Försäkringarna som täcker förvaltarens misstag

Snöras från tak är en vanlig orsak till egendomsskador på exempelvis fordon. Foto: Holger Ellgaard.

Som i alla andra verksamheter är det viktigt att ha försäkringar som skyddar verksamheten. För fastighetsägare och förvaltare handlar det i mångt och mycket om två försäkringar: Fastighetsförsäkringen och ansvarsförsäkringen.

Cecilia Magnusson, TryggHansa

För fastighetsförvaltare som har teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det särskilt viktigt att ha en ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada, menar Cecilia Magnusson på TryggHansa.

– Ansvarsförsäkringen gäller vid skadeståndskrav för ren ekonomisk skada. Det vill säga utan att någon person eller egendom har tagit skada, säger Cecilia och fortsätter:

– Om förvaltaren dessutom tar på sig projektledning eller annat tekniskt uppdrag krävs en konsultansvarsförsäkring. Den täcker både sak- och personskada, samt ren förmögenhetsskada.

Krav mot förvaltaren
Ett exempel på egendomsskada är om förvaltaren eller fastighetsvärden glömmer att kontrollera att avluftningsnippeln på elementet sitter ordentligt efter arbete – och som sen orsakar vattenskador på lägenhetsinnehavarens egendom.

– Den skadedrabbade kan då rikta krav på ersättning mot förvaltaren, som då blir skyddad av sin ansvarsförsäkring.

Om skadan däremot uppstått till följd av förvaltarens rådgivande verksamhet, det vill säga att förvaltaren lämnar råd eller instruktioner utan någon fysisk arbetsprestation som resulterar i skada, får man bedöma händelsen enskilt, menar Cecilia Magnusson.

Skadeskydd mot brott
Hur många försäkringar man behöver, och vad de ska täcka, varierar troligtvis mellan förvaltare och fastighetsägare. Vill man så finns det till och med försäkringar som skyddar mot skador till följd av brottslighet.

– En förmögenhetsbrottsförsäkring gäller för förlust genom brottslig handling utförd av anställd hos förvaltaren. Försäkringen ger ett skydd vid exempelvis förskingring som drabbar en kund som överlåtit ekonomiansvaret till förvaltaren.

Kan ni nämna några exempel på vanliga situationer där verksamhetsförsäkringen vanligtvis täcker skador som uppstår på grund av slarv av fastighetsförvaltaren?
– Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Det krävs alltså att fastighetsägaren ska vara vårdslös i sitt uppdrag för att kunna få ersättning från ansvarsförsäkringen.

– Som försäkringsbolag gör vi alltid en individuell bedömning av enskilda skadeärenden. Men några exempel som ersättning, av typiskt karaktär, är att fastighetsförvaltaren råkar borra i en vattenledning i väggen, missar att ta bort is och snö från tak som ramlar ner på bilar, eller att fastighetsförvaltaren glömmer att dra åt avluftningsnippeln på ett element och på så sätt orsakar en vattenskada.

Finns det situationer där verksamhetsförsäkringen inte täcker skador som uppstått på grund av slarv?
– Så länge det rör sig om en sak- eller personskada, samt ren förmögenhetsskada (inom tilläggsförsäkringen), täcker som huvudregel ansvarsförsäkringen skadan. Men vi som försäkringsbolag gör alltid en individuell utredning av ansvaret vid enskilda skadeärenden.

Halkbekämpning vanlig miss

Karin Hallberg, Brandkontoret

En vanlig orsak till att man som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig är brister i det löpande underhållet, berättar Karin Hallberg, Försäkringschef på Brandkontoret. Skador på egendom till följd av snöras från tak är det vanligaste, berättar hon, samtidigt som hon även lyfter fram att personskador förekommer.

– Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig om denne till exempel inte har halkbekämpat och någon skadar sig eller om man inte skottar vid snöfall, säger Karin.

– Dels är det en kostnad, dels kan det få orsaka förödande personskador, fortsätter hon.

Nycklar som kommit bort
En annan klassisk fallgrop är nyckelhanteringen. Knippor försvinner och låssystemet måste bytas ut, helt i onödan. Samtidigt berättar Karin att det är viktigt att uppdatera fastighetsförsäkringen vid större förändringar i fastigheten. Det kan vara allt från nya system till tillbyggnader. I vissa fall behöver man utvidga försäkringen för att täcka det nya.

– Då har man en skyldighet att uppdatera försäkringen. Nästan alla försäkringsvillkor har något som heter säkerhetsföreskrifter och allmänna bestämmelser vilka har sin grund i försäkringsavtalslagen. Därför är det väldigt bra att ta del av dessa. Där står det vad man måste förhålla sig till och vad som kan hända om man inte uppfyller krav.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega