Nytt verktyg för bättre energilösningar

Fastighetsägare kan inom kort ta hjälp av ett nytt verktyg för att jämföra klimatprestanda för olika energilösningar.

En viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem handlar om att välja energilösningar och strategier för renovering av byggnader som är klimatmässigt gynnsamma.

Men det har tidigare saknats praktiska verktyg för att analysera klimatprestanda för olika energilösningar som tar hänsyn till interaktionen med energisystemet.

Nu finns ett verktyg kallat Tidstegen som miljövärderar byggnader på ett mer systemriktigt sätt än tidigare, skriver IVL Svenska Miljöinstitutets arbetsgrupp som har tagit fram verktyget. Du finner deras rapport via en länk under artikeln.

Välgrundade beslut
Metoden tar hänsyn till när i tiden byggnaden använder och/eller producerar el, värme och kyla och energisystemens utveckling över tid. Det är konsekvensen av en förändring som analyseras.

Analysen av energisystemet inkluderar konsekvenser som uppstår både i det lokala fjärrvärmesystemet och i det nordeuropeiska elsystemet.

Verktyget innebär att det nu finns ett hjälpmedel för klimatmässigt mer välgrundade beslut vid renovering och nybyggnation av fastigheter.

Ett av flera verktyg
Tidstegen kan användas av fastighetsägare, konsulter, kommuner eller byggherrar som ett av flera beslutstödsverktyg vid planering av både energieffektiviseringar och lösningar för egen produktion av förnybar el, värme eller kyla i eller på byggnaden.

I verktyget jämförs energiåtgärder för en byggnad mot en referensbyggnad utan åtgärderna installerade.

Verktyget kan även användas av energiföretag för klimatbedömning av exempelvis olika investeringar i fjärrvärmenäten.

Så funkar det
Konkret går beräkningen till så att användaren matar in energidata (producerad och använd el, värme och kyla) i verktyget, dels för en referensbyggnad och dels för ett antal fallstudier som ska analyseras.

Referensbyggnaden kan vara en befintlig byggnad vid upprustning och basalternativet vid nybyggnad och läggs in av användaren i verktyget.

Om byggnaden är kopplad till ett fjärrvärmenät, väljer användaren detta fjärrvärmenät om det finns inlagt i verktyget. Annars är tanken att det lokala energibolaget matar in sina fjärrvärmedata enligt en särskild metod.

Till att börja med kommer det även att finnas tre typnät med fjärrvärme (litet, medelstort och stort) att välja mellan om det saknas lokala data. Elsystemet (Nordeuropa) är redan inlagt i verktyget med tre framtidsscenarier och uppdateras centralt.

Beräknar bara driftfasen
Verktyget beräknar sedan skillnaden i klimatpåverkan mellan varje fallstudie och referensbyggnaden och redovisar resultaten i siffror, diagram och staplar.

Beräkningarna beaktar i nuläget enbart energianvändning och energiomvandling under driftsfasen.

Energianvändning för produktion av byggnadsmaterial och liknande har inte ingått i projektet. För detta finns andra verktyg, såsom Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM (IVL, 2019).

Bäst för systemanalys
I rapporten skriver IVL:s arbetsgrupp att de beräknade systemeffekterna hellre bör ses som en fingervisning och användas för att få ökad förståelse för de system som byggnaden är kopplad till, snarare än att beräkna exakt vad olika energilösningar innebär för klimatpåverkan.

Nästa steg är att testa verktyget i några pilotprojekt.

I takt med att ny kunskap och nya data genereras kommer verktyget också att behöva uppdateras för att inte bli inaktuellt. Efter att pilotprojekten genomförts kommer verktyget att finnas tillgängligt på IVL:s hemsida.

Text: Mats Cato/IVL-rapporten
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs mer i rapporten Klimatbedömning av energilösningar i byggnader

 

Fakta om Tidstegen
Verktyget har tagits fram inom forskningsprogrammet FutureHeat. Arbetet har utförts av Ambjörn Lätt tillsammans med kollegorna Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

 

 

Bli den första att kommentera "Nytt verktyg för bättre energilösningar"

Lämna en kommentar