Krav på hållbarhets- redovisning – vi berörs inte, men hur ska vi tänka?

Fråga: Vi är ett fastighetsbolag, ett par år bort från krav på hållbarhetsredovisning enligt EU. Vårt hållbarhetsarbete är på en nivå som vi mäktar med och har budget för. Vilka vinster kan en utveckling av hållbarhetsarbetet bidra till och hur gör vi?

Svar: För att ta reda på om en utveckling av ert hållbarhetsarbete är motiverat, behöver ni göra en analys anpassad utifrån ert specifika bolag. Därefter tar ni fram en strategi för hur ni ska agera och vad ni ska uppnå, som går i linje och integreras med ert bolags övergripande bolagsstrategi. Mycket pekar idag på att bolag generellt inte kommer ha råd att inte utveckla sitt hållbarhetsarbete, i synnerhet med avseende på miljö och energi.

Fördelar med hållbarhetsarbete
Bolag som har trovärdiga strategier för sitt hållbarhetsarbete, framförallt med avseende på energi och miljö, och som i strategierna sätter tydliga mål för hur de ska bidra till uppfyllnad av EUs krav på omställning till nollutsläpp för icke-bostadshus och minskad energianvändning för bostadshus, kommer att kunna dra fördelar på olika sätt.

Dels gör ett aktivt hållbarhetsarbete att ett bolag ökar i värde – och värde är, särskilt idag när marknaden gått ner, något som de flesta fastighetsbolag kämpar med.

Dessutom kommer en tydlig hållbar utveckling skapa möjligheter till mer fördelaktig finansiering, så kallad grön finansiering, då särskilt banker erbjuder gröna lån till mer fördelaktiga villkor, vilket är en otroligt viktig aspekt i det ränteläge som vi har idag, både för att kunna utföra det som är planerat och för att kunna investera i nytt.

Sen har vi energipriserna, som på grund av klimatomställningar, ökande efterfrågan och på grund av oro och krig på olika håll i världen, drar iväg.

Allt hänger ihop
Att inte intensifiera arbetet med förbättringar av klimatskal och investeringar i teknik som kan minska energiförbrukningen, det vore att bita sig själv i svansen, eftersom en senareläggning eller bortprioritering av en sådan typ av investering snarare kommer att innebära stadigt ökande kostnader, än en bibehållen kostnad. Och det här kommer i sin tur bidra till en problematisk situation gällande bolagsvärdet. Allt hänger ihop och går i varandra.

Gör upp en strategisk plan
Så att investera i att avsätta resurser för att tydligt integrera hållbar utveckling i sin strategiska plan, och att prioritera underhåll och investeringar som sänker energiförbrukningen och bidrar till miljömässig hållbarhet, det är den lägsta nivå som kommer krävas.

Och det här är i första hand en ledningsfråga, som bör prioriteras högt. Förvaltaren är en nyckel till framgång, med kompetens om fastigheterna, behoven och ekonomin. Därför behöver förvaltare tilldelas mandat att ta hållbara beslut.

Jobba med detta för att få fram goda resultat gällande energi och miljö:

  • Status och uppföljning. Se till att följa upp era mål och nyckeltal. De byggnader ni förvaltar, de har ofta stor förbättringspotential. För att ta reda på den behöver ni ha koll på befintlig status, ta också reda på det ni inte vet. Koppla sedan resultatet till företagsmålen.
  • Planering. Se över era underhållsplaner och lägg in hållbarhetsparametrar som styr hur ni prioriterar underhållet.
  • Utbildning och medvetenhet. Jobba för en ökad miljö- och energimedvetenhet inom organisationen, ända ut till tekniker och fastighetsskötare, men också externt, där slutanvändaren behöver förstå och hela tiden påminnas om, sin påverkan.
  • Standardisering. Miljöcertifiera befintliga byggnader och se förbättringspotentialen. Certifiering synliggör brister och kräver åtgärder för att lyckas. Ett beslut om miljöcertifiering kan vara en väg framåt, för att få ett samlat mandat att investera i hållbart utvecklande åtgärder.
  • Automatisering. Genom att automatisera sina processer, samla in de data man behöver, på ett sätt som kräver minimalt med resurser, är en investering som kan generera minskad energiförbrukning och utrymme att lägga tid på fler förbättringar. Det finns olika sätt att automatisera på. Det kan handla om förvaltningsplaner, underhållsplaner, styr- och övervakning, hållbarhetsrapportering med mera.

Att skapa transparens för hållbarhetsarbetet, genom att hållbarhetsrapportera, det blir relevant för att visa intressenter hur man jobbar med sin hållbara utveckling. Detta kommer nämligen direkt att påverka möjligheterna till grön finansiering och ett ökat värde på både fastigheterna och bolaget.

Jessica Molén
Seniorkonsult Houses and Us, specialist på fastighetsavtalen, upphandling och hållbarhet

Ökade krav från EU

Läs mer här om ökade EU-krav på minskad energiförbrukning i fastigheterna.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega