Sanningsförsäkran i stället för brottsregisterutdrag

Många på upphandlande myndigheter är osäkra på om de nya upphandlingsreglerna innebär att de måste begära in utdrag ur belastningsregistret på företrädare för den leverantör som tilldelas ett offentligt kontrakt. Upphandlingsmyndigheten anser att förutsättningarna saknas för att använda belastningsregisterutdrag på det sättet.

Upphandlingsreglerna innebär bland annat att leverantörer ska uteslutas från upphandlingen om någon av leverantörens företrädare har dömts för vissa brott, som till exempel bedrägeri eller korruption.

I den nya lagstiftningen från årsskiftet finns krav på att vinnande leverantör ska kontrolleras inför tilldelning av kontrakt och att bevis ska begäras in. Vad gäller brott ska i första hand ett ”utdrag ur ett brottsregister” användas.

Praktiska och juridiska problem
– Av förarbetena till de nya upphandlingslagarna framgår att upphandlande myndigheter normalt är skyldiga att begära in utdrag ur belastningsregistret från den anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i en upphandling, förklarar Kristian Pedersen, advokat vid Advokatfirman Kahn Pedersen och fortsätter:

– Men en sådan hantering medför en lång rad praktiska och juridiska problem. Till att börja med finns det ingen möjlighet att få ett utdrag som bara innehåller information som är relevant för att pröva om en anbudsgivare ska uteslutas ur en upphandling. Istället tvingas man använda sådana utdrag som visar alla typer av brottslighet som en person har dömts för, och det kan handla om uppgifter som är mycket känsliga från integritetssynpunkt.

I strid med Pul
Det finns också en risk för att uppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen, eftersom det enligt personuppgiftslagen är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om brott och straff.

– Dessutom finns det ingen särskild bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifter i ett utdrag ur belastningsregistret när utdraget har getts in till en upphandlande myndighet inom ramen för en upphandling. Risken är därför att uppgifterna trots sin känsliga karaktär måste lämnas ut om någon begär det, säger Kristian Pedersen.

Anpassade utdrag
Upphandlingsmyndigheten har
därför också fått många frågor om huruvida detta innebär att företrädare för vinnande leverantörer måste ge in utdrag ur belastningsregistret.

– En sådan hantering skulle få omfattande konsekvenser för alla aktörer. Det skulle i så fall gälla mer än 7 000 upphandlingar och tiotusentals företrädare per år, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har därför lämnat flera förslag på andra lösningar. Man kan till exempel ändra lagen så att det finns anpassade belastningsregisterutdrag.

Begär inte utdrag ur belastningsregistret
Upphandlingsmyndighetens och Polismyndighetens gemensamma rekommendation innebär i praktiken att upphandlande myndigheter inte ska begära in utdrag ur belastningsregistret, säger Kristian Pedersen.

– Istället föreslår de att upphandlande myndigheter ska göra sin kontroll av anbudsgivarna genom att be dem underteckna en så kallad sanningsförsäkran, det vill säga ett intyg om att det inte finns skäl att utesluta anbudsgivaren ur upphandlingen. Det är ett arbetssätt som ofta användes i upphandlingar innan de nya upphandlingslagarna trädde ikraft den 1 januari i år.

Upphandlingsmyndighetens och Polismyndighetens rekommendation är enligt Pedersen ett balanserat och bra förslag på hur upphandlande myndigheter praktiskt ska hantera en svår situation som beror på att flera olika regelverk som blir tillämpliga samtidigt inte samspelar på det sätt som skulle ha behövts.

Hoppas på snabb lagändring
Rekommendationen stämmer dock inte riktigt stämmer överens med de förarbetsuttalanden som gjordes när de nya lagarna antogs.

– Vi får därför hoppas att regeringen snabbt vidtar åtgärder för de lagar som behöver ändras. Det bästa vore om vi får ett system som i Danmark, där en central myndighet hanterar all sådan information som påverkar om en anbudsgivare ska uteslutas ur en upphandling. Det är ett av de förslag som Upphandlingsmyndigheten och Polismyndighetens lämnat till regeringen, säger Kristian Pedersen.

 Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega