Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön?

Fråga:
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön och vem hos arbetsgivaren är det som har det rättsliga ansvaret?

Svar:
Arbetsgivaren
Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på styrelsen och företagsledaren i ett aktiebolag, i en ekonomisk förening är det styrelsen och i en enskild firma är det en fysisk person som har ansvaret.

Delegation
För att arbetsmiljöansvaret ska kunna fungera i praktiken behöver arbetsgivaren fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet på chefer, arbetsledare och andra arbetstagare i organisationen. Företagsledningen har kvar skyldigheten att fortlöpande bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar och göra ändringar i den om det behövs.

Uppgiftsfördelningen ska ske skriftligt och den som tar emot arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna rätta till en arbetsmiljöbrist. Är det inte uppfyllt så vilar ansvaret fortfarande på ledningen.

Arbetsmiljöarbete i praktiken
Den som tilldelats ett arbetsmiljöansvar måste ha kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och de arbetsmiljöföreskrifter som gäller för verksamheten. Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat och fortlöpande sätt ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön och förebygga att arbetstagare drabbas av skador eller ohälsa i sitt arbete.

I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) förtydligas att det systematiska arbetsmiljöarbetet även gäller organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Vem blir ansvarig om en arbetsolycka inträffar?
Om en arbetsolycka leder till åtal är det domstolen som slutligt fastställer vem som är ansvarig. För att arbetsmiljöbrott ska kunna styrkas krävs att personen uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålagts honom enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöansvaret innebär inte automatiskt att den som fått uppgifterna blir straffrättsligt ansvarig. Domstolen behöver ta ställning till om uppgiftsfördelningen har varit tydlig, om personen som har tilldelats uppgiften har haft tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper samt haft en självständig ställning.

Om det brister i någon av förutsättningarna kan personen inte fällas för brottet.

Peter Sparrfors
Peter Sparrfors är rådgivare och förhandlare på Fastigo.

Fem tips för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

  1. Lägg grunden till en bra arbetsmiljö. Engagera dig i frågorna, få med ledningen och alla övriga ansvariga. Bjud in representanter för fack och företagshälsovård samt skyddsombud.
  2. Bedöm risker. Gör en riskbedömning av verksamhetens olika delar. Ta fram särskilt utsatta delar av psykiska, tekniska, organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen, som exempelvis hög arbetsbelastning, ljud och ljusförhållande, hög sjukfrånvaro.
  3. Dokumentera och åtgärda risker. Gör en dokumentation av riskbedömningen och en plan för vem eller vilka som ska ansvara för åtgärder och för uppföljning. Allvarliga risker ska åtgärdas på kort sikt och andra på längre sikt.
  4. Gör handlingsplan. Gör en dokumenterad handlingsplan där ansvarsfördelning framkommer och åtgärdslista med tidsuppföljning.
  5. Följ upp. Gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega