Handla upp innebelysning hållbart

Den energi som används för belysning kan halveras med Led-teknik och effektiv styrning. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla belysning som är energieffektiv och av god kvalitet.

Den årliga energianvändningen för all belysning i Sverige uppgick år 2016 till 11 TWh. Genom att installera modern belysning och olika typer av styrning kan energianvändningen halveras. Det skulle dessutom ge betydande positiva effekter på kostnaderna i ett livscykelperspektiv.

Det är huvudsakligen inom Led-teknik (Light Emitting Diode) och styrsystem som utvecklingen inom belysning sker i dag. Led är en ljuskälla med många fördelar ur miljösynpunkt och för att uppnå bättre ljuskvalitet. Led-ljuskällan har exempelvis hög effektivitet, lång livslängd och är enkel att ljusreglera. Den är också kvicksilverfri.

Kriterier för produkter, projektering och entreprenader
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för inomhusbelysning omfattar produkter, projektering och entreprenader. Kriterierna för belysningsprodukter fokuserar på energieffektiva ljuskällor, minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen samt arbetsrättsliga villkor vid tillverkning.

Kriterierna för projektering innehåller krav på kompetens, energieffektiva belysningsanläggningar med styrsystem, plan för drift- och underhåll samt beräkning av livscykelkostnader.

Kriterierna för entreprenader syftar till att anläggningens energieffektivitet och ljuskvalitet ska bibehållas över tid.

Upphandla ljusdesign
Om en belysningsanläggning är i behov av att göras om i någon form är det en god idé att upphandla en tjänst för belysningsprojektering. En professionell ljusdesigner kan hjälpa verksamheten att bedöma behoven av belysning och projektera en anläggning som kan minska energianvändningen och förbättra ljusmiljön.

God kompetens om exempelvis styrsystem, elsäkerhet, dagsljusteknik, ljusgestaltning och utformning av arbetsmiljöer är viktigt vid projektering av en offentlig belysningsanläggning.

Anläggningen måste byggas och kalibreras enligt instruktionerna. Drift- och underhållsplaner måste följas för att anläggningens energieffektivitet och ljuskvalitet ska bibehållas över tid. Hållbarhetskriterierna omfattar därför krav på belysningskompetens vid såväl projektering som entreprenad.

Beräkna livscykelkostnader
Livscykelkostnadsberäkningar (LCC) kan hjälpa den upphandlande organisationen att välja den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen sett under anläggningens hela livslängd. Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en mall för beräkning av livscykelkostnader där flera olika belysningslösningar kan jämföras.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Ladda ned och läs kriterierna för hållbar belysning här