Nya regler om ansvaret för rehabiliteringsplan

Från den 1 juli är det återigen arbetsgivaren som har ansvaret för att upprätta en rehabiliteringsplan för en långtidssjukskriven arbetstagare.

Tidigare låg detta ansvar på Försäkringskassan.

Planen för återgång i arbete ska göras för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Undantag från kravet
Arbetsgivaren behöver inte upprätta en plan om det med hänsyn till hälsotillståndet klart framgår att arbetstagaren inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan upprättas omgående.

Planen ska vara utformad så att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och den ska vara lätt att följa upp. Planen är även ett viktigt underlag för Försäkringskassans bedömning av den enskildes behov av rehabilitering och rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Aktuella frågor i planen
Exempel på frågor som kan bli aktuella i planen:

  • Kan arbetstagaren arbeta viss tid (deltidssjukskrivning)?
  • Behöver arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna anpassas?
  • Finns behov av arbetstekniska hjälpmedel?
  • Behöver arbetstagaren omplaceras, tillfälligt eller permanent?
  • Behov av utbildning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren?
  • Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården eller annan leverantör kan tillhandahålla?
  • Hur ska kontakten med arbetsplatsen se ut under pågående sjukskrivning.
  • Tidplan för när insatser ska genomföras och hur arbetsgivare och arbetstagare ska följa upp planen.

Är det uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan särskilda insatser så kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.

Bidrag från Försäkringskassan
Arbetsgivare kan i vissa fall söka bidrag från Försäkringskassans för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För att få bidrag ska insatserna utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan och de ska gälla stöd med att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete.

Medicinsk eller annan behandling omfattas inte av bidraget. Mer information finns på www.forsakringskassan.se.

Kollektivavtalsförsäkring
Även vissa kollektivavtalsförsäkringar kan ge ekonomiskt stöd till arbetsgivare för rehabiliteringsinsatser. Det gäller arbetstagare som omfattas av gruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL hos AFA.

Arbetsgivare kan ansöka om ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna för arbetslivsinriktad rehabilitering eller insatser som görs i förebyggande syfte. Det gäller i vissa fall när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär. Mer information finns på www.afa.se .

Charlotta Stensson
förhandlingschef, Fastigo

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega