Så får du ner fastighetens kostnader

Fastighetsägarna Service har gjort en checklista för den som vill få ner kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vattenförbrukning och ränta.

Checklistan vänder sig primärt till bostadsrättsföreningar i Stockholm, men den är så pass allmän att den kan användas för alla slags fastigheter i hela landet. Här följer hela checklistan och en länk till Fastighetsägarnas hemsida där artikeln finns publicerad.

Uppvärmning

För hög temperatur i lägenheter, felaktigt inställda kurvor samt dålig isolering och ventilation är några av de saker som kan göra att kostnaden drar iväg. För att effektivisera uppvärmningen i fastigheten kan du

  • Säkerställa att termostater fungerar.
  • Skaffa ett serviceavtal för undercentralen.
  • Säkerställa rätt returtemperatur till leverantör.
  • Se över serviceavtalet till ventilationsaggregatet.
  • Skapa rumsgivare hos boenden som är kopplat till styrenhet.
  • Jobba med optimering av anläggning för att lösa lokala problem.
  • Använda alternativa värmelösningar, som bergvärme.

El

För att spara pengar på elen kan du se över pumpar, fläktar, hissar, tvättmaskiner, belysning och belysningsstyrning i fastigheten. Boenden kan minska elförbrukningen genom att se över nyttjandet av energislukande utrustning, som elektrisk golvvärme, handdukstorkar, infravärme och lägenhetens vitvaror.

Den totala elkostnaden för fastigheten kan även i vissa fall sänkas genom att införa IMD (individuell mätning debitering). Föreningen tar då över de boendes elabonnemang, men fördelar ut varje lägenhets elförbrukning utifrån förbrukning. Då elabonnemanget är en stor del av varje lägenhets kostnad, innebär det en kostnadssänkning för den enskilde medlemmen.

Sophämtning och grovsopor

Det som påverkar avgiften för sophämtningen är dragavstånd, hämtförhållande och viktbaserad avfallstaxa. Dessa faktorer kan du se över för att sänka kostnaderna. Du kan även ta till alternativ som sopsug och djupbehållare. Stockholms stad stimulerar nämligen sopsortering genom att kostnadsfritt hämta matavfall om hämtförhållandena är goda.

För grovsopor påverkar mängden grovavfall, elsopor och kartong som blandas med grovsopor. Kubikmeter driver kostnader, och kartonger står oftast för hela 50 procent av kostnaden. Även opackade kärl kostar. För att spara pengar kan du därför installera källsortering och på det viset minska volymerna.

Vatten och avlopp

Stockholm vattens taxesystem är indelat i 9 prisklasser. Genom att sänka vattenförbrukningen kan bostadsrättsföreningen hamna i en annan prisgrupp, vilket kan påverka föreningens vattenkostnader markant. En kubikmeter kan, om föreningens förbrukning balanserar mellan två prisklasser, innebära stora merkostnader.

Informera de boende om att inte låta kranen stå och rinna när de borstar tänderna eller lagar mat, och att de kan ställa in dricksvatten i kylen istället för att spola fram kallt vatten. De kan också se över droppande kranar, läckande toalettstolar, kranmunstycken, samt installera energieffektiva kranar. Det är även bra att göra en individuell mätning och se över debiteringen av vatten och lokal hantering av dagvatten.

Ränta

Störst potential för att sänka räntan finns i egna insatser: att bli aktivare i att arbeta långsiktigt med föreningens ekonomi. Det är bland annat viktigt att ha policy och mål för hur föreningens styrelse ska arbeta med föreningens finansiering. När det gäller lånen bör ansvariga utses inom styrelsen, och lånens löptider bör följas upp. Arbetar ni aktivt med ekonomin och planerar för framtiden kan det få utslag på de lånevillkor som föreningen kan förhandla sig till med bankerna.

Källa: Fastighetsägarna Service