Vem har ansvaret för kontroll av handbrandsläckare?


Svar:
I svensk lagstiftning finns det krav på att det ska finnas brandsläckningsutrustning i bland annat arbetsmiljölagen (föreskriften Arbetsplatsens utformning) och i lagen om skydd mot olyckor. Eftersom utrustningen inte används i vardagen behöver den kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den faktiskt fungerar i en kritisk situation.

Enligt den svenska standarden SS 3656 om underhåll och omladdning av handbrandsläckare ska verksamhetsutövaren, i sin egenkontroll av brandskyddet, kontrollera brandsläckningsutrustningen.

Dessutom ska en så kallad brandsäkerhetstekniker kontrollera släckarna varje år.

Den senare kontrollen brukar i praktiken innebära att företaget tecknar ett avtal med ett brandskyddsföretag som gör de årliga kontrollerna.

Standard är inte samma sak som lagkrav
Men en standard är inte detsamma som lagkrav. En standard kan vara en bra vägledning som visar hur man kan göra för att leva upp till lagkraven.

Tillverkares anvisningar är också viktiga för att säkerställa en produkts funktion över tid.

Om det inte finns en extern kravställare som hänvisar till att en specifik standard ska följas så finns möjligheten att skapa egna metoder och system som också kan anses vara skäliga för att leva upp till kraven i lagstiftningen. Det finns alltså möjlighet att hantera sin kontroll av brandsläckare internt.

Ha koll på det här
Branschorganisationen SVEBRA har tagit fram en egen utbildning och branschcertifiering av brandsäkerhetstekniker som ska utföra kontrollen av handbrandsläckare. Vissa brandskyddsföretag har även utbildningar för brandsäkerhetstekniker.

Tittar man på de kontroller som ska genomföras årligen så är de inte särskilt komplicerade men de ska genomföras av personer som är väl förtrogna med kontroll av brandsläckare.

Enligt standarden handlar det om följande årliga rutinkontroller för vanliga tryckladdade släckare:

 • att släckaren inte har varit använd och är oskadad
 • att slangen och dess munstycke fungerar
 • att o-ringar och tätningsmembran är utbytta enligt tillverkarens anvisningar
 • att säkring är lätt att dra ut
 • att utlösningsmekanismen fungerar utan att lösa ut släckaren
 • plombering kontrolleras/byts ut
 • korrekta uppgifter fylls i på kontrolletikett
 • manometern visar godkänt tryck

Koldioxidsläckare som inte har manometer behöver vägas för kontroll av läckage.

Dokumentera kontrollintervall
Om en verksamhet väljer att skapa egna rutiner för kontroll av brandsläckningsutrustningen innebär det att det behövs en dokumentation för hur länge respektive handbrandsläckare har varit i bruk.

 • Pulversläckare ska enligt praxis bytas ut/genomgå utökad kontroll med högst tio års intervall.
 • Vätskesläckare är motsvarande intervall var femte år.
 • Koldioxidsläckare är det ett krav enligt AFS 2017:3 att de genomgår återkommande kontroll minst var tionde år.

Vid tillsyn
Räddningstjänsten i kommunen utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Om ni vid ett tillsynsbesök kan visa att ni själva hanterar kontrollen av handbrandsläckare och kan redovisa dokumentation som styrker det, har jag väldigt svårt att se att de kan ha invändningar.

De måste i så fall kunna visa på faktiska brister i ert kontrollsystem.
Det viktigaste är ju trots allt att hantera tillgängliga resurser på ett klokt sätt, på åtgärder som har effekt för att skapa en säker och robust verksamhet.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega