Bättre modell för lokalförsörjning

En lokalförsörjningsmodell är ett verktyg för att skapa en prognos för verksamheternas behov. Modellen hjälper Umeå kommun att kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

Christina LundgrenChristina Lundgren är fastighetsförvaltningschef i Umeå med ansvar för lokalförsörjning, förvaltning och drift i 800 000 kvadratmeter egna lokaler. Hälften är skolfastigheter och en stor del är byggda på 1970-talet. Christina beskriver Umeå som en stad i förtätning och utveckling. Politiskt mål och vision är att vara 200 000 invånare 2050. Det innebär en ökning med 800?1000 personer per år.

? Jag tror att vi behöver 35 nya förskoleavdelningar de kommande åren. Vi har en stor utmaning i form av nyinvesteringar. Men vi får inte glömma att förvalta och utveckla det befintliga också. Det finns höga krav och förväntningar på oss. Det vi levererar ska ta hänsyn till miljö, det ska vara kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart – allt levererat i tid.

Christina berättar att Umeå kallas femkilometersstaden i planeringsinriktningen.
? Inom den radien ska allt hända. Bostadsföretag, näringsliv, högskola – vi måste samsas mer effektivt. Vi slåss inte bara om yta utan om resurser och kompetens. Då kan vi verka för en miljövänlig stad, till exempel med hjälp av ett bra utbyggt cykelnät.

Modellen används aktivt
Den omfattande utvecklingen och investeringskraven är lättare att hantera med hjälp av ett välstrukturerat arbete och skalbarhet. Ett exempel på detta är den modell för lokalförsörjning som kommunen arbetar efter.

År 2007 gjorde Umeå en första kartläggning av lokalförsörjningsprocess en med Christina som projektledare.
? Jag tror på systematik och en bra process. Det borgar för ett fungerande samarbete med verksamheterna. Planering är allt, liksom att tillhandahålla bra beslutsunderlag till politikerna.

Processen resulterade i en lokalförsörjningsmodell i tabellform. Det är ett arbetsmaterial som aktivt används under året där ombyggnader och renoveringar också ingår.
? Vi använder den som ett verktyg för planering i framtiden och investeringarna, berättar Christina.

Förbättringsförslag
Modellen och processerna har också utvecklats över tid.
? Vi ville kunna reservera tomter i tomtbank. Hade vi inte gjort den kartläggningen hade vi inte klarat utmaningen. 2013 togs ekonomi in i bilden i processöversynen, den måste också haka i processen.

Operativa grupper – lokalförsörjningsgrupper – mellan verksamhet och fastighet har utökats. Christina berättar att även mark- och exploateringskontoret deltar några gånger per år.

? Det är konkurrens om markytorna. Att hitta bra lösningar tillsammans och göra lokalförsörjning till en gemensam fråga har visat sig vara en framgångsfaktor.

Rumsfunktionsprogram
Det strukturerade arbetet med processen ger mersmak för kommunen.
? Det finns fler frågor som vi förstod att vi kunde hantera mer strukturerat. En sådan var: Hur och för vem bygger vi? Vi ska tänka på rätt saker när vi ändå bygger om, säger Christina.

Därför har Umeå kommun påbörjat ett arbete med rumsfunktionsprogram för grundskolan i form av delprojektet hygienrum. Projektet involverar städare, lärare, vaktmästare och elever. Elever har beskrivit att de upplever obehag och problem på toaletten och med att våga byta om.

? Det blev tydligt att det snarast var trygghetsskapande åtgärder som behövdes, det handlade inte främst om sådant som kan byggas bort. Barnen oroade sig för insyn och att det ska låta. Andra elever i klassen upplevdes som främlingar, något som vi vuxna inte tänkt på. Vi såg skillnad där man pratade om dessa frågor. Rätt typ av lås på dörrarna var också en trygghetsfaktor.

Christina avslutade sitt föredrag med att ge en spaning framåt: Går lokalförsörjningen att inarbeta bättre i budgetprocessen? Det skulle underlätta att få planera för underhållsåtgärder. När det gäller standard och kapacitet – är det prat eller verkstad?

? Vi behöver arbeta mer med typlösningar. Förtätning och nyttjandegrad för arbetsplatser och föreningslokaler borde gå att åstadkomma bättre. Vilken närvaro ska vi ha i fastighetsbeståndet för att borga för kvalitet och fånga upp hyresgästens upplevelse och behov? Och slutligen, vilka krav kan vi ställa på externa fastighetsägare där kommunens verksamhet bedrivs?

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Detta har Umeå vunnit på lokalförsörjningsstrategin

• Bättre beslutsunderlag för politiker och fastighetsförvaltare
• Effektivare dialog med verksamheter och brukare
• Bättre planering, systemering och samarbete.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega