”Alltid bättre att spara och renovera än riva och bygga nytt”

Illustration: Sveriges Allmännytta (utifrån Boverkets bildmaterial för klimatdeklarationer)

Stora renoveringar är sämre för klimatet trots energibesparingar. ”Återanvända eller återvunna material och produkter är alltid bättre än nya, jungfruliga material”, säger Björn Berggren, Allmännyttans energiexpert.

Vid årets konferens World Sustainable Built Environment Conference presenterar Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och adjungerad lektor vid Lunds tekniska högskola, en studie som beräknar klimatpåverkan för olika typer av renoveringar.

Fyra olika scenarion

Björn Berggren, Sveriges Allmännytta

Studien utgår från ett referenshus och kombinerar två olika nivåer av renovering: begränsad och omfattande, och två olika angreppssätt: cirkulärt eller linjärt.

– Med ett cirkulärt angreppssätt menar vi att man så långt som möjligt försöker att använda återanvända material och produkter eller välja sådana som utgår från återvunnet material. Det linjära angreppssättet är ”business as usual” – allt material och alla produkter är nytt, jungfruligt material, säger Björn Berggren.

Ökad cirkularitet minskar utsläpp
Livscykelanalysen visar att de flesta renoveringsåtgärder med cirkulärt tillvägagångssätt minskar växthusgasutsläppen över 50 år.

– Genom återanvändning och återvinning är detta alltså miljövänligare än ett linjärt arbetssätt. Särskilt effektivt är nya styrsystem, renovering av fönster och mekanisk ventilation med värmeåtervinning, säger Björn Berggren.

En djupgående renovering med cirkulärt tillvägagångssätt minskade utsläppen mest, även när klimatpåverkan från renoveringsåtgärderna inkluderades. Själva renoveringen resulterade i klimatpåverkan långt under de krav som finns för nyproduktion idag.

– Det visar på det som nog många redan tycker eller visste på ett eller annat sätt – att det alltid är bättre att spara och renovera jämfört med att riva och bygga nytt, säger Björn Berggren.

Klimatpåverkan översteg energibesparing
En djupgående renovering med linjärt arbetssätt visade däremot att klimatpåverkan från renoveringsåtgärderna översteg den minskade klimatpåverkan från den minskade energianvändningen.

– Det är viktigt att poängtera att vi i detta fall tittade på en byggnad med tegelfasad och att vi då inkluderade ny tegelfasad med nytt tegel, och nytt tegel genererar stor klimatpåverkan. Men det understryker ändå återigen vikten av att öka cirkulära arbetsmetoder och ekonomiska modeller.

Sveriges Allmännytta har även i en rapport gett förslag till konkreta åtgärder som kan öka energirenoveringstakten och minska klimatpåverkan.

Vad behöver bostadsföretagen göra?

  • Hyressättningsprinciper för återbruk behöver ses över

Hyresgäster är positiva till återbruk och återbrukat material behöver ges samma status som nytt. Därför behöver tillämpningen av bruksvärdesreglerna förändras.

  • Fler och mer kompetenta medarbetare

Ökad renoveringstakt ökar behovet av kompetens. Satsa på ökad energirenoveringskompetens redan idag i hela organisationen, från högsta ledningen ut till de yttersta delarna av organisationen.

  • Integrera sociala insatser

Det finns flera goda exempel där sociala insatser integreras i energirenovering. Sociala insatser kan inkluderas som krav på entreprenörer men fastighetsägare kan även genomföra dessa själva.

  • Beteendeförändringar

Understöd förändrat beteende genom nya tekniska lösningar och information till de boende. Det kan direkt ge de boende lägre kostnader, men på sikt även bidra till lägre hyreshöjningar.

  • Välj grönt och energieffektivt

Säkerställ policys och riktlinjer som gör att det mest miljövänliga och energieffektiva alternativet väljs så långt det är möjligt.

  • Se mervärdet och försök kvantifiera det

Energirenovering för med sig mängder med mervärden. Exempelvis förbättras inomhusklimatet och fastighetsvärdet ökar. Dessa mervärden kan vara svåra, men inte omöjliga att kvantifiera.

Vad behöver byggsektorn göra?

  • Öka innovationstakten

För att kunna öka takten måste tröga processer och metoder ifrågasättas och utvecklas.

  • Förbered er för kommande renoveringsvåg

Renoveringsvågen kommer och därmed behövs det mer resurser. Börja redan nu.

  • Utveckla nya affärsmodeller och samarbeten

Tillsammans kan vi öka takten i klimatomställningen. Genom att utveckla nya sätt att arbeta kan risker spridas och minskas.

  • Ökad cirkularitet

Energirenoveringsåtgärdernas klimatavtryck får inte bli för stora. Här måste sektorn utveckla och förbättra möjligheter.

Sveriges Allmännyttas rapport kan läsas i sin helhet här.

Källa: Sveriges Allmännytta

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega