Skolfastigheters energiprogram ger vinst till klimat och kassa

Foto: Addlight

Energiprogrammet består av flera initiativ som syftar till hållbarhet, energieffektivisering och minskad elförbrukning i Skolfastigheters skolor och förskolor. På två år har arbetet gett goda resultat i energibesparing och omfattar nu alla fastigheter.

Bygg- och fastighetssektorn står varje år för cirka 21 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, där uppvärmning kopplat till fastighetsförvaltning motsvarar ungefär 25 procent av dessa utsläpp. Att energieffektivisera fastighetsdriften är en väg att sänka de framtida koldioxidutsläppen.

Skolfastigheters energiprogram samlar flera projekt, med målet att minska energiförbrukningen inom fastighetsbeståndet samt att säkerställa energisnålt byggande av nya skolor och förskolor – i linje med såväl Agenda 2030, som bolagets och kommunens hållbarhetsmål.

– I ett snabbt växande Uppsala behövs allt fler skolplatser och med ett större fastighetsbestånd följer också en ökad energiförbrukning. Det är en utveckling och utmaning vi måste möta. Skolfastigheter arbetar brett inom energibesparing och hållbarhetsmålen är integrerade med vår affärsplan. Energiprogrammet präglar i allt högre utsträckning bolagets rutiner i drift och förvaltning samt säkerställer också att energieffektiva lösningar tillämpas i de underhållsprojekt vi bedriver, samt i de nya förskolor och skolor som byggs, säger Skolfastigheters vd Mikael Carstensen.

Systematiserat arbetssätt i drift och förvaltning
Skolfastigheter är Uppsala kommuns största fastighetsägare och cirka 40 000 elever vistas dagligen i förskolor och skolor med en sammanlagd yta på omkring 475 000 kvadratmeter. Med volymen följer en stor energisparpotential – även då mindre driftoptimeringar görs, exempelvis för uppvärmning och belysning.

– Bara genom att vi noggrant följer upp vår förbrukning och systematiserar drift och förvaltning ur energisynpunkt, så finns stora besparingar att göra. Energiprogrammets kartläggning av hur fastigheterna är uppbyggda och används, hjälper oss hitta vägen till hur vi löpande kan optimera driften och hitta fler energibesparingar. Det gynnar både klimatet och Uppsalas skattebetalare, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.

Att mäta är att veta – en nyckel till besparing
Inom energiprogrammet finns en noggrant utarbetad process, där specifika åtgärdslistor och driftparameterscheman arbetas fram för varje fastighet, givet byggnadens förutsättningar och dess tekniska installationer. Löpande driftronder säkerställer att rätt nivå råder för exempelvis temperatur och ventilationsflöden. Energiförbrukningen mäts löpande och följs upp månadsvis i varje fastighet.

– Vi genomför energironder i alla våra 145 fastigheter och i majoriteten förskolor och skolor finns även aktiva driftparameterscheman. Hittills har vi identifierat cirka 800 driftoptimeringsåtgärder, av vilka 75 procent redan utförts, säger Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter.

Klimatvinster och sänkta kostnader
Energiprogrammet levererar tydliga resultat. Under perioden januari till och med oktober 2022 motsvarar energibesparingen i fastighetsbeståndet cirka 11 procent per kvadratmeter jämfört med 2019. Det motsvarar över 8 miljoner kronor i ekonomisk besparing och cirka 1406 ton koldioxidekvivalenter i reducerade utsläpp mätt på ett år. Siffran kan i ett tankeexperiment jämföras med utsläppen från en 562 455 mil lång biltur, 140 varv runt ekvatorn.

– Skolfastigheter har nu kommit en bra bit genom att utbilda personal och arbeta in nya energiprocesser i drift och förvaltning – men vi har fler växlar att lägga i och potentialen för fortsatt energieffektivisering är stor. Sett till rådande klimat- och elprisutveckling är det av högsta vikt att vi fortsätter arbetet i linje med våra långsiktiga mål, säger Dimitrios Zisimopoulos.

Källa: Uppsala Skolfastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega