Så kan du påverka hyresgästen att vilja ha mer återbruk

Bilder: White Arkitekter och Samhällsbyggarna

Erik Gustafsson och Erika Twengström får Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete inom fastighetsekonomi 2022. Deras arbete analyserar hur du som fastighetsägare kan påverka hyresgästen att acceptera mer återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor.

Hållbarhetsfrågor är en allt viktigare del av fastighetssektorn. Men när en hyresgäst flyttar in i sitt nya kontor är det mer regel än undantag att det gamla rivs ut och nytt sätts in. Återbruk skulle därför kunna göra stor miljönytta, påpekar Erik Gustafsson och Erika Twengström, författarna till examensarbetet.

Dessutom visar tidigare studier att det finns mycket pengar att spara genom hållbarare val.

Faktorer bakom beslut
Författarna gjorde inledande intervjuer med branschrepresentanter för att vaska fram vilka faktorer som ligger bakom beslut om användning av återbruk. Svaren kokades ner till fyra dimensioner:

  • kommunikation och kunskap
  • sociala faktorer
  • ekonomiska faktorer
  • tidsfaktorer

Utifrån detta genomförde författarna en enkätundersökning bland kontorshyresgäster. Den gjordes vid två tillfällen: en gång före och en gång efter att hyresgästerna hade fått ta del av ett informationsmaterial som skulle göra de mer positivt inställda till återbruk. Dokumentet pepprades med fyra vedertagna ”nudges” – sätt att påverka i en önskad riktning.

”Nudges” gav effekt
Informationsmaterialet hade viss påverkan på svaren, konstaterar författarna, där effekten av nudge kunde utläsas i svarsfördelningen. Det visar att respondenterna hade tagit ställning i frågan även om skillnaderna inte var statistiskt signifikanta.

Författarna konstaterar sammanfattningsvis att ”studien antyder att den dimension som kan vara viktigast att påverka är den som rör kommunikation och kunskap, då denna ligger till grund för den generella attityden kring återbruk och är därmed nödvändig för den fortsatta utvecklingen inom området”.

Tips för återbruk vid hyresgästanpassning
Utifrån studien ger författarna följande tips på hur du kan påverka dina hyresgäster att välja mer återbruk vid hyresgästanpassningen. De påpekar dock att det är tips från forskning och att de inte är bekräftade i praktiken. Men varför inte ta till sig och prova?

  1. Se till att hyresgästen blir insatt i ämnet och tryck på de fördelar som medföljer, både internt i form av marknadsföring samt externt i form av minskade utsläpp. Brist på kunskap är ett av de största hinder för normalisering av återbruk. 
  2. Framställ återbruk som det självklara tillvägagångssättet. För att det ska bli normaliserad kan det inte ses som ett sämre alternativ.
  3. Utbilda era medarbetare inom ämnet så de i sin tur kan lära ut. För att kunna få hyresgäster att vilja implementera återbruk måste era medarbetare ha bra koll. 
  4. Implementera återbruk så tidigt som möjligt i hyresgästanpassningsprocessen och bygg upp ett system för hur det ska skötas. En lyckad implementering av återbruk kräver en väl fungerande logistik och projektledning. 
  5. Jobba med certifieringar och utmärkelser för att ge återbruk samma status som en miljöcertifiering.

Ökad kunskapsnivå och medvetenhet
Erik Gustafsson och Erika Twengström känner sig stolta över att kunna bidra till en ökad kunskapsnivå och medvetenhet kring återbruk genom sitt examensarbete och till att visa på olika tankesätt och metoder som kan appliceras för att tackla sektorns stora miljöpåverkan.

Varför valde ni att skriva om just detta ämne?
– Hållbarhet diskuteras dagligen i branschen, men samtidigt är återbruk en otroligt viktig del som fallit lite i skymundan. Vår bild var att fastighetsägare ansåg att hyresgäster generellt sett hade en negativ attityd kring ämnet, vilket utgör en av barriärerna för att normalisera återbruk. Detta gjorde oss nyfikna och vi ville undersöka om denna uppfattning speglade verkligheten.

– När vi med hjälp av vår handledare kom in på Richard Thalers nudge-teori såg vi en stor potential att framhäva återbrukets betydelse i ett vidare hållbarhetsarbete med hjälp av denna teori och undersöka om det går att påverka attityden till det.

Källa: Samhällsbyggarna, Erik Gustafsson och Erika Twengström 

Erik Gustafsson och Erika Twengström

Examensarbetet är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management på Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Examenarbetets namn:
The attitude towards reuse within the adaptation of office premises – the effect of nudge through an intervention.

Handledare: Berndt Lundgren

Juryns motivering:
Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen med en innovativ metod för ett examensarbete. Genom denna metod, där vi inser att man som student har begränsade möjligheter och en hyresvärd torde ha mycket större möjligheter, försöker påverka hyresgäster till mer hållbara val visar på goda insikter och lärdomar för framtiden. Författarna visar även på ett förtjänstfullt vis inte endast sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis för att visa på vägar framåt. Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom kontorssegmentet.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega