När kan jag kräva skriftliga svar av min arbetsgivare?

Det finns ett antal situationer där arbetstagare enligt lag har rätt till vissa skriftliga svar från en arbetsgivare. Det gäller bland annat byte av anställningsform och om du som förälder önskar mer flexibla arbetstider.

De flesta av reglerna som gäller arbetstagarens rätt till skriftligt svar från sin arbetsgivare har kommit från EU-direktiv, som införlivats i svensk lagstiftning.

Begäran om annan anställningsform eller sysselsättningsgrad
Arbetsgivare är skyldiga att ge skriftliga svar till arbetstagare med tidsbegränsad anställning som begär en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad, eller till en tillsvidareanställd som begär en högre sysselsättningsgrad.

En förutsättning för rätt till besked är att arbetstagaren har varit anställd i minst sex månader.

Regeln innebär inte att arbetstagaren har en lagstadgad rätt till själva förändringen, utan bara en skyldighet för arbetsgivaren att lämna ett skriftligt svar på arbetstagarens begäran.

En ny begäran kan göras efter tolv månader.

Möjlighet att ansöka om flexibelt arbete
En arbetstagare med barn som inte fyllt åtta år kan ansöka om flexibla arbetsformer hos arbetsgivaren.

Detsamma gäller för en arbetstagare som omfattas av lagen om ledighet för närståendevård. För ansökan krävs minst sex månaders anställning.

Behovet av flexibla arbetsformer för arbetstagaren ska utgå från omsorgsskäl och kan exempelvis vara distansarbete eller flexibel arbetstid.

Arbetsgivaren avgör om det är möjligt att bevilja ansökan och ska ge besked inom skälig tid. Om begäran avslås ska beskedet motiveras.

Motivering av deltidsanställning
Huvudregeln i lagen om anställningsskydd är anställning på heltid. Om arbetsgivaren bara kan erbjuda en deltidsanställning så kan arbetstagaren kräva att arbetsgivaren skriftligen anger skälen för detta.

Informationen ska lämnas inom tre veckor från det att arbetstagaren begärt besked.

Skriftlig information om anställningstid
Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

Om arbetstagaren har en tidsbegränsad anställningsform så ska arbetsgiva-ren lämna mer specificerad information om alla anställningar som har betydelse för regeln om konvertering till tillsvidareanställningen enligt 5 a§ LAS.

För varje sådan anställning ska arbetsgivaren informera om den tidsbegränsade anställningens form, tillträdesdag och slutdag. Informationen ska vara skriftlig och lämnas inom tre veckor från det att begäran framställts.

Skriftlig information måste enligt lag ges

  • När den anställde vill ha annan anställningsform eller sysselsättningsgrad.
  • När en anställd vill jobba mer flexibelt som förälder.
  • När arbetsgivaren bara kan erbjudas deltid.
  • När en anställd vill ha information om sin anställningstid.

Charlotta Stensson
Förhandlingschef, Fastigo

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega