Guide för grönare städer

Tips och erfarenheter från projektet BiodiverCity har samlats i en ny skrift. Ladda ner den här, men läs först intervjun med en av projektledarna.

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed den biologiska mångfalden. Men dessa naturvärden går att återskapa.

Vinnova-finansierade BiodiverCity avslutades nyligen. Målet för det sjuåriga projektet var att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

20 biotopanläggningar
I ett delprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet utifrån ett organisatoriskt perspektiv utvärderat ett trettiotal demonstrationsanläggningar i Malmö. Det handlar om gröna tak och terrasser, flyttbara rabatter och gröna väggar.

Erfarenheterna från ett 20-tal av dessa biotopanläggningar har samlats i skriften ”Biologisk mångfald i den täta staden – tips och erfarenheter kring gröna lösningar”.

Inspirera gröna investeringar
Målgruppen för skriften är framför allt beställare inom fastighets- och byggbranschen, bygg- och arkitektkonsulter samt byggentreprenörer.

Förhoppningen är att skriften ska inspirera den som beställer eller bygger nya eller renoverar gamla fastigheter att våga investera i nya typer av grönska som passar i den allt mer förtätade staden.

Johanna Andersson.

Johanna Andersson, redaktör för skriften och IVL:s projektledare i Malmö svarar på några vanliga frågor om grönytorna nedan:

Varför är det viktigt med hög biologisk mångfald i staden?
– All grönska ger bättre luft och klimat, det dämpar trafikbuller och ökar den biologiska mångfalden. Men det duger inte med gräsmattor och trädalléer. Vi behöver en hög växtartrikedom för att insekter som humlor och fjärilar ska trivas och skapa biotoper med höga naturvärden och ekosystemtjänster. Gröna ytor är också viktiga för vår rekreation, särskilt i trafikintensiva och bullriga städer.

Är det inte svårt att sköta dessa gröna ytor?
– Vi har sett att den avgörande biten är god samverkan mellan beställare och förvaltare och en tidig och tydlig målbild som följer med under hela processen, från idé till förvaltning. Det finns förstås andra praktiska utmaningar att ta sig förbi, som att få växterna att överleva våra nordiska vintrar, men det är inte bara där problem kan uppstå, problemen kan lika gärna vara organisatoriska.

Vad är era rekommendationer?
– Vi hoppas att våra resultat kan inspirera kommuner och privata aktörer att våga investera i grönytor som passar i allt mer förtätade städer. Det finns mycket att lära av andra. Det behöver inte handla om att klä hela tak och fasader i grönska. Flyttbara pallkragar och lådor är steg i rätt riktning.

Ladda ner ”Biologisk mångfald i den täta staden – tips och erfarenheter kring gröna lösningar”

Läs mer om BiodiverCity

För mer information
Johanna Andersson
tel. 010-788 67 62

Ansvariga för skriften
Redaktör: Johanna Andersson, IVL Svenska miljöinstitutet

Författare: Ann-Mari Fransson, SLU Alnarp, Johanna Andersson, IVL Svenska miljöinstitutet, Annika Kruuse och Ulrika Poppius, Malmö stad, Jenny Nordius Stålhamre, White Arkitekter, Jonatan Malmberg och John Block, Scandinavian Green Roof Institute.