Bostadsbebyggelse på tidigare industrifastighet

Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) har i två mål bedömt att en förening respektive ett byggbolag är ansvariga för att utföra undersökningar av eventuella föroreningar på mark som bebyggts och exploaterats. Länsstyrelsen hade utfärdat föreläggande om att vidta åtgärder i form av initiala undersökningar och MÖD har ansett att föreningen respektive byggbolaget är att anse som ansvariga för att vidta sådana undersökningar då de låtit utföra vissa markarbeten på de aktuella fastigheterna. MÖD har i målen även bedömt att det inte föreligger skäl för att jämka ansvaret för föreningen eller bolaget.

Den 28 november 2019 meddelade MÖD dom i två mål (mål nr M 9302-18 samt M 9225-18), bägge målen rörde frågan om det bolag respektive den förening som låtit bebygga fastighet där det tidigare bedrivits industriverksamhet var att anses som verksamhetsutövare och därmed rätt adressat av ett föreläggande om undersökning enligt 10 kap. miljöbalken.

10 kap. miljöbalken reglerar verksamheter som orsakar miljöskador och i kapitlet föreskrivs bland annat att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i kapitlet.

Industriell verksamhet
Av aktuella domar från MÖD framgår det att det under 1900-talet och fram till cirka 1970 hade bedrivits industriell verksamhet på de i målen aktuella fastigheterna. Vare sig föreningen eller bolaget var dock de aktörer som hade bedrivit de tidigare industriverksamheterna.

Fråga i målet var bland annat om länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet, hade rätt att rikta föreläggande om att vidta vissa undersökningsåtgärder mot föreningen samt bolaget utifrån att dessa aktörer senare hade bebyggt de gamla industritomterna under slutet av 1980-talet respektive 1990-talet.

Grävning och schaktning
Med hänsyn till den exploatering som hade vidtagits genom bebyggandet av bostäder på de aktuella fastigheterna gjorde MÖD bedömningen att exploateringen hade innefattat viss grävning och schaktning samt även inneburit anläggande av exempelvis vatten- och avloppsledningar.

MÖD gjorde även bedömningen att de åtgärder i form av schaktning och grävning som föreningen och byggbolaget vidtagit inom ramen för bostadsbyggandet typiskt sett var sådana åtgärder som leder till spridning av föroreningar.

Inget jämkat ansvar
MÖD ansåg därför mot denna bakgrund att föreningen och byggbolaget var att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken och att de bägge därmed även var rätt adressater för de aktuella föreläggandena.

Med hänsyn till att det var fråga om ett föreläggande att vidta inledande åtgärder i form av undersökningar ansåg MÖD att det inte fanns skäl att jämka föreningens eller byggbolagets ansvar i detta skede.

Efterbehandling
I målen har inte prövats vem som slutligen ska ansvara för en eventuell sanering eller liknande efterbehandlingsåtgärd, men klart står det att föroreningsskador generellt sätt kan vara mycket kostsamma att åtgärda.

En fastighetsexploatör bör således ha med sig detta redan vid projektering av områden som är aktuella för exploatering och beakta de eventuella kostnader som kan uppkomma vid bebyggande av mark som kan vara förorenad.

Anna Wernerman

Anna Wernerman är advokat på Landahl Advokatbyrå och arbetar med frågor om mark- och miljörätt, fastighetsrelaterad affärsjuridik, fastighetstransaktioner och tvistelösning. Anna har bred erfarenhet av att bistå klienter i avtalsförhandlingar och i frågor kopplade till kommersiella fastighetsbestånd.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega