Vilka bygglovskrav gäller för padelbanor?

Padel har blivit en riktig folksport de senaste åren. Nya banor och anläggningar öppnar löpande. Men vilka krav gäller för att få bygga sin padelbana eller padelhall? Det korta svaret är att det beror på och om banorna ska anläggas inom- eller utomhus.

Det finns inga regler i plan- och bygglagstiftningen som specifikt behandlar just padelbanor, oavsett sammanhang. För kunna besvara frågan om en viss bana kräver bygglov måste vi därför undersöka om bygget träffas av någon av de mer generella bygglovskraven.

Enstaka padelbanor utomhus
Att bygga en enstaka padelbana utomhus, exempelvis på en villatomt eller som en del av en hotellanläggning eller liknande bör inte omfattas av krav på bygglov så länge som den konstruktion som avgränsar spelplanen är genomsiktlig (exempelvis glas/plexiglas och metallnät).

I vissa fall har kommuner bedömt sådana avgränsningar som plank – vilka är bygglovskrävande. Det finns ingen definition i lag av vad som är ett plank, däremot ett antal domar från bland annat Mark- och miljööverdomstolen.

En genomsiktlig avgränsning i glas och metallnät av en padelbana uppfyller ingen av förutsättningarna för att vara ett plank och kräver därmed inte bygglov. Även om lov inte krävs är det möjligt att få banan prövad av byggnadsnämnden som om den krävde lov. Detta kan vara en trygghet i de fall omgivningen motsätter sig padelbanan.

Flera padelbanor utomhus
I de fall när flera padelbanor ska ställas i ordning utomhus kan de tillsammans betraktas som en idrottsplats. Att anordna en idrottsplats kräver bygglov, detsamma gäller om en befintlig idrottsplats kompletteras med ytterligare funktioner – till exempel padelbanor.

Padelbanor inomhus
En vanligt förekommande situation är att en befintlig lokal ska användas som padelhall, antingen permanent eller tillfälligt i avvaktan på att hyresvärden hittar rätt permanent hyresgäst.

Padelhallar kräver få anpassningar av lokaler och lämpar sig därför väl som tillfällig användning. I dessa fall är frågan om användningen kräver bygglov eller inte beroende på vad lokalen har använts för tidigare. I vissa fall kan det vara fråga om att det är så pass stor skillnad mellan tidigare användning och padelhall bygglov krävs på grund av att det blir fråga om väsentligt ändrad användning.

Uppförande av en ny byggnad som ska användas som padelhall omfattas så gott som alltid av krav på bygglov.

Förstå och tolka byggnadsplanen
Oavsett om det är fråga om en enstaka padelbana utomhus, flera utomhusbanor eller banor som anordnas inomhus gäller – oaktat bygglovskrav eller inte – att padelbanan är förenlig med den eventuella detaljplan som gäller för den plats där banan ska anordnas.

Detaljplaner och dess föregångare byggnadsplaner, stadsplaner med flera innebär ofta begränsningar ifråga om hur viss mark eller en viss byggnad får användas. En avgörande kunskap är då att kunna förstå och tolka planen och vad som är tillåtet inom en viss användningsbestämmelse.

Genomgående krav på planenlighet
I vissa fall kan till exempel en användning som kontor enligt plankartan innebära att det även är möjligt att bygga ett hotell eller vandrarhem. Allt beroende under vilken tidsperiod som planen är framtagen. Särskilt de äldre planerna ger ofta möjlighet till en mycket mer flexibel användning än vad som framgår av texten i själva plankartan. Det krävs dock en del kunskap för att kunna hitta dem.

Krav på planenlighet är en grundförutsättning för att bygglov ska kunna medges för en bygglovskrävande padelanläggning. Det finns vissa möjligheter att meddela tidsbegränsade bygglov för åtgärder som inte är planenliga och bara ska pågå under en begränsad tid.

Det är också möjligt att få ett permanent lov som avviker från planen, bland annat om det är fråga om små avvikelser. Kravet på planenlighet gäller även sådana padelbanor som inte omfattas av krav på bygglov, men detta kommer då att bli en fråga som hanteras inom ramen för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet.

Läs gärna den relaterade artikeln som just tar upp hur man kan få igenom bygglov om man önskar ändra verksamhet: 7 tips för att få igenom bygglov i en gammal detaljplan.

Tips

  • Ställ dig alltid den inledande frågan om just din padelbana eller -anläggning överhuvudtaget kräver bygglov – ta kontakt med byggnadsnämnden innan du söker bygglov.
  • När det är fråga om flera padelbanor utomhus – fundera över om det är en så pass stor anläggning att det är en idrottsplats och för en dialog med byggnadsnämnden. Dokumentera kontakterna för framtiden.
  • Innan du inreder en befintlig lokal som padelhall – undersök vad det senaste bygglovet för lokalen avser. Då undviker du att drabbas av ovälkomna överraskningar i form av tillsyn.
  • Planenlighet – för alla typer av padelanläggningar. Under det förra århundradet har planer utformats helt utan tanke på att reglera padel eller andra nyare företeelser. Nöj dig inte med att läsa plankartan – det krävs kunskap om principerna för tolkning för att kunna bedöma vilken verksamhet som är tillåten.


Johan Larsson, Jurist på Landahl Advokatbyrå
Specialiserad på frågor rörande plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt och miljörätt (strandskydd, biotopskydd, riksintressen med mera).

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega