3 fastighetsbolag svarar: Mobilitet idag och i framtiden


Förvaltarforum har frågat tre fastighetsbolag om hur de arbetar med mobilitet i sin verksamhet. Det visar sig att de har kommit olika långt men alla är medvetna om att frågan är högst aktuell. Ta del av deras tankar och framtidsplaner.

Anna Rosén, affärsutvecklare på Riksbyggen, svarar:

Anna Rosén, Riksbyggen

Vilka mobilitetslösningar har ni i dagsläget?
Vi erbjuder våra kunder hjälp att installera laddstolpar för elbil och är behjälpliga med den löpande administrationen såsom uthyrning och debitering av elanvändning.

När det kommer till bilpool och lådcykel vill vi gärna inspirera styrelser i bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med hyresrätt att erbjuda det. Det gör vi genom att löpande marknadsföra det till dem.

Under hösten lanserar vi appen Hemshare som möjliggör delning av gemensamma resurser, det kan vara allt från gästlägenhet till en borrmaskin.

Vad efterfrågar era kunder och hyresgäster?
Vi genomförde en undersökning 2020 där var tredje fastighetsägare anger att de är intresserade av att installera laddstolpar. Vid en annan mätning till boende uppgav 60 % att nästa bil blir en el/hybridbil.

Vad skulle ni kunna göra mer?
Vi ser just nu över hur vi skulle kunna paketera en lösning för att förenkla installationen av laddplatser för fastighetsägaren.

Det här är ju ett relativt nytt område där det hela tiden kommer nya lösningar så det är inte bara kunderna som behöver få hjälp och kunskap. Även våra medarbetare behöver få hjälp så att vi skapar så bra lösningar som möjligt.

Vad är det som hindrar er?
I första hand skulle jag säga att det handlar om att få tiden att räcka till.

Vilka mobilitetslösningar tror ni kommer i framtiden?
Fler delningstjänster med olika affärsmodeller.

Möjlighet att köpa kombinationsresor med buss/tåg/hyrbil och där det ingår en cykel/elsparkcykel i den ena eller båda ändar. Tänk er en spotify-tjänst där vi betalar en månadsavgift och utifrån den får åka både tåg, lokalbuss och poolbilar överallt i landet med möjlighet att välja det vi för stunden känner för…

Hur kan ni rusta/förbereda er för det?
Till exempel samarbeta med företag som levererar mobilitetstjänster för att lära oss mer och även rigga våra system, till exempel vår nya app för boendenära tjänster, Hemshare, så att det går att anpassa denna efter eventuella nya tjänster.

Ellika Rosendahl, projektledare på affärsutvecklingssektion, Helsingborgshem, svarar:

Ellika Rosendahl, Helsingborgshem

Vilka mobilitetslösningar har ni i dagsläget?
Vårt arbete runt mobilitet har hittills främst varit teoretiskt och handlat om att ta fram ett ramverk för hur vi ska jobba med mobilitet.

Sedan våren 2021 har vi startat ett pilotprojekt som ska omsätta detta ramverk i praktiska lösningar för hyresgäster och ge oss insikter om vad som behövs och vad som fungerar i praktiken.

Just nu, innan mobilitetsarbetet gett frukt, erbjuder vi till exempel olika typer av traditionell cykel- och bilparkering, laddplatser för elbilar i tio av de stadsdelar vi har bostäder i samt lånevagn för transport/flytt .

Ser det olika ut för olika områden?
Ja, det gör det. Dels för att stadsdelarna har olika behov (geografiskt läge, topografi, befintlig kollektivtrafik med mera), dels för att vi är i början av arbetet och behöver testa oss fram.

Vad efterfrågar era hyresgäster?
Vi märker inte någon stor efterfrågan på nya mobilitetstjänster. Många vill fortfarande främst kunna parkera sin bil och kunna ha en trygg och tillgänglig cykelparkering.

De önskemål vi får in i övrigt handlar främst om möjligheterna till enskilda laddplatser för bil.

Vad skulle ni kunna göra mer?
På ett långsiktigt plan vill vi fördjupa, vårt redan nära samarbete, med staden för att vara delaktiga i vad som planeras. Till exempel; satsar staden främst på en bilfri stadskärna, förbättrade cykelvägar eller elvägar för bilar så behöver våra insatser matcha det.

Likaledes åt andra hållet, får vi i våra kundundersökningar fram behov från våra många hyresgäster så behöver vi föra fram den informationen till våra samarbetspartners i staden.

På kort sikt behöver vi fortsätta processen med dialog och samskapande och sedan testa och utvärdera olika lösningar.

Vad är det som hindrar er?
Just nu, inte mycket. Vi kör på för fullt med de initiativ som i dialogen framkommit som allra viktigast.

Vi bygger cykelkök ihop med Arbetsmarknadsförvaltningen, vi etablerar en bilpool vid Stadskvarteret som håller på att byggas i detta nu, vi arbetar ihop med stadens innovationshubb HBG Works runt en bekvämare lösning att forsla hem sin mat och vi bygger ett mobilitetshus som ska bidra till mer hållbara val, med mera.

Vilka mobilitetslösningar tror ni kommer i framtiden?
Ökad delning. Det är positivt både ur ett socialt, ett privatekonomiskt, ett samhällsekonomiskt och ett klimatvärnande perspektiv. Dock tror vi att det oftare än nu blir lite mindre format på det. I stället för en stor bilpool med en kommersiell aktör bakom, tror vi att man kommer se mindre nätverk, där kanske de boende i en trappuppgång går samman och säljer hälften av de bilar som hyresgästerna äger, var och en för sig, och i stället delar på den andra hälften.

Vi tror att det kommer finnas plats för större kommersiella aktörer också. Men de mindre, mer informella nätverken tror vi att man kommer se mer av.

Minskat vardagsresande. Vi gissar också att man som en effekt av pandemin kommer att se att många inte har samma behov av vardagstransporter längre – inte fem dagar i veckan till kontoret och kanske inte heller lika koncentrerat till rusningstid.

Ökad cykling och mikromobilitet. Vi tror att cyklingen kommer öka markant och att städer och regioner kommer att satsa betydligt mer på cykelvägar, både av miljö- och hälsoskäl. Bland annat genom att införa filer med olika hastigheter. Det kommer att finnas en mer differentierad cykelpark då efterfrågan ökar och däribland kundgrupper med specifika behov.

Även andra mindre fordon för transport av en till två personer i stadsmiljö tror vi kommer att öka.

Hur kan ni rusta/förbereda er för det?
Vi tittar på olika möjligheter för att underlätta en mer informell delning/fordons-pooling för våra hyresgäster.

Vi ser över möjligheter att samnyttja parkeringsplatser över dygnets timmar.

Vi inför möjligheter att både laga sina cyklar och att hyra cyklar och vi förbättrar möjligheterna att förvara cyklar på ett både säkert och tillgängligt sätt.

Vi ser till att bygga mobilitetsytor på ett flexibelt sätt för att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt kunna ställa om ytor i takt med den snabba förändring som nu sker på mobilitetsområdet.

Sara Keränen, kommunikatör på Bostadsbolaget som ingår i Framtidenkoncernen

Sara Keränen, Bostadsbolaget

Vilka mobilitetslösningar har ni i dagsläget?
Bostadsbolaget har idag endast ett fåtal laddplatser i vårt bestånd. Dessa är fasta platser som enskilda hyresgäster hyr till en fast kostnad per månad inklusive ladd-el.

I framtiden ska alla våra laddplatser vara tillståndsplatser där hyresgästerna betalar för den el de laddar.
Vi håller just nu på att förhandla fram ett samarbetsavtal kring utbyggnad av laddinfrastruktur med en tredjepart som kommer sköta allt från utbyggnad till debitering av laddning.

Vi har också ett ramavtal för bilpoolsavrop.

Ser det olika ut för olika områden?
När det gäller laddplatser ser vi en stor skillnad i efterfrågan mellan våra områden.

Eftersom laddbara fordon både är relativt nya och ganska dyra ser vi att områden med högre snittinkomster har större efterfrågan än områden med lägre snittinkomster.

Nu kan man dock se fler laddbara fordon även på begagnatmarknaden och i takt med att bilarna blir äldre så har också fler av våra hyresgäster möjlighet att köpa dem.

Vad efterfrågar era hyresgäster?
Vi ser att efterfrågan på laddplatser ökar snabbt i takt med att fordonsmarknaden ställt om till laddbara fordon.

Alla hyresgäster som är intresserade av en laddplats får göra en intresseanmälan via vår hemsida, på så vis kan vi styra framtida utbyggnad till områden med störst efterfrågan.

Efterfrågan på mobilitetstjänster i övrigt bedömer vi i dagsläget som relativt låg.

I år kommer vi för första gången gå ut med en enkät genom Aktivbo, till hälften av våra hyresgäster, där vi ställer frågor kring klimatsmart boende och där mobilitet har en central roll.
Enkäten görs över hela Framtidenkoncernen och den blir förutom en bra benchmark ett sätt för oss att ta reda på vad våra hyresgäster efterfrågar och hur vi kan arbeta med vårt erbjudande inom mobilitet framöver.

Vad skulle ni kunna göra mer?
Vi kan göra betydligt mer. Just nu pågår ett omfattande arbete och analys av vår befintliga organisation för att kunna hantera mobilitetsfrågan genom att skapa förutsättningar och framför allt kunna implementera olika mobilitetsalternativ.

I Framtidenkoncernen pågår också nu en satsning på hållbar mobilitet där vi tillsammans med de andra bolagen bland annat tar fram mobilitetserbjudanden som ska erbjudas samtliga hyresgäster inom koncernen de närmsta åren.

Vad är det som hindrar er?
Vi behöver öka kunskapsnivån både internt och externt för att bättre kunna skapa förutsättningar och förståelse för de förändringar som kommer krävas av oss, våra hyresgäster och samhället.

Lönsamheten är också en knäckfråga. I laddningsfrågan är det först nu vi ser att efterfrågan på laddplatser i vissa områden är tillräckligt hög så att vi kan få en lönsamhet i våra installationer.

Att bygga laddplatser som inte används är varken bra för oss eller våra hyresgäster.

Vilka mobilitetslösningar tror ni kommer i framtiden?
Vi tror att utvecklingen på arbetsmarknad och marknad för varor och tjänster kommer att minska behoven av persontransporter. Till exempel kommer digitalisering och AI styra logistikkedjorna vilket kommer att göra varutransporter effektivare.

Vi hoppas också att en mer sansad konsumtion kan minska transportbehovet.

Autonoma fordon och delningstjänster är runt hörnet och antal fordon kommer minska. Färre fordon kommer att göra mer och den yta som idag används för fysiska transporter kommer delvis kunna användas till andra ändamål.

Hur kan ni rusta/förbereda er för det?
Genom att aktivt arbeta med frågorna, kompetensutveckla och kontinuerligt upprätthålla en hög ambitionsnivå inom bolaget.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Mobilitet i Allmännyttan

Läs mer om Allmännyttans mobilitetsprojekt.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega