Så påverkas bostadsbolagen av corona-pandemin

Bostadshyresmarknaden borde på kort sikt klara sig bättre än den kommersiella sektorn. Det säger Martin Lindvall på fastighetsägarna i en nulägesanalys från Boinstitutet.

I analysen ”Coronakrisen – så påverkas bostadssektorn” svarar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, på frågor om corona-pandemins effekter på fastighetsägarna i bostadssektorn och vilket behov av stödinsatser som finns.

Här kan du läsa hur han svarade på frågorna i nulägesanalysen. Under artikeln finns en länk till hela rapporten där det också finns intervjuer med andra företrädare för bostadssektorn.

Hur påverkas era medlemmar av corona-pandemin?
– Hos oss, liksom hos många andra, får flera andra frågor läggas åt sidan. Pandemin har redan slagit hårt mot inte minst restauranger, hotell och handel, det vill säga hyresgäster hos våra kommersiella medlemsföretag. De jobbar nu mycket aktivt för att finna åtgärder som underlättar för sina hyresgäster. Vi analyserar samtidigt vilka effekter krisen kan komma att få på bostadsmarknaden och förbereder olika sätt att mildra konsekvenserna även där. Inom den sektorn ser emellertid villkoren något annorlunda ut genom det skyddsnät som samhället erbjuder, svarar Martin Lindvall.

Vilka är de kortsiktiga effekterna?
– För lokalhyresmarknaden kan det handla om behov av uppskjutna hyresinbetalningar och tillfälliga lättnader i kontraktsvillkor. Ytterst riskerar vi hyresgäster som hamnar på obestånd om efterfrågan på deras tjänster inte vänder. Bostadshyresgäster som drabbats av kraftigt inkomstbortfall kan behöva uppskov/avbetalningsplan för uppskjuten hyresinbetalning. Olika konsumtionsstöd (till exempel a-kassa, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd) bör dock begränsa effekterna här. Bostadshyresmarknaden borde, under omständigheterna, på kort sikt klara sig något bättre än den kommersiella sektorn. Det förutsätter dock att välfärdsstatens institutioner klarar att hantera den ökade ärendevolymen.

Vad ser ni för behov av bostadspolitiska reformer/stödinsatser på kort sikt?
– Det mesta handlar nog om åtgärder som inte sorterar under bostadspolitik. För att hantera breda inkomstbortfall bör man emellertid förbereda för nödvändiga förändringar av bostadsbidraget, åtminstone tillfälliga sådana till att börja med. Här finns det ju ett uppdämt behov sedan tidigare.

Vilka är de långsiktiga effekterna?
– Omöjligt att sia om. Allt handlar om hur länge pandemin och därtill hörande restriktioner pågår. Även med antagandet att dagens restriktioner ligger kvar är det omöjligt att förutse vilka konsekvenser som uppstår. Samhällets uthållighet har inte prövats på det sättet i modern tid. Betydelsen av att vi alla hjälps åt kan inte överskattas.

Vad ser ni för behov av bostadspolitiska reformer/stödinsatser på lång sikt?
– När det värsta är över avseende hinder för smittspridning kommer efterfrågan att behöva stimuleras på olika sätt. Det gäller alla sektorer, även boendet.

– Tillfälliga lån och uppskjutna hyror behöver betalas. För dem som förlorat arbetet behövs ekonomiska resurser att konsu- mera sådant som man brukade konsumera före pandemin. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan fastighetsbranschen och en positiv samhällsekonomisk utveckling. Om inte hjulen börjar snurra igen på andra sidan av det här kommer effekterna att synas tydligt hos våra medlemsföretag.

Något som ger anledning till optimism?
– Trots sina brister finns det i grunden är välutvecklat socialt skyddsnät att falla tillbaka på för dem som drabbas av plötsliga inkomstbortfall. Vad gäller bostadspriserna handlar mycket om hur länge krisen består. En viss momentan nedgång är förväntad, men om krisen blir kortvarig talar fundamenta för att nedgången snarast kommer att upplevas som ett hack i kurvan.

– Nackdelarna med amorteringskravet har tydliggjorts och möjligen kommer vi därför att få se en lättnad av dagens kreditrestriktioner. Utvecklingen torde dessutom ha gjort en snabb återgång till ”normala” räntenivåer än mindre sannolik.

Källa: Boinstitutet

Läs hela nulägesanalysen ”Coronakrisen. Så påverkas bostadssektorn

Fakta om nulägesanalysen
Undersökningen syftar till att ge en bild av hur Coronakrisens påverkar bostadssektorn, där olika aktörer getts möjlighet att framhålla sina perspektiv, behov och lösningar.

Med anledning av den akuta situationen har urvalet begränsats till en handfull organisationer som via mejl fått svara på sex frågor. Observera att rapporten ger en ögonblicksbild av nuläget hos ett litet urval av aktörer, och ska inte tolkas som representativt för hela sektorn.

De som svarat på enkäten är Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB, Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, och Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna. Undersökningen genomfördes av Boinstitutet mellan 18-20 mars 2020.

Med anledning av det osäkra läget vill Boinstitutet understryka att de uppfattningar och prognoser presenteras i rapporten sannolikt kommer justeras allteftersom förutsättningarna förändras över tid.

 

Bli den första att kommentera "Så påverkas bostadsbolagen av corona-pandemin"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär