Dags att säkra lekplatser

När våren kommer leker många barn utomhus. Glöm inte att se över om era lekplatser är säkra. Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar och hur du ska göra.

Tidigt på våren är det speciellt viktigt att kolla säkerheten på lekplatser eftersom snö, is och vatten kan gå hårt åt lekredskap och underlag på vintern.

Att lekplatser och lekredskap är säkra att använda är fastighetsägarens ansvar enligt plan- och bygglagen (PBL). De detaljerade kraven finns angivna i Boverkets byggregler (BBR).

Även Produktsäkerhetslagen ställer krav på fastighetsägaren när det gäller lekredskapen.

Vilka krav ställs?
PBL säger att lekplatser ska underhållas för att begränsa risken för olyckor.

BBR säger att fasta redskap ska sättas upp och underhållas så att personskador begränsas. Lekplatsernas gungor och klätterställningar ska ha stötdämpande underlag, till exempel sand, bark eller gummiplattor.

Och produktsäkerhetslagen säger att fastighetsägaren har ett ansvar för att lekredskap ska vara säkra att använda oavsett barnets ålder.

Hur kollar du säkerheten?
De enklaste skadorna att upptäcka är till exempel trasiga gungor, sand som saknas vid gungor eller söndriga sandlådor. Men andra fel är svårare att upptäcka, speciellt om lekredskapen är äldre.

Enligt BBR ska fasta lekredskap utformas enligt standarderna SS-EN 1176-1 och SS-EN 1176-7 och att stötdämpande underlag kan utformas enligt standarden SS-EN 1177. Så det är mot dessa standarder som lekplatser bedöms.

Eftersom det kan vara svårt att se om en lekplats uppfyller kraven i standarderna bör kontrollerna av säkerheten göras av en certifierad inspektör.

Hur ofta ska vi besiktiga?
Lagarna ställer inga krav på hur ofta en lekplats ska besiktigas. Däremot krävs att lekplatser och lekredskap alltid är säkra.

Fastighetsägarna rekommenderar att säkerhetsbesiktning utförs återkommande och att reparationer och planering av underhåll utförs i enlighet med resultatet av besiktningarna.

Vad kontrolleras?
Vid en besiktning av en lekplats kontrolleras följande saker:

  • Stötdämpande underlag
  • Fallhöjder, fallskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utskickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd
  • Krav på underhåll
  • Tillgänglighet

Tre grader av fel
Om det vid besiktningen upptäcks fel graderas de vanligtvis på en skala från A till C. De allvarligaste felen ger ett A och de minst allvarliga felen ger ett C.

A-felen innebär risk för allvarlig skada eller stor risk för mindre skada. Sådana fel ska åtgärdas direkt.

B-felen innebär mindre risk för mindre skada eller stor risk för liten skada. Dessa fel bör åtgärdas så snart som möjligt.

Och C-felen innebär liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. Den här typen av fel åtgärdas normalt vid planerat underhåll eller hålls under uppsikt.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega