S:t Lars får nytt liv

barn_stlarsparken_artikel

Det gamla mörka sjukhusområdet i Lund omvandlas till en ljus och öppen plats med liv och rörelse.

Hemsö omvandlar det gamla mentalsjukhusområdet S:t Lars i Lund till ett modernt vård-, rekreations- och utbildningskluster. Både fördelarna och utmaningarna är många avslöjar Sofia Lagerblad på Hemsö som leder omvandlingen.

Det anrika sjukhusområdet från 1850-talet är under stor förvandling. För tre år sedan flyttade den sista delen av den psykiatriska vården därifrån och i dag har merparten av områdets cirka 30 kulturklassade byggnader gjorts om till skolor, förskolor och olika former av vård- och äldreboenden.

Analyserat parkens karaktärer

Sofia Lagerblad

Sofia Lagerblad, affärs-och projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö har med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet analyserat den 40 hektar stora parkens olika utemiljökaraktärer.

Tillsammans med Lunds kommun och Fojab Arkitekter har man tagit fram ett gestaltningsprogram som beskriver hur S:t Larsparken ska utvecklas på sikt för att bibehålla och förädla sina värden och sin karaktär för att stödja nya och befintliga hyresgäster i området.

– Utformningen har specialanpassats till de verksamheter som ska vistas och verka i S:t Larsparken. Helheten ska erbjuda flera olika karaktärer som tilltalar människans grundläggande behov av aktivitet och vila, säger Sofia Lagerblad, affärs-och projektutvecklare på Hemsö. Här ska man trivas vare sig man är 4, 12 eller 92 år.

Multifunktionell byggnad
Mötesplats och samtidigt nordlig entré till parken är det så kallade Grenverket, ett före detta medicinskt center från 1960-talet som byggts om till en multifunktionsbyggnad.

I dag samsas i byggnaden Internationella Engelska Skolan med bland annat Attendos vårdboende för äldre. I huset finns även ett tillagningskök och restaurang för hela områdets skolor samt apotek och fotvård. Hemsö hoppas även på massage och kafé.

grenverket_artikel

Grenverket är mötesplats och något av center i ”nya” S:t Larsparken.

Liv och rörelse
– Sammansättningen av hyresgäster har utgått från att ge byggnaden ett varierat liv under dygnets alla timmar och veckodagar, säger Sofia Lagerblad. En tidigare sluten tråkig byggnad har blivit en öppen mötesplats med liv och rörelse

Tanken är också att flera av byggnadens lokaler ska samutnyttjas. Till exempel kan en del av restaurangen göras om till konferenslokal, trapphus och hissar är gemensamma och även en del av utemiljön kring entrén.

Bland annat nyttjas fotbollsplanen med hybridgräs flitigt på kvällar och helger.

Tusen personer
Till vardags vistas drygt tusen personer i byggnaden. Det ställer stora krav på planeringen och förvaltningen, inte minst när det gäller brandsäkerhet, utrymning och skalskydd.

– Vi har bland annat gjort en utbyggnad i sex våningar med stort ljusinsläpp. Utbyggnaden fungerar som en del av skolans verksamhet men har även gett utrymme för fler trapphus och utrymningsvägar.

Minska buller och ljud
En utmaning har också varit att minimera risken för att buller och ljud från skolan och dess elever stör äldreboendet vägg i vägg.

Därför har delar av skolgården försetts med gummiasfalt och ett tätt buskage planterats som hjälper till att fånga upp ljud. Gemensamhetsytor, växthus, odlingslådor och bersåer för de äldre har planerats avskilt eller på distans från skolans verksamhet.

– Vi har än så länge inte fått några klagomål från äldreboendet. Tvärtom tycker de äldre att det är ett trevligt inslag att kunna titta på de lekande barnen.

promenad

S:t Larsparken är till både för hyresgästerna i området och för övriga lundabor.

Hyresgästmöten och dialogforum
Hemsö har en egen driftorganisation på plats i parken och målet är att kunna erbjuda hyresgästerna snabb och bra service vid felanmälningar.

Hyresgästmöten hålls kontinuerligt, en av frågorna som ofta kommer upp är hur energianvändningen kan minskas med enkla grepp. Det kan handla om allt från ledarmaturer och närvarostyd belysning till tvättmaskinernas tvättemperatur.

Dessutom hålls två gånger per termin så kallade dialogforum där representanter för alla verksamheter träffas.

– Där diskuteras större gemensamma ämnen som till exempel trafiksäkerhet och snöröjning eller andra saker som är på gång inom området.

Få in rätt hyresgäster
Men den största och viktigaste utmaningen är enligt Sofia Lagerblad att få in rätt hyresgäster som kompletterar varandra.

– I vår kärnverksamhet har vi långa och stabila avtal. I Multifunktionella byggnader som Grenverket får vi arbeta lite extra med att hantera de kompletterande verksamhetsslagen. Dessa har ofta betydligt kortare kontrakt men verksamhet är viktig för helhetsupplevelsen och tillför ett mervärde både för byggnaden och hela området.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Foto: Torbjörn Larsson

Sofias tips för en lyckad multifunktionsförvaltning

  • Välj hyresgäster med omsorg och som bidrar till helhetsupplevelsen
  • Se till att ha en kontinuerlig dialog och snabbt fånga upp meningsskiljaktigheter
  • Driftorganisation på plats i området
  • Gå igenom hyresavtalets upplägg vad gäller drift och skötsel både initialt och löpande, särskilt viktigt när intilliggande verksamheter påverkas
  • Uppmuntra dialog och erfarenhetsutbyte mellan de olika verksamheterna.
  • Gör hyresgästerna delaktiga i förbättringar och stöd egna initiativ om möjliga förbättringar av deras inre och yttre miljö. Just nu rekommenderar jag alla våra hyresgäster inom skolor, förskolor och fritidshem att surfa in på Boverkets hemsida och ta del av möjligheterna att ansöka om bidrag för upprustning av utemiljöer.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega