Andra chans att söka utemiljöstöd

utemiljö

Stöd till utemiljöer i socialt utsatta bostadsområden går att ansöka om på nytt under 2018. Här kan du se när ansökningstiden går ut.

Under 2016 och 2017 fick 117 projekt inom allmännyttan stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet är nu förlängt och på tisdagen öppnade en ny ansökningsomgång, skriver Sabo på sin hemsida.

Den nya ansökningsomgången pågår fram till den 31 juli och bidrag kan både gå till nyanläggningar och renoveringar av utemiljöer.

Det kan till exempel vara satsningar på konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor och parkanläggningar.

Projekt fick 616 miljoner
Under 2016 och 2017 beviljades sammanlagt 616 miljoner kronor till närmare 300 projekt, varav 117 hos allmännyttiga bostadsföretag.

Tanken är att bidragspengarna ska förbättra utemiljöerna i socioekonomiskt utsatta områden, stimulera till aktivitet och social gemenskap och även utveckla eller bevara bostadsområdets gestaltning.

För att bidrag ska beviljas krävs att åtgärderna är varaktiga och uppgår till minst 100 000 kronor. Högst hälften av kostnaden får täckas av bidraget. Dessutom ska de som bor i området vara delaktiga och engagerade i projekten.

 

 

 

Läs artikel på sabo.se

https://www.sabo.se/ny-chans-soka-utemiljostod-till-utsatta-omraden/