier för cirkularitet inom byggsektorn skulle vara ett stort steg framåt. Vi behöver också förändringar i hyreslagstiftningen och bruksvärdesprincipen för att skapa ekonomiska incitament för renovering med återbrukat material. Dessutom behöver vi förtydliga reglerna kring moms och redovisning av återbrukat material för att undanröja ekonomiska och juridiska hinder. Att komplettera Plan- och bygglagen med skrivningar om hushållning av råvaror eller naturresurser skulle också stödja omställningen till en cirkulär ekonomi.

På vilket sätt kan digitala verktyg och plattformar effektivisera arbetet med återbruk?
– Digitala verktyg och plattformar kan spela en central roll. De kan förbättra inventeringen och spårbarheten av återanvändningsbara material, vilket säkerställer deras kvalitet och tillgänglighet. Plattformar för informationsutbyte kan underlätta matchning av tillgängliga material med aktuella behov. Dessutom kan digitala verktyg optimera logistiken för transport och lagring av återbrukat material, vilket gör processen mer effektiv och kostnadseffektiv.

Vad kan Fastighetsägarna hjälpa till med för att främja och öka initiativen?
– Organisationen Fastighetsägarna kan spela en nyckelroll genom att uppmärksamma och vägleda kring återbruk. Vi kan också arbeta för att utveckla nya affärsmodeller tillsammans med entreprenörer och leverantörer som gör återbruk ekonomiskt lönsamt. Dessutom är det viktigt att vi aktivt deltar i dialoger med myndigheter och beslutsfattare för att påverka lagstiftning och policyer som stödjer återbruk. Utbildningsprogram för fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer är också något vi kan bidra med för att öka kunskapen och acceptansen för återbruk.

Vilka verktyg eller modeller förespråkar ni?
– Vi förespråkar utveckling och implementering av harmoniserade standarder för kvalitetskontroll av återbrukat material. Användning av digitala plattformar som möjliggör spårbarhet och tillgänglighet av återbrukat material är också viktigt. Dessutom är utbildningsprogram för olika aktörer inom branschen en nyckelfaktor för att öka kunskapen och acceptansen för återbruk.

Vilka samarbetar ni på Fastighetsägarna med för att främja utvecklingen?
– Vi samarbetar med flera aktörer för att främja återbruk. Jag själv sitter med i styrelsen för CCBuild, som är en plattform för cirkulärt byggande och återbruk. Vi samverkar också med forskningsinstitut som IVL och RISE, samt Boverket. Det finns flertalet lokala återbruksinitiativ som vi välkomnar och i flera fall har samarbete med. Dessa samarbeten är viktiga för att driva utvecklingen framåt och skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega