Nytt riktvärde – max 26°C inomhus i sommar!

Höga inomhustemperaturer kan innebära hälsorisker. I takt med klimatförändringar och ökad värme har Folkhälsomyndigheten uppdaterat riktvärdena för inomhustemperaturer – max 26°C gäller från 15 maj i år. Hos Botkyrkabyggen finns så kallade Cold Spots.

Ylva Eriksson, Folkhälsomyndigheten

Det är fastighetsägare och verksamhetsutövare som ansvarar för inomhusmiljön i en fastighet. I det ingår att se till att ha en inomhustemperatur som hindrar att extremväder och värmeböljor skadar hälsan hos de boende i enlighet med miljöbalken. Det är det allt varmare klimatet som fått Folkhälsomyndigheten att justera detta, för första gången på 20 år. De nya riktlinjerna gäller från och med den 15 maj 2024.

– Vi har sett ett behov av att uppdatera de allmänna råden och tillsynsvägledningen för temperaturer inomhus. Det beror på fler saker: kunskapen om hälsorisker kopplat till värme har ökat och klimatförändringarna som vi vet kommer att bli ett större problem med värme. Dessutom var den tidigare handboken och de allmänna råden mer fokuserade på att undvika kyla, säger Ylva Eriksson, handläggare på Folkhälsomyndigheten, som tillsammans med sina kollegor har ansvarat för att ta fram de nya riktlinjerna.

Vad är det som gäller?
De allmänna råden gäller för bostäder och ”lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt”. Detta berör alltså verksamhetsutövare men även fastighetsägare som behöver skapa förutsättningar för ett gynnsamt inomhusklimat. Det handlar dels om underhåll av till exempel isolering, värme- och kylsystem och att de till att detta fungerar.

Dels om en särskild omsorg när det gäller boenden för äldre, korttidsboenden, förskolor, skolor och verksamheter som bedriver personlig assistans och hemtjänst. Annat som har uppdaterats är riktvärdena för högsta inomhustemperatur.

– Det lägsta riktvärdet har vi behållit men när det gället högst temperatur fanns det tidigare fyra olika värden. Det har vi förtydligat. Nu har vi ett för sommar och ett för övriga året, säger Ylva Eriksson.

Riktvärden för sommar och övriga året
Dessa riktvärden, på 26°C för sommar respektive 24°C för vår, höst och vinter, är till för att förhindra det som Folkhälsomyndigheten beskriver som ”relativt milda symptom och allvarligare tillstånd”. Där man till exempel hänvisar till den skadliga effekten som för hög värme har och där forskning gjord på utomhustemperatur visat att temperaturer som ligger över 26 grader i mer än tre dagar ökar risken för dödlighet med 10 procent.

– I vårt arbete har hälsoriskerna varit i fokus: vi har tagit in kunskapsunderlag och vet ganska bra vad som är riskerna med höga temperaturer och hur detta påverkar människors hälsa. Från milda symtom som utmattning, uttorkning och trötthet till mer allvarliga som hjärtinfarkt. Men vi har också sett att fler dör när det är varmt och att det påverkar de allra sårbaraste personerna. Så dessa grupper har vi haft i fokus.

Vad kan fastighetsägare och verksamhetsutövare göra?
I de allmänna råden lyfter man exempel på förebyggande åtgärder som solskydd, ventilationsförbättringar och tillgång till svala platser men även skuggning från omgivande miljöer som buskar och träd.

– Vi vet att våra byggnader oftast är byggda för att skydda mot kyla och inte främst mot värme. Där ser vi att byggnader ofta har bra isolering men inte lika bra solavskärmning vilket kan ge problem med övertemperaturer och att värme inte kan vädras ut, säger Ylva Eriksson.

För att möta utmaningarna med ett varmare klimat säger hon att det handlar om att både arbeta kortsiktigt och att ha en långsiktig plan.

– Det kan behöva göras akuta åtgärder när det är en värmebölja men fastighetsägare och verksamhetsutövare behöver även tänka på lång sikt. Då är det bra att börja i rätt ände med sånt som minskar värme, skapa skugga samt se till att det fungerar med vädring och ventilation, avslutar hon.

Botkyrkabyggen erbjuder svala rum

Lotta Dannefalk, Botkyrkabyggen

Ett fastighetsbolag som tagit till sig av riktlinjerna är bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Där erbjuder man sina hyresgäster så kallade Cold Spots, lokaler med air condition, som man kan besöka för att svalka sig en stund under sommaren.

– Vi vet att det kan bli varmt både inom- och utomhus under den här årstiden. Därför vill vi erbjuda platser där man kan finna svalka under den tid på dygnet då det ofta är som varmast, säger Lotta Dannefalk, förvaltningschef på Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggens Cold Spots finns på två ställen; i Alby och Tumba. Lokalerna bemannas av bostadsbolagets personal och besökare bjuds på vatten och frukt. De har öppet vardagar klockan 11.00–15.00 under förutsättning att temperaturen är minst 26 grader tre dagar i följd. Svalare dagar har Cold Spots stängt.

– Botkyrkabyggen arbetar utifrån Agenda 2030 och har ett hållbarhetstänk i allt vi gör. Vi vill inte slösa energi i onödan, därför håller våra Cold Spots stängt de dagar då det är svalare ute, säger Lotta Dannefalk, förvaltningschef på Botkyrkabyggen.

Sammanfattning av tips i de allmänna råden och tillsynsvägledningen från Folkhälsomyndigheten

Förebyggande rutiner:

 • Underhåll och skötsel av värmesystem, kylsystem och andra installationer som påverkar inomhusklimatet.
 • Behov av isoleringsåtgärder.
 • Övervakning av inomhustemperaturen.
 • Hantering av klagomål och felanmälningar.

Förhindra höga inomhustemperaturer:

 • Installera solskydd vid fönster med direkt solinstrålning.
 • Bevara och planera för skuggande träd.
 • Säkerställa att fönster kan öppnas för vädring på ett säkert sätt.
 • Åtgärda bristfällig isolering.
 • Förbättra ventilationen.
 • Utreda behovet av och förutsättningarna för komfortkyla.

Vid höga temperaturer (SMHI-varning):

 • Informera boende om att vädra när det är svalare ute än inne.
 • Informera om hur solavskärmning kan användas.
 • Prioritera hantering av klagomål och felanmälningar relaterade till värme.
 • Säkerställa att känsliga personer har tillgång till svala platser eller utrymmen.

Läs mer på: Folkhälsomyndighetens nya allmänna råden och tillsynsvägledningen.

Text: Mari-Louise Persson
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega