Så blir Wihlborgs förvaltning klimatneutral

I miljömålen slår Wihlborgs fast att den löpande förvaltningen i Sverige ska vara klimatneutral 2019. Bolagets miljöchef berättar hur de når målet.

I Wihlborgs klimatredovisning som utgår från den internationella standarden ”Greenhouse Gas Protocol” ska den löpande förvaltningens klimatpåverkan för helåret vara noll. Det gäller till exempel för energi, transporter och köldmedia.

– Detta är ju inte något som vi börjar jobba med i år, utan detta är något som vi har gjort under lång tid, framför allt kopplat till energiområdet. Där har vi ställt om energimixen som vi köper in till våra fastigheter mot allt mer förnybara energislag. Det gäller fjärrvärme och el men även transporter, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Bolagets klimatpåverkan främst kopplat till energi har fortsatt att minska under senare år trots att fastighetsbeståndet har vuxit avsevärt.

Prestanda, köldmedia och solceller
Staffan Fredlund berättar att klimatarbetet också handlar om att löpande jobba med energiprestandan i Wihlborgs byggnader. Sedan något år tillbaka är den köpta energimixen baserad på förnybar eller återvunnen energi.

– Vi har också jobbat mycket med köldmedia i våra kylanläggningar och fasar successivt ut gaser som har stor klimatpåverkan. Plus att vi har en väldigt aktiv dialog med våra energileverantörer när det gäller fjärrkyla om hur de jobbar för att inte få läckage och vilka gaser de använder som köldmedia.

Wihlborgs satsar även på att rulla ut nya solcellsanläggningar för att få in mer förnybar produktion som är så lokal som möjligt. I dagsläget har bolaget cirka 15 fastigheter med sådana anläggningar. Staffan sitter själv som ordförande i föreningen Solar Region Skåne som aktivt driver solcellsutvecklingen i Skåne.

Klimatkompensation
Wihlborgs klimatskuld från den löpande förvaltningen för bokslutet år 2019 kommer bolaget i första hand att klimatkompensera genom investeringar inom den egna verksamheten eller i regionala initiativ, till exempel att producera ännu mer förnybar energi via solceller. Bolaget tittar också på klimatkompensation via internationella etablerade certifikat.

Wihlborgs kommer att ta hjälp av experter för att säkerställa att de klimatkompenserande åtgärderna ger önskad effekt och att redovisningen blir rätt.

Bolaget planerar också att fördjupa samarbetet med bland annat sina energileverantörer för att hitta områden där de gemensamt kan göra insatser, eller intensifiera arbetet som redan är påbörjat.

Viktig drivkraft
– Klimatkompensationen ersätter egentligen ingenting annat, utan vi ska jobba vidare precis som vi har gjort med de mål och strategier som vi har inom klimatområdet, säger Staffan Fredlund.

Han menar att kostnaden för en klimatkompensation sätter ett finansiellt värde på klimatskulden, vilket synliggör kostnaden av att inte jobba mer med klimatarbetet.

– Klimatkompensationen blir ju en drivkraft eftersom den kostnaden är helt onödig. Det hade egentligen varit bättre att ta de pengarna från början och göra insatser direkt som leder oss till målet att vara helt klimatneutrala, säger Staffan Fredlund och tillägger;

– Vår vd Ulrika Hallengren kommunicerade syftet med vår klimatkompensation när hon i ett pressmeddelande sa: ”genom att klimatkompensera vänder vi på vårt tankesätt. Vi ska inte fråga oss vad det kostar att göra rätt, utan det ska kosta att göra fel”.

Förvaltningen styr
Staffan Fredlund menar att förvaltningen har en central roll i klimatarbetet.

– Det är ändå så att det är vår förvaltning som äger affären kring alla våra fastigheter. Sen har vi ett projekt-team internt som utvecklar och bygger, men de gör det hela tiden mot beställaren som är vår förvaltning och våra fastighetschefer. Så deras interna krav inom klimatområdet mot våra projektledare är oerhört centrala, säger han.

Wihlborgs förvaltning jobbar löpande med resurseffektivitet, till exempel att minska energi- och vattenförbrukning, minska slit och släng när det gäller kontorsutrustning och dialogen med hyresgästerna som påverkar renoveringar och hyresanpassningar. Det finns också ett framtaget miljöprogram som styr miljö- och klimatkriterier inom alla projekt. Vanligtvis miljöcertifieras alla ny- och ombyggnadsprojekt.

Bolaget har gröna hyresavtal som standard i dag där de specificerar hur man jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Inköp ingår inte
I målsättningen att ha en klimatneutral förvaltning 2019 ingår inte inköp av byggvaror vid ny- och ombyggnationer, vilket idag utgör den största klimatpåverkan som branschen har.

– Jag skulle vilja säga att klimatarbetet inte har varit så utvecklat i de flesta fastighetsbolag i Sverige när det gäller just byggmaterial. Men det är en fråga som vi och flera andra fastighetsbolag nu jobbar med tillsammans, säger Staffan Fredlund.

Wihlborgs har anslutit sig till initiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”, LFM30.se, som lanserades nyligen. Sedan tidigare har bolaget även signerat ett borgmästaravtal inom ramen för Klimatalliansen i Lund och står bakom Fossilfritt Sveriges gemensamma deklaration.

– Vi är alla överens om att vi aktivt måste jobba med klimatfrågan kopplat till byggmaterial och hur vi bygger, designar och förvaltar våra fastigheter. Men vi måste göra det tillsammans för att få en positiv spiral när det gäller kravställningen i värdekedjan, så att alla driver den här frågan i samma riktning, säger Staffan Fredlund

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Räknat på den energi som förbrukas i fastigheterna hade Wihlborgs svenska verksamhet för 2018 klimatutsläpp på 0,08 kilo CO2 per kvadratmeter.

Läs mer om Wihlborgs miljöarbete och Wihlborgs miljömål 2019

Fakta om Wihlborgs
Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 43,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,1 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega