Stena renoverade Backa Brunnsbo med dominoeffekt

Foto: MVB

Bostadsområdet Brunnsbo kändes otryggt och inneklimat behövde förbättras. Det satte igång en dominoeffekt med flera energisparande åtgärder av Stena Fastigheter. Nu är det miljösanerat, energieffektivt och miljöklassat med Svanen.

Norr om Göteborgs älvstrand ligger Backa Brunnsbo med sina flerbostadshus i punkthusform och långa lamellhus från mitten av 60-talet.

I några hyresgästundersökningar som fastighetsägaren Stena Fastigheter hade gjort under 2010-talet kom det fram att de boende tyckte att fönstren var dragiga och de som bodde på övre våningsplanen i 9-våningshusen hade kallt på vintern och varmt på sommaren.

Dessutom uttryckte de boende en otrygghet i att deras område var underhållsmässigt eftersatt medan grannhusen, som ägdes av det kommunala bostadsbolaget, hade fått sina kvarter uppfräschade.

Eggert Gudmundsson, Stena Fastigheter Göteborg

2015 var det helt enkelt dags för Stena Fastigheter att göra något åt sitt bestånd.

– Rent utseendemässigt hade vi inte behövt göra någonting åt husen tidigare. De var klädda med betonggrå sjöstensplattor i klassiskt 60-talsstil, berättar Eggert Gudmundsson, projektledningschef på Stena Fastigheter Göteborg. Men efter så många år måste man göra något åt andra saker och för oss var det framför allt fönstren som behövde åtgärdas.

Eftersom de boende klagade på drag och att energianvändningen var hög i fastigheterna var det läge för en totalrenovering med fokus på energiåtstramande åtgärder. Det innebar ett helt paket med förbättrat klimatskal, tilläggsisolering av fasad och tak, byte av fönster och installation av tre värmepumpar.

Men först började Stena Fastigheter med flera samtal med de boende, i sin förstudie.

Viktig boendedialog
Fastighetsbolaget är måna om sina kunder och ser vikten i att ha en fungerande boendedialog; i vardagen och så kallad relationsförvaltning. Genom dialogen kan de fånga upp vad de boende tycker och vad de önskar.

På så sätt kan man tillsammans komma fram till bra lösningar. Det är också ett sätt att informera om vad som ska ske så de boende är förberedda på hur en renovering påverkar dem i deras vardag under byggtiden.

– Hyresgästundersökningar genomförs kontinuerligt för att fånga upp vad de boende tycker om sitt område och vad som kan förbättras. Undersökningen är en del i underlaget för vilka underhåll och åtgärder som ska genomföras i respektive bostadsområde, berättar Eggert Gudmundsson.

Workshops och möten
Innan den större renoveringsprocessen drog igång valde man att tidigt ha flera workshops och gemensamma möten där Stena Fastigheter kunde informera och beskriva vad man ville åstadkomma och det fanns möjlighet för hyresgästerna att komma med tankar och idéer.

– Hyresdialogen är viktig för oss. Vi lyssnar på de boende för de kan våra områden och fastigheter bäst. Vi får viktig information och vi värdesätter den input vi får. Vi kan inte få alla helt nöjda men vi upplever att de flesta ändå är nöjda om de har fått vara med och påverka, säger Eggert Gudmundsson.

Innovation innebar ett års försening
Efter förstudien och samtal med de boende startade så renoveringen. Man började med ett av punkthusen där man ville testa en ny teknisk innovation genom att klä fasaden med ny betongstomme med innesluten tilläggsisolering.

Innovation innebar att stora betongelement skulle fästas på existerande vägg.

Men eftersom huset blivit lite skevt med tiden, var det inte enkelt att få precision vid de befintliga fönsterhålen – och dessutom nio våningar upp.

Under projekteringsfasen insåg man att den här lösningen inte var lämplig för dessa höga byggnader. Man fick backa och börja tänka mer traditionellt och tappade nästan ett helt år i renoveringsprocessen.

Eggert Gudmundsson konstaterar att det hade kanske varit lämpligare med en lägre byggnad om man ville testa något nytt.

Tillbaka till beprövad teknik
Vid det här laget krävdes en ny projektering med mer beprövat material och teknik. Man fäste en ny stomme på den befintliga fasaden, tilläggsisolerade och klädde med fibercementskivor istället.

– Tidigare hade husen en trist och tråkig grå ton och någon form av röd nyans på gavel. Idag är de inte helt vita, men ljusare, i ljust grått i två olika nyanser så det ger ett trevligt mönster. Vi har också valt att behålla de röda gavlarna, men idag i skarpare ton, för man ska kunna känna igen sig, säger Eggert Gudmundsson.

Fönsterflytt blev smärre fadäs
Eftersom ytterväggarna blev tjockare med tilläggsisolering och ny fasadbeklädnad så valde man att ändra fönsterplacering och flytta ut dem så långt det gick för att inte få utvändiga tittgluggar till fönsterhål. Det gav en nättare och slätare fasad utifrån.

För de boende innebar det djupare fönstersmyg och breddade fönsterbänkar vilket uppskattades av blomsterälskarna som fick mer plats för sina krukväxter.

Fönstren fick också nytt utseende. De var tidigare i brunlaserat trä men de byttes ut mot träfönster som utvändigt klätts med aluminium. Det ger ett ljusare intryck av fasaden.

Däremot uppdagades ett misstag, som tur är i ett tidigt stadie.

– När fönstren flyttades ut ändrades köldbryggan. Man kan säga att vi hann fånga upp det innan det gick för långt. Vi var färdiga med första punkthuset och fick backa tillbaka och komplettera med drev runt om fönstersmygen. Det är vanligt med drev runt fönsterkarm men här fick vi även sätta det runt fönstersmygen, berättar säger Eggert Gudmundsson.

Vinden var klimatbuffert
Hyresgästerna som bor högst upp i husen upplevde, innan renoveringen, att det var kallt på vinter och varmt på sommar. Stena Fastigheter kunde identifierade att vindsutrymmena fungerade som buffert, som pressade ner kyla och värme i lägenheterna.

Man bestämde sig för att tilläggsisolera ovanpå taket, sedan lägga ny takbeklädnad med ny papp och plåt, likadant material som fanns tidigare.

Dessutom passade man på att förstärka taksäkerheten. Det fanns föråldrad taksäkerhet innan och den som fanns täckte inte hela taket. Nu uppdaterades det till nutida standard och över hela takytan.

Giftfritt och miljömärkt
I renoveringsprocessen stötte man på ett obehagligt hinder. Det uppdagades miljöfarliga ämnen, asbest och PCB, i byggnaden. Det var svårt att veta omfattning innan man väl började riva i fasadmaterialet. För tio år sedan hade det gjorts en sanering men då hade man inte lyckats få bort alltihop.

De miljöfarliga ämnena hade återkontaminerat vissa byggdelar och man fick merarbete med att sanera bort allt i denna renoveringsomgång.

– Alla giftiga ämnen är nu borta och byggnaderna är miljömärkta med Svanen. Det ger oss som fastighetsägare fördelar genom att vi kan ta mer förmånliga Gröna lån.

För att hyresgästerna inte skulle förlora en sommar till utan balkonger forcerades renoveringen på slutet. Foto: Stena Fastigheter.

Forcerat slut
Totalt renoverades sex huskroppar och det var tänkt att det skulle ske i sex etapper. Men Stena Fastigheter kände att de hade tappat ett helt år när punkthusens första, innovativa fasadbeklädnaden skrotades. När man kom till lamellhusen försökte man se om det gick att forcera renoveringen.

– Vi kände oss trygga och byggentreprenören erbjöd en snabbare arbetstakt. Totalt var vi inne i 270 lägenheter nästan samtidigt och det var en utmaning för entreprenören att planera arbetet. Dessutom blev det en högre belastning för oss som fick merarbete när mycket skulle justeras samtidigt, berättar Eggert Gudmundsson.

– Vi informerade de boende att vi ville forcera för att kunna färdigställa. De kunde inte använda sina balkonger och om vi forcerade så skulle vi vara borta fortare och de skulle inte behöva tappa en sommar till utan balkong. De flesta tyckte det var positivt att det gick fortare, även om det var rätt ansträngt för de boende och för vår personal.

Titta på helheten
Förutom totalrenoveringen installerades även tre värmepumpar i Brunnsbos energiprojekt för att minska behovet att köpt värme. Hela projektet fick en dominoeffekt där allt började med en kundenkät där man insåg att fönstren var i behov av byte och man ville tillgodose de som bodde högst upp i husen.

– Ska man göra energiåtgärder så måste man titta på helheten. För att få ut något av alla åtgärder så behövde fönstren åtgärdas först, där hade vi stort energiläckage. När vi ändå gjorde fönster, kunde vi ta med fasaden och taket. När man gör en åtgärd så tar man med fler och gör om hela klimatskalet – när ställningarna ändå är resta, anser Eggert Gudmundsson.

Höjd standard för hela området
Renoveringen avslutades 2019 och de som arbetar med daglig förvaltning är samstämmiga med fastighetsvärdarna som träffar de boende mest: I stort sett är man nöjd och området är ett helt annat än förut. Nu är de boende nöjda med att bo just här. Husen har blivit ett kännemärke i Backa och allmänheten vet vilka hus det är i Brunnsbo.

– Åtgärderna har totalt gjort standardhöjning på hela området, avslutat Eggert Gudmundsson. Vi har nu byggnader som har utseendet som motsvarar nybyggnation, de är energieffektiva och de är sanerade, miljörena och märkta med Svanen.

Lärdomar från projektet, enligt Eggert Gudmundsson:
– Viktigt att ha de boende med sig. Det underlättar om man håller de boende informerade och delaktiga i tidiga skeden.
– Detaljstudera kritiska moment gällande tekniska frågor. I detta fall ny placering av fönster, längre ut i fasaden vilket påverkade köldbrygga och medförde åtgärder i efterhand.
– Forcering av ett projekt innebär stor påfrestning för entreprenör, egna förvaltningen och de boende. Ta det i beaktan.
– Ha en dialog med leverantör av fasadmaterial så att standardiserade fasadskivor inte orsakar för mycket spill. Tänk hållbart och minimera spill.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Backa Brunnsbo

Fastighetens läge: Backa Brunnsbo, norr om Göteborg
Fastighetsägare: Stena Fastigheter Göteborg AB
Byggår: 1965
Renoveringsperiod: 2015 – 2019
Problem: Hög energianvändning, otrygghet och ett allmänt behov av att lyfta området.
Åtgärder: Energieffektivisering genom byte av fönster, tilläggsisolering av fasad och vind, sanering av miljöfarliga ämnen och installation av frånluftsvärmepumpar.
Lönsamhet: Direktavkastningskravet för projektet var 6 %. Projektet är i uppföljningsfasen och således har inte efterkalkyler på lönsamheten för hela projektet utförts än. Vad gäller frånluftsvärmepumparna har lönsamhetskravet överträffats.
Vinst: Energibesparing, förbättrat inneklimat, höjt fastighetsvärde, sanering av PCB och asbest och standardhöjning av området. Byggnaderna har erhållit Svanen miljömärkning vilket möjliggjort finansiering med gröna lån.
Energianvändning:
2016 Värme: 3 853 MWh och El: 328 MWh
2019 Värme: 1 422 MWh och El: 640 MWh
2020 Värme: 1 807 MWh och El: 584 MWh (analys: mer fjärrvärme och mindre värmepump)

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega