Så funkar Platzers effektiva strategi för att spara energi

Göteborgsbaserade Platzer beslutade att miljöcertifiera alla byggnader för att långsiktigt satsa på energi och energieffektivitet. Bolaget arbetar både på egen hand och tillsammans med hyresgäster. I fokus just nu är undermätning och belysning.

Andreas Hassel, Platzer

Andreas Hassel, teknisk förvaltare på Platzer Fastigheter, berättar att de under energipriskrisen för ett par år sedan valde att skifta fokus mot elanvändningen i sitt bestånd.

– Just nu jobbar vi mycket med att byta ut de kvarvarande lysrören i våra byggnader, säger han.

Arbetet med att byta ut lysrör mot LED-armaturer har pågått under flera år. Bakgrunden är bolagets långsiktiga arbete med energieffektivisering, men också de krav som EU ställer på att utfasning av lysrör.

Fler mätare särskiljer el
Bolaget driver också flera projekt om förbättrad undermätning. Med fler mätare blir det lättare att skilja exempelvis den el som används för att ladda elfordon från fastighetsenergi – enligt den uppdelning som återfinns i Boverkets byggregler.

– Det blir allt viktigare att mäta och redovisa rätt. Det underlättar om vi kan tydliggöra vad vi som bolag påverkar och vad hyresgästerna påverkar. Undermätning är därför ett väldigt bra verktyg i samarbetet med hyresgästerna, säger Andreas Hassel.

Strukturerat arbete för att minska energianvändningen
Platzer äger och förvaltar 75 fastigheter i Göteborgsområdet och hyr ut totalt 960 000 kvadratmeter lokalyta. Merparten är kontor, men bolaget har i sitt bestånd även en stor andel logistik- och industrilokaler.

2023 var energianvändningen i beståndet i genomsnitt 74,9 kilowattimmar per kvadratmeter, vilket är ett resultat av ett långsiktigt och strukturerat arbete med energifrågor.

– Platzer har ett stort ansvar i att bidra till ett hållbart samhälle, och under många år har vi varit duktiga på att minska byggnadernas energianvändning, säger Andreas Hassel.

32 % minskning senaste tio åren
2010 beslutade bolaget att alla fastigheter på sikt ska miljöcertifieras – och förra året hade andelen certifierade fastigheter nått strax över 80 procent. Beslutet innebar att energiarbetet tog fart på allvar, enligt Andreas Hassel, och det ledde till många investeringar, exempelvis i tilläggsisolering av fönster, nya energieffektiva fläktar och ny styr- och reglerutrustning.

Investeringar som bidragit till en positiv trend. De senaste tio åren har energianvändningen i bolagets bestånd minskat med 32 procent – en siffra som enligt Andreas Hassel skulle vara ännu högre om inte Platzer gjort ett uppköp av ett större antal logistikfastigheter 2016.

– Men ur ett hållbarhetsperspektiv är det bra att vi som fastighetsbolag köper fastigheter med lägre energiprestanda som vi sedan förbättrar.

Samarbete med hyresgäster
Lokalhyresgästerna står för den största delen av energianvändningen i Platzers fastigheter. Samarbete med hyresgästerna är därför en viktig del i att minska byggnadernas energianvändning – vid sidan av strategins övriga tre ben: underhåll, investeringar och driftoptimering.

– Samarbetet med hyresgäster är väldigt viktigt, inte minst för att vi ska ha rätt drifttider på våra anläggningar, första steget på optimeringstrappan.

Gröna hyresavtal bidrar
Gröna hyresbilagor är ett bra sätt att få till en dialog med hyresgästerna, konstaterar Andreas Hassel. Sådana överenskommelser bidrog under 2023 till såväl att äldre belysning byttes ut mot till LED som att nya laddstationer för elbilar sattes upp.

– När vi skriver gröna hyresavtal kommer vi överens med hyresgästen om att arbeta tillsammans för att få ner energianvändningen. Sen följer vi upp hur arbetet har gått.

Oftast tecknar Platzer hyresavtal med kallhyra. Investeringar i energieffektiv teknik innebär därför i slutändan lägre driftkostnader för hyresgästerna.

– Ibland kommer vi överens om att byta utrustning på gemensam entreprenad och då delar vi på kostnaderna, säger Andreas Hassel.

Intresset för gröna hyresavtal varierar
Idag har 61 procent av hyresgästerna gröna hyresavtal. Målet är att samtliga hyreskontrakt ska ha en grön bilaga.

– Vi försöker få alla nya och befintliga hyresgäster att teckna gröna hyresavtal, men vi tvingar ingen.

Intresset och engagemanget hos hyresgästerna varierar. Det är inte hyresgästens kärnverksamhet att spara energi, konstaterar Andreas Hassel.

– Det svåra är inte att få hyresgästerna att teckna ett grönt avtal, utmaningen är att få till ett bra energisamarbete i praktiken.

Finansiärer och politisk styrning viktiga
Vilka faktorer tror då Andreas Hassel kommer att påverka Platzers energiarbete de kommande åren? Politisk styrning fortsätter att vara en sådan faktor, exempelvis det nya EPBD-direktivet om byggnaders energiprestanda, som kommer att ställa särskilda krav på de minst energieffektiva byggnaderna.

– De nationella riktlinjerna för direktivet är ännu inte klara. Men sannolikt kommer det att påverka vårt arbete framöver.

Även dialogen med kreditgivare och finansiärer blir allt viktigare, tror Andreas Hassel, där EU:s taxonomi för att identifiera hållbara investeringar spelar roll.

– Finansiärer ser mindre risk att låna ut pengar till fastigheter med god energiprestanda. Det kommer att bli allt större fokus på det.

– Vi har redan idag en god dialog med kreditgivare. De vill gärna låna ut gröna pengar, och vi vill väldigt gärna låna grönt.

Gnetandet viktigast för att nå målet
De kommande två åren hoppas bolaget minska den genomsnittliga energianvändningen ytterligare 6–7 procent, från 74,9 kilowattimmar per kvadratmeter till 70 kilowattimmar per kvadratmeter senast 2025.

Pågående arbete, och fortsatt samarbete med hyresgäster blir viktigt för att nå bolagets energimål, säger Andreas Hassel. Men det allra viktigaste är alltjämt det dagliga gnetandet – driftoptimeringen.

– Det kan många gånger verka fräckare att byta ut sin utrustning än att få det man redan har att fungera bra, men en av de viktigaste framgångsfaktorerna är att se till att all utrustning fungerar optimalt. Där finns fortfarande mycket potential!

Andreas tre råd för att få ner energianvändningen

 1. Se till att den utrustning ni har fungerar – och fungerar som det är tänkt!
 2. Undermät, så att ni ser vart energin tar vägen. Det underlättar prioritering och uppföljning av åtgärder.
 3. Ha en konstruktiv dialog med hyresgäster. Lyft goda exempel.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Platzer tipsar hyresgästerna

Platzer listar saker som hyresgästerna kan göra för att få bra energieffektivisering:

 • Sätt datorer i viloläge och släck skärmar under möten/raster.
 • Stäng av datorer, skärmar och skrivare på nätter och helger.
 • Uppdatera gamla skärmar och teknikutrustning till nya och energisnåla.
 • Har ni servrar på kontoret? Kan de istället finnas som molntjänster?
 • Kan processer i er verksamhet som kräver mycket energi utföras på nätter istället för dagtid, då minskar belastningen på elnätet och elpriset är lägre.
 • Kör fulla diskmaskiner.​
 • Släck belysning i den mån det går.​
 • Skiner solen in, använd persienner eller gardiner, då minskar behovet av att kyla lokalen.​

Läs mer här.

Källa: Platzer

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega