Vad gäller vid semesterledighet?

Samtliga anställda har rätt till semesterledighet och rätten till semesterförmåner regleras i semesterlagen.

Lagens regler är tvingande till den anställdes förmån. Det medför att avtal som inskränker dessa förmåner är ogiltiga. För arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal är det viktigt att kontrollera vad som gäller i dessa delar.

Förläggning
Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att se till att de anställde får semester. Det är arbetsgivaren som ytterst avgör när semesterledigheten ska ske. Den anställdes önskemål ska beaktas i möjligaste mån. Undantag förekommer enligt nedan.

Om inget annat har avtalats har arbetstagaren normalt rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti, huvudsemestern. Förläggning av huvudsemester sker efter samråd med den lokala fackklubben eller om sådan inte finns, direkt med berörda arbetstagare om lokal fackklubb saknas.

Kommer man inte överens ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om semesterns förläggning senast två månader före huvudsemesterns början. Det är viktigt för såväl arbetsgivare som anställd att planera huvudsemestern i god tid.

Enstaka semesterdagar
Vad avser enstaka semesterdagar förläggs de efter samråd med den anställde. Den anställde ansöker om ledighet och arbetsgivaren avgör om och när semestern kan beviljas.

En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar, har normalt rätt att spara sådana överskjutande dagar till ett annat semesterår. Betalda semesterdagar som inte sparas ska läggas ut under semesteråret.

I samband med att huvudsemestern bestäms ska den anställde meddela arbetsgivaren om semesterdagar ska sparas eller om sparade semesterdagar ska tas ut.

Semester under uppsägningstid
Arbetsgivaren kan utan arbetstagarens samtycke förlägga semester till löpande uppsägningstid endast om semestern varit bestämd då arbetstagaren själv sagt upp sig eller arbetstagaren sagts upp av personliga skäl.

I övriga fall har arbetstagaren rätt att få semesterförläggningen upphävd. Detta skydd gäller dock bara i sex månader. Är uppsägningstiden längre kan arbetsgivare lägga ut semester under den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader.

Har semestern redan lagts ut vid uppsägningstillfället kan arbetstagaren bara begära att få förläggningen upphävd om uppsägningen grundats på arbetsbrist. Detta gäller alltså inte om arbetstagaren sagt upp sig själv eller om uppsägningen beror på arbetstagaren personligen.

Johan Svalling
förhandlare och rådgivare på Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

Mer information
Semesterlagen (1977:480)