FTX-alternativ får bra betyg i ny rapport

Jens Penttilä, teknikern Daniel och Carl-Henrik Vinberg, vd på Skorstensbolaget.

Nu är Bebostads rapport klar från utvärderingen av Clean Air 24, ett nytt system för ventilation och värmeåtervinning.

– Det unika med den här lösningen ligger i dess enkelhet och dess möjligheter för befintliga hus där man har svårt att dra nya kanaler om man skulle installera ett FTX-system, säger Jens Penttilä, projektledare på WSP som har utfört förstudien och utvärderingen.

Han beskriver tekniken som självreglerande och robust. Andra fördelar som han tar upp är att systemet är relativt billigt, enkelt att installera och inte kräver stora ombyggnader.

Clean Air 24, som tagits fram av Skorstensbolaget, kan liknas vid ett traditionellt frånluftssystem, fast med förvärmning och energiåtervinning. Rörformiga värmeväxlare installeras i befintliga frånluftskanaler, värmeväxling sker och värmen återförs till bostaden som förvärmd ren tilluft från byggnadens tak.

Stor potential
– Det är en smart lösning för befintliga byggnader och passar bra för tidigare självdragshus. Så det finns en mycket stor marknad och potential att kunna utnyttja det här systemet för att spara energi även på samhällsnivå.

Den 10 januari publicerade Förvaltarforum en artikel om Haningebostäders erfarenheter av att provinstallera systemet i ett flerbostadshus med självdrag från 1968.

Huset var ett av två hus som ingick i Bebostads studie ”Förstärkt självdrag med Clean Air”. Det andra huset som ingick i studien var ett sekelskifteshus i centrala Stockholm.

Lägre värmekostnader
I rapporten konstaterar Bebostad att resultatet visar på en värmebesparing på runt 35 kWh/m² per år för utvärderingsbyggnaderna. Resultatet bygger delvis på interpolerade data då mätningar för januari och februari pågår.

Sett till byggnadernas energiprestanda motsvarar detta en energibesparing för uppvärmning på cirka 30 procent. Läs hela rapporten, länk finns under artikeln.

Nöjda fastighetsägare
Vidare konstateras att båda fastighetsägarna är mycket nöjda med resultatet.

Det upplevda inneklimatet och komforten har blivit betydligt bättre jämfört med utgångsläget som var dåligt med bland annat fukt och luktproblem.

Rapportens övergripande slutsats är att den påvisade energibesparingen för uppvärmning tillsammans med de komforthöjande egenskaperna, väl svarar mot det efterfrågade behovet.

Jämfört med frånluft
– I utvärderingsbyggnaderna har köksfläktar direktkopplats på kökskanalerna, vilka tidigare varit kolfilterfläktar. Det har upplevts som en väldigt stor förbättring för de boende. Matos och luktproblem har försvunnit, säger Jens Penttilä.

Han berättar att husen där systemet testades har haft bristfällig eller obefintlig ventilation tidigare.

– Bara att man är där och upprättar flöden innebär att man redan då har skapat en rejäl förbättring av inneklimatet. Men för utvärdering vi har jämfört Clean Air med ett traditionellt frånluftssystem, inte med hur det var innan.

Mindre radon
En fördel med systemet som uppmättes av Haningebostäder var att radonvärdena i huset minskade från 170 till 130 Bq.

När det gäller partikelhalten i inomhusluften har inga mätningar gjorts.

Men Skorstensbolaget har gjort tester där mycket renare filter tyder på att problemet minskar. Luften som sugs in kommer från tak där luftkvaliteten är tre gånger bättre än i gatunivå, enligt mätningar som görs kontinuerligt av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Jämfört med FTX
Jens Penttilä konstaterar att systemet är en relativt billig lösning jämfört med ett vanligt FTX-system och att enkelheten väger upp att man inte får lika mycket effekt som i ett mer avancerat system.

– Det är svårt att jämföra med FTX, eftersom de här befintliga husen ofta inte har plats för att dra kanaler och det skulle bli ett för stort ingrepp. Därför har vi inte haft det som jämförelse.

Nu har de boende kunnat nyttja lägenheten under installationen och den har enligt Jens Penttilä uppfattats som smidig och med liten störning.

Robust system
– I ett FTX-system har du komponenter som kan gå sönder och kräver regelbunden service. Då har det här systemet som lever sitt eget liv och reglerar sig själv en stor fördel. Jag gillar enkla system med få delar som kan gå sönder och det här är ett bra och robust system.

Jens Penttilä menar att systemet passar för fastighetsägare som har brist på tid och teknisk kunskap, vilket inte är ovanligt i bostadsrättsföreningar.

När man installerar ny ventilation krävs att man trimmar in värmesystemet. I Haningebostäders fall var det för kallt innan värmesystemet hade justerats.

Kräver vind
En annan sak man måste vara uppmärksam på är att systemet kräver minst sju meter mellan lådan på taket där luften sugs in och de översta lägenheterna för att värmeväxlingen ska fungera optimalt. Det innebär ett problem för många hus utan vindar eller med små vindar.

Skorstensbolaget har löst problemet genom att ta fram ett nytt system kallat Clean Air Eco Heat, som nu installeras i ett av Haningebostäders hus.

Det nya systemet har en modul på skorstenen där en första värmeväxling sker. Sen matas luften ner i rör till de andra värmeväxlarna och därifrån till lägenheterna. Det innebär också en effektivare värmeväxling, men kräver två filterbyten per år.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega