Gör plats för lek!

barn.smal.nyBarnens rätt till lek och utveckling riskerar att hamna i kläm när städer och bostadsområden förtätas. Men i Göteborg har kommunen tagit ett nytt grepp för att komma till rätta med problemet.

Petter Åkerblom, landskapsarkitekt vid tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet, anser att kommunens fastighetsorganisationer bör driva utvecklingen med att se till att det finns ändamålsenliga skol- och förskolegårdar.  Och att både barn och lärare får vara med att bestämma hur det ska se ut. Eva Cassel, utvecklingsledare vid lokalförvaltningen i Göteborg, och hennes kolleger är redan i full färd med att genomföra förändringen.

Movium har det nationella samordningsansvaret för att utveckla och kommunicera kunskap om utemiljöer för barn och unga.  Petter Åkerblom är kritisk till utvecklingen.

? Jag är tveksam till om det finns plats för barn i dagens stadsplanering, platser där de kan vara för sig själva, bygga kojor och skapa på andra sätt, säger han. Barn skjutsas omkring som aldrig förr och vi förtätar så att det blir svårt att värna skolgårdarnas roll ? den plats där barnen tillbringar merparten avsin tid.

Utrymmet krymper
Enligt Barnkonventionen har barn rätt till lek och utveckling ? och det är vi vuxna som ska skapa förutsättningar för rörelsefrihet, utmaningar och trygghet.

Förutom att utrymmet för lek krymper anser Petter Åkerblom också att barnen måste få mer inflytande över hur lekmiljöer utformas.
Förstå leken och dess utmaningar.

? Samhället kan lägga mycket pengar på lekplatser med fasta redskap. Men när vi studerar barnen ser vi att de ofta föredrar att springa runt i buskage eller byggs och skapa saker. Vi måste därför lära oss att förstå leken och dess utmaningar ur barnets perspektiv. Det behövs ett skifte som innebär att barnets behov är normgivande istället för vuxnas estetiska preferenser.

Petter_Akerblom_Eva_Cassel_liten_foto_lena.laren

Petter Åkerblom och Eva Cassel vill förbättra barnens utemiljö.

Fråga barnen
? Barn är experter på lek och på sin miljö och bör därför få vara med att bestämma när vi utvecklar skolgårdar och förskolegårdar, säger Petter Åkerblom.

Han anser att kommunens fastighetsorganisationer är särskilt lämpade att driva utvecklingen av mer ändamålsenliga lekmiljöer, eftersom man ofta ansvarar för planering, utformning och förvaltning av utemiljöer på förskola och skola.

? Utvecklingen ska drivas i samverkan mellan fastighetsägare, skol- och förskolepersonal, entreprenör och barnen  ? och med barnens bästa som utgångspunkt. Förankring och stöd från ledningshåll är nödvändigt för att utveckla arbetssätt där barn ges möjlighet att vara delaktiga.

Ny modell
Resan till bättre skolmiljö i Göteborg Eva Cassel är utvecklingsledare vid lokalförvaltningen i Göteborg som bland annat förvaltar skolor och förskolor. Hon deltog i EU-projektet Rebus och har tillsammans med danska och norska kolleger tagit fram en handledning för hur skolmiljön kan förbättras genom att involvera barn och lärare.

Nu arbetar hon med att genomföra idéerna i verkligheten.  Vid tio befintliga skol- eller förskolegårdar får barnen vara med att bestämma hur lekmiljöerna kan förbättras. Barn får även vara med att tycka till om utemiljön vid fyra nybyggda förskolor.

I arbetsgrupperna ingår fastighetspersonal, lärare, barn och elever samt en arkitekturpedagog. Alla är med och inventerar hur skolgården används i dag, tar fram nya förslag och testar olika modeller. En vattenkana och hoppstenar i vatten är några av de nya miljöerna.

Bättre dialog
? Vi utgår från läroplanen och ser vilka åtgärder som behövs för att bättre kunna uppfylla den. Varje förslag och dess konsekvenser analyseras noga. De nya miljöerna måste kunna skötas på ett bra sätt och får inte vara farliga.

En viktig del är också att ta fram en skötselplan och ha en tydlig ansvarsfördelning av vem som gör vad ? vilka krav kan verksamheten ställa på fastighetsorganisationen.

? En bonus med att samverka på det här viset är att vi som fastighetsägare bättre lär känna våra hyresgäster och får en bättre dialog även kring andra frågor i förvaltningen, säger Eva Cassel.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Nycklar till mer ändamålsenliga skolgårdar

• Samverka med andra förvaltningar
• Involvera barnen i planeringen
• Ha barnperspektiv på skötsel och underhåll
• Kompetensutveckla personalen
• Skaffa överblick över nuläget
• Ta höjd för framtiden ? förbered för mer utomhuspedagogik.

Läs mer:

Läs artikel på Förvaltarforum om ny bok om lekplatser

Skolgården ? Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar. Sveriges Kommuner och Landsting. ISBN 978-91-7585-258-4
länk till webbutik

REBUS
? Resan till en bättre skolmiljö. Göteborgs stad, lokalförvaltningen. ISBN 978-91-637-1843-4.
länk till rapporten

Boverkets Allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (2015:1 FRI)
länk till råden

Gör plats för barn och unga! En vägledning om planering, utformning och förvaltning av utemiljön vid skolor och förskolor (Boverket 2015),
länk till vägledningen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega