Samverkan ger livskraft i Huddinge

Karin Strömberg Ekström och Daniel Dronjak ger råd för socialt hållbarhetsarbete.

I Huddinge kommun samverkar många samhällsaktörer för att stärka den sociala hållbarheten. Vd:n för allmännyttiga Huge Bostäder och kommunstyrelsens ordförande berättar om samarbetet och delar med sig av sina bästa råd.

Huddinge har precis som många andra förortskommuner i Stockholms län utsatta områden där många människor lever i utanförskap och otrygghet. Men arbetet med att lyfta utsatta områden i Huddinge har fått ny kraft i och med att många goda krafter arbetar tillsammans.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och det kommunala bostadsbolaget Huge Bostäders vd Karin Strömberg Ekström har många exempel på att samverkan ger resultat.

”Alternativet finns inte”
– Samverkan är väldigt bra eftersom kommunens basverksamhet inte alltid räcker hela vägen fram. När det blir riktigt bra jobbar vi ofta tillsammans och syr ihop våra kompetenser i gemensamma projekt. Då får vi engagemang och driv i projekten, säger Daniel Dronjak.

– För mig är social hållbarhet en fråga som jag brinner för, men det goda samhället är ju också lönsamt. När vi gör bra saker för de som bor i våra bostäder är det ju bra för alla Huddingebor, samtidigt som det ökar värdet i våra fastigheter, säger Karin Strömberg Ekström och tillägger;

– Alternativet finns inte – det är förödande! Vilken värld lämnar vi då till kommande generationer? Vi kan inte medvetet stå bredvid och se på när människor går under. Alla kan göra något, inte allt, men något.

Operativ samverkansgrupp
Huge har en central roll i många samverkansprojekt som rör det sociala hållbarhetsarbetet. Ett exempel är en Operativ samverkansgrupp, OSG, som träffas en gång i veckan.

Förutom Huge deltar socialtjänsten, skolan, kommunens säkerhetssektion, polisen, räddningstjänsten, kyrkan, Huddinge Samhällsfastigheter och andra fastighetsbolag.

– Vi levererar in vår lägesbild till en av de säkerhetsansvariga i kommunen, säger Karin. Sen lägger de ihop alla bilder som kommit in från alla parter. Och därefter har vi en träff där vi samtalar om detta och då finns ett förslag till en sammanställning. Sen görs en lägesbild en gång i veckan och sen lägger man handlingsplaner utifrån det och adresserar dem till parterna som berörs, till exempel att polisen ska ha extra bevakning på en viss plats vissa datum eller att Huge ska sätta upp mer belysning på en del mörka gångstråk.

”Smart sätt att jobba på”
Både Karin och Daniel tycker att samarbetet i OSG ger väldigt bra resultat.

– Det är otroligt effektivt och ger oss en samlad bild, säger Karin. Vi får en siffer- och färgmarkering, till exempel kan ett visst område vara rödmarkerat och då vet jag direkt att det händer något speciellt och att det är oroligt i området. Handlingsplanerna är också väldigt strukturerade, så alla behöver inte agera om det inte berör dem.

– Vi får en gemensam bild av hur det står till i olika områden, säger Daniel. Det gör också det mycket lättare att sätta in åtgärder. Ibland är det polisen, ibland kommunens sociala fältassistenter och ibland Huges personal som behöver åka ut och hjälpa till. Ingen har alla kompetenserna och hela ansvaret själv, utan det är verkligen ett delat ansvar. Så det är ett smart sätt att jobba på.

Unga för orten
Ett annat exempel på samverkan är sommarjobb-satsningen ”Unga för orten” som drivs av föreningen Samverkan i Huddinge, där Karin är ordförande. Projektet finansieras av Huddinge kommun, Huge, Huddinge Samhällsfastigheter, Fastighets AB Balder, Hembla, Fabege och Magnolia Bostäder.

Unga för orten sysselsätter cirka 200 ungdomar runt om i Huddinge under sommaren. Genom att göra fint i området där de bor gör ungdomarna en trygghetsinsats.

– Att få en arbetslivserfarenhet, kunna skriva en rad i sitt CV och att få prova på att jobba är i sig väldigt viktigt, säger Daniel. Sen går kommunens praktikplatser till personer som bor i områdena. Så det är en särskild satsning på utsatta områden för att få unga människor att värna och bry sig om området där de själva bor.

BID i Flemingsberg
Föreningen Samverkan i Huddinge har också startat en BID (Business Improvement District) med det långsiktiga målet att utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till ett internationellt affärs- och forskningsdistrikt med namnet Stockholm South Business District.

BID-modellen, som kommer från Kanada, är ett sätt att organisera samverkan mellan fastighetsägare och andra aktörer för att tillsammans skapa mer attraktiva områden.

– BID är ett bra sätt att föra samman styrkor från olika organisationer där ett plus ett plus ett blir mer än tre. Där har Huge tagit den samordnande rollen på ett bra sätt, säger Daniel.

– Det finns ju många sådana här BID-samarbeten som är igång och när vi har intervjuat dem ser vi att de flesta har börjat att jobba och sedan har de lagt upp strukturen, säger Karin. Vi har gjort ett gediget förarbete och lagt upp en struktur och en verksamhetsplan innan vi började jobba. Så vi har samsyn om hur vår prioriteringslista ser ut och kan vara tydliga när vi pratar med nya aktörer som vill delta. Då blir det ett bättre samtal och det blir tydligare hur vi ska arbeta tillsammans, vilka resurser som krävs och vilka pengar det handlar om.

Talangakademin
Ytterligare ett exempel på samarbete i kommunen är TalangAkademin, som är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter, med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag där kompetensförsörjningsbolaget Fasticon är projektägare.

TalangAkademin ger de som bor i Huddinge kommun och är långt ifrån arbetsmarknaden chansen att bli en resurs för det lokala näringslivet och på så vis ta ett steg närmare ett jobb. Det sker med hjälp av en metod baserad på praktik med validering hos lokala näringsidkare.

Huge var det första bolaget som gick med i Talangakademin i Huddinge och idag deltar bland andra Huddinge kommun, flera privata fastighetsbolag och Arbetsförmedlingen.

”Stort mervärde”
– Talangakademin i Huddinge har idag många talanger som de kallas ute i olika verksamheter, butiker och andra arbetsplatser i kommunen. När det gäller våra hyresgäster tror jag att det är 20–25 personer som har fått hjälp med sondering av deras kunskaper och validering enligt en metod som ger ett kompetensbevis, säger Karin.

– Man kapar ju flera steg i utanförskapet och en hel del har gått vidare till andra arbeten och kommit ur bidragsberoende, säger Daniel. Talangakademin startade här för ett och halvt år sedan, men redan nu ser vi att valideringen är viktig. Att kunna visa att du kan någonting och få det nedtecknat och validerat är ett stort mervärde som skiljer det här projektet från många andra projekt.

Trygghetsvandringar och dialoger
Huge och Huddinge kommun deltar också i gemensamma trygghetsdialoger och trygghetsvandringar tillsammans med polisen och Huddinge Samhällsfastigheter.

Vid trygghetsdialogerna träffar de Huges hyresgäster och tar reda på vad som kan göras för att öka tryggheten i ett bostadsområde. Och under trygghetsvandringarna går de tillsammans genom områdena och diskuterar hur de kan öka tryggheten i utemiljön.

Det kan till exempel handla om att beskära buskage eller förbättra belysningen längs gångstråk.

Samma verklighetsbeskrivning
– När vi gör trygghetsvandringar tillsammans med Huddinge kommun blir det lättare att avgöra vad som är vår och vad som deras mark när det gäller utemiljöerna, säger Karin. Om vi sätter upp extra lampor på vår mark är det ju inte bra om de slutar tvärt på kommunal mark, utan då samordnar vi det så att vi får hävstång på de pengar som vi lägger ner.

– Trygghetsvandringarna är en bra grund när vi ska prioritera, säger Daniel. De hjälper oss så att vi kan peka ut var våra åtgärder gör störst nytta för tryggheten. Sådant är inte så lätt att fånga upp i ärenden eller när man läser kartor och statistik, utan det är en stor fördel att gå ut och se hur det ser ut i verkligheten. När man gör det här ihop ser man samma problem och utmaningar och det är aldrig en nackdel att ha samma verklighetsbeskrivning.

Goda råd från Huddinge
Karin och Daniel delar gärna med sig av sina erfarenheter från Huges och kommunens samverkansprojekt för att skapa social hållbarhet.

– Många gånger är det svårt att säga vilken insats som har lett till vad, men jag tror att fösa ihop olika goda krafter och samarbeta har effekt, säger Daniel. Det är min absoluta tro att samverkan ger oss en stor fördel. Ofta är det så att kommunen jobbar på sitt håll, fastighetsbolagen på sitt, polisen på sitt och så vidare. Men när vi sätter oss gemensamt och försöker lösa problemen händer det saker. Det kan jag absolut rekommendera

– Det får inte vara kortsiktiga insatser. Jag är lite trött på projekt, säger Karin. Det gäller att hålla i och hålla ut. Vi får inga quick fix på det här. Det är inte så att vi måste ha resultat på BID:en i Flemmingsberg efter ett och halvt år. Det är inte så det går till. Det här är ett långsiktigt nötande arbete att jobba med värderingsfrågor, att se människor, att vara uthållig och gå på saker igen och igen. Och att ge människor som står utanför arbetsmarknaden förutsättningar och öppna dörrar. Allt det här måste vi faktiskt göra samtidigt.

Grunden för hållbarhet
Huddinge kommun har inget mål som anger årtalet när de utsatta områdena ska vara borta från polisens lista. Däremot finns mål när det gäller arbetstillfällen i kommunen.

– Vi har sagt att vi ska ha lika många arbetstillfällen som vi har invånare i kommunen, säger Daniel. Vi vill att det växer fram fler arbetstillfällen i kommunen. Och ju fler arbetstillfällen vi har här och i landet som helhet, desto färre människor kommer att leva i utanförskap.

– Det är klart att arbete och att ha en bostad är grunden för social hållbarhet. När du får ett arbete kan du också bidra på olika sätt, säger Karin.

Tydliga mål och mätbara resultat
Daniel och Karin har också några råd om vad som är viktigt att tänka i sociala hållbarhetsprojekt?

– Det är viktigt att belysa att det inte finns en lösning, utan det finns många bra lösningar och vi måste jobba tillsammans och komplettera varandra, säger Karin och tillägger;

– Vi vet ju vad som händer med några av de unga som hamnar för långt utanför. De hamnar i kriminalitet. Har de dessutom föräldrar som inte går till jobbet blir det en ond spiral. Det är klart att allt det där hänger ihop. Därför måste vi jobba med alla delarna hela tiden.

– Tydlig målsättning och tydlig uppföljning tycker jag är viktigt, säger Daniel. Prova er fram och fortsätt inte med projekt som inte fungerar, utan testa andra vägar och mät resultatet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Karins och Daniels råd för socialt hållbarhetsarbete

  • Samverkan ger resultat.
  • Undvik kortsiktiga projekt och jobba långsiktigt.
  • Det finns inte en bra lösning utan många.
  • Jobba inte med en sak i taget, utan med allt hela tiden.
  • Sätt tydliga mål, följ upp och mät resultat.
  • Avsluta dåliga projekt och testa andra vägar.

 

Läs mer om Huge Bostäders arbete med social hållbarhet

Läs mer om Talangakademin

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega