Guide för smartare energi

Foto: Geotec

Ladda ner SKL:s nya handbok ”Guide för geoenergi”. Men läs först intervjun med författaren Signhild Gehlin, som ger dig snabb vägledning.

Handbokens författare Signhild Gehlin. Bildkälla: Svenskt Geoenergicentrum. Foto: Christian Andersson

– Skriften är framtagen för SKL:s intressegrupp Offentliga Fastigheter och lyfter fram och exemplifierar sådant som berör just offentliga fastigheter, men fakta och råd i skriften är allmänna för geoenergi och funkar lika bra även för privata fastighetsägare, säger Signhild Gehlin, teknisk expert vid Svenskt Geoenergicentrum.

Syftet med skriften är att inspirera och beskriva hur fastighetsorganisationer kan använda sig av geoenergi. Denna energiform står idag för närmare en fjärdedel av energianvändningen för värme och kyla i Sverige.

Guide för geoenergi innehåller:

 • Introduktion till hur olika tillämpningar av geoenergi fungerar.
 • Orientering kring ekonomi och miljö.
 • Processbeskrivning för genomförande av ett geoenergi-projekt.
 • Tolv goda exempel på geoenergi-projekt.
 • Checklista att använda vid projekt.

Nedan följer intervjun med Signhild Gehlin. Många svar är i punktform för att underlätta för läsaren.

Vilka är de viktigaste råden för en fastighetsägare som funderar på geoenergi?

 • För en större fastighetsägare – Gör en noggrann förstudie.
 • Balansera energianvändningen så väl som möjligt, ta tillvara spillvärme/kyla inom fastigheten och anpassa temperaturkraven för låg framledning för värme och hög framledning för kyla.
 • Anlita kunniga och erfarna utförare.
 • Beakta livscykelkostnad.

Finns enkla regler för att bestämma vilken typ av geoenergi som passar för olika fastigheter, geologiska förutsättningar och klimat?

 • Tekniska, klimatmässiga och geologiska förutsättningar för geoenergi-anläggningar finns överallt i hela Sverige. Det är främst ekonomiska förutsättningar och konkurrerande intressen som avgör om det blir en anläggning och i så fall vilken typ av anläggning som är lämplig.
 • Akviferlager (energilager i grundvattenmagasin) och grundvattensystem kräver särskilda hydrogeologiska förutsättningar, som finns i cirka 15 procent av Sverige.
 • Ytvattensystem förutsätter närhet till lämplig sjö, hav eller vattendrag.
 • Ytjordsystem förutsätter tillräcklig yta med finkornig vattenmättad jord.

Vilka är de största fördelarna med geoenergi?

– Geoenergi är en lokal, förnybar och resurseffektiv energikälla med låg drift- och underhållskostnad. I fastigheter med både kyl- och värmebehov erbjuder geoenergilösningar både värme och kyla i ett enda system, där kylan inte bara är gratis – den betalar tillbaka i värme. Geoenergi varken syns, hörs eller luktar.

Vilka är de största nackdelarna med geoenergi?

 • Initialkostnaden är relativt hög.
 • Omständlig tillståndsprocess för akviferlager.
 • Mindre lämpligt för snabba effektsvängningar och höga effekter.

Hur lång livslängd har borrhålen för bergvärme och borrhålslager?

– Själva markdelen (borrhål och slanginstallation) har en bekräftad livslängd på över 40 år.

Finns det några negativa miljöeffekter jämfört med andra alternativa energisystem?

– Geoenergins negativa lokala miljöeffekter, det vill säga påverkan av grundvattenskyddet, är mycket begränsade förutsatt att gällande regler och riktlinjer för konstruktion och anläggning följs. När det gäller negativa miljökonsekvenser ur ett utsläppsperspektiv har detta främst kommit att handla om hur man värderar miljökonsekvenserna av den el som används för att driva värmepumpens kompressor.

Vilka andra användningsområden än värme och kyla i fastigheter kan geoenergi ha?

 • Halkbekämpning.
 • Kylning av elektronik.
 • Kyla och värme för industriprocesser.
 • Kapa effekttoppar och jämna ut energilastfördelning.

Varför är Sverige så bra på geoenergi?

– Det finns flera samverkande skäl till att Sverige har en världsledande position:

 • Ett lämpligt klimat och bra geologiska och hydrologiska förhållanden. Förutsättningarna för geoenergi är goda i Sverige. Vårt klimat med varma somrar och kalla vintrar är fördelaktigt för uttag och lagring av värme och kyla i jord, berg, ytvatten och grundvattenmagasin.
 • Brett miljöengagemang hos politiker och allmänhet.
 • Tekniskt kunnande inom värmepumpande teknik och termisk lagring genom politiska och forskningsmässiga satsningar, till stora delar under 1980- och 1990-talet.
 • Avsaknad av gasnät.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Läs, ladda ner eller beställ ”Guide för geoenergi”

Upplysningar om innehållet i guiden:

Saija Thacker
Handläggare på SKL, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 70 05
saija.thacker@skl.se

Signhild Gehlin
Tekn. Dr., teknisk expert
075-700 88 23
signhild.gehlin@geoenergicentrum.se

Läs mer om Geoenergi här!

Världsmästare på geoenergi

 • Sverige är sedan 1970-talet en världsledande nation inom geoenergi, och står idag för en knapp tiondel av hela världens samlade geoenergi, näst efter Kina och USA.
 • Marknadsgenomslaget för småhus kom under 1990-talet, och idag har vart femte småhus i Sverige en geoenergianläggning.
 • Det senaste decenniet har marknaden för större geoenergianläggningar för flerbostadshus och lokaler ökat väsentligt, i synnerhet för fastigheter med behov av både värme och kyla.