Måste vi ersätta hyresgästen vid arbeten utanför lokalen?


Vilka rättigheter har hyresgästen och vilka krav kan du som hyresvärd ställa tillbaka om det pågår arbete utanför hyresgästens lokal? Advokat Magnus Strömqvist, svarar på en fråga om vad som gäller vid störande buller eller gatuarbete. 

Fråga:
Vi äger en fastighet där vi bland annat hyr ut några lokaler. Nu har kommunen påbörjat omfattande arbeten utanför lokalen. Bland annat ska det byggas cykelbanor. Nu har en av hyresgästerna krävt hyresnedsättning. Kan de verkligen ha rätt till det? Det är ju inte vi som utför något arbete?

Svar:
Det kan ofta ha stor påverkan på en verksamhet när den utsätts för störningar. Det är inte ovanligt att en verksamhet påverkas av arbeten utanför lokalen. Det kan till exempel handla om att tillträdet till lokalen förhindras eller begränsas på grund av avspärrningar eller om buller som hörs i lokalen.

Om verksamheten påverkas av arbetet kan hyresgästen ha rätt till kompensation för störningen med stöd av antingen hyreslagen eller miljöbalken.

Det måste dock konstateras att det rör sig om en störning, vilket inte alltid är så lätt. Till exempel finns inte några tydliga bestämmelser om vad som gäller buller. Folkhälsomyndigheten har dock vissa råd till exempel FoHMFS 2014:13 Allmänna råd om buller inomhus, som kan tjäna som riktlinjer. Om det rör sig om skakningar, damm eller något annat så kan det vara svårare.

Ersättning med stöd av hyreslagen
Om störningen innebär en sådan påverkan att den utgör ett hinder eller men i hyresgästens nyttjande av lokalen, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran. Hyresgästen måste då ställa ett sådant krav till hyresvärden.

Det väsentliga i bedömningen av om hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran eller inte, är om hyresgästen lider hinder eller men i nyttjanderätten samt att hyresgästen inte själv har orsakat de omständigheter som påverkar verksamheten.

Om så är fallet är hyresvärden skyldig att gå med på skälig nedsättning av hyran oavsett om hyresvärden själv har bidragit till störningarna; således även om någon annan utför de arbeten som innebär störningar.

Generellt får hyresgästen bara nedsättning av hyran för tiden efter det att den har framställt kravet till hyresvärden. Observera även att rätten till nedsättning av hyran endast gäller under den tid som hindret eller menet pågår.

Om det rör sig om buller så har hyresgästen generellt endast rätt till kompensation under tiden som bullret pågår.

Det finns också vissa fall då hyresgästen kan ha rätt till skadestånd på grund av skada som den lider på grund av arbeten utanför lokalen. Men först och främst så måste hyresgästen kunna visa att den lider ekonomisk skada som en följd av störningarna.

Dessutom krävs att det är hyresvärden som själv, eller genom någon som hyresvärden har anlitat, utför den verksamhet som orsakar störningarna. Det krävs även att hyresvärdens arbete anses vara vårdslöst.

Hyresgästen torde endast i undantagsfall kunna hävda att hyresvärden har varit vårdslös med anledning av störande arbeten som någon annan utför utanför den fastighet lokalen ligger på. Det kan endast röra sig om fall där hyresvärden anses ha haft någon plikt att vidta åtgärder för att begränsa störningarna.

Det finns vissa rättsfall där en hyresvärd har anses skadeståndsskyldig mot en hyresgäst när hyresvärden inte har vidtag åtgärder mot en annan hyresgäst som har orsakat störningar. Men jag har svårt att komma på en situation när det gäller förhållanden utanför fastigheten.

Miljöbalken
Av miljöbalken följer att om den som utför eller låter utföra arbetet också är fastighetsägare eller tomträttshavare, är denne också skyldig att betala skadestånd för personskador och sakskador samt även för ren förmögenhetsskada.

Av rättspraxis följer att en parterna i ett hyresförhållande normalt inte kan ställa krav på skadestånd av varandra med stöd av miljöbalken.

Men om en hyresgäst ställer krav på skadestånd med grund i miljöbalken så kan ni alltid hänvisa hyresgästen till att rikta kravet mot den som utför verksamheten.

Sammanfattande tips

  1. Ställ krav på hyresgästen att visa på att det faktiskt förekommer störningar, allt ljud är ju inte störningar. Det är hyresgästen som ska visa att det rör sig om en störning. Det är rimligt att ställ krav på bullerutredning, lista över vilka datum och hur länge som störningar har pågått eller liknande.
  2. Ställ krav på hyresgästen att visa att störningen har påverkat verksamheten, till exempel genom resultatrapporter. Om omsättningen inte påverkas kanske det inte rör sig om ett hinder eller men i nyttjanderätten. Men det är inte någon garanti. Omsättningen behöver inte påverkas av en störning men en störning kan ha stor påverkan för personalen hos hyresgästen. Om bullerutredning visar på höga nivåer så rör det sig oftast om ett hinder eller men i nyttjanderätten.
  3. Hyresvärden är inte skyldig att sätta ned hyran annat än för tid då störning pågår. Rör det sig om en störning som inte pågår hela tiden så ska kompensation endast utgå för tid då det störande momentet pågår, till exempel under tiden sprängning pågår.
  4. Om ni är skyldiga att gå med på nedsättning av hyran så kan hyresvärden ha rätt till kompensation från den som utför störningarna. Framför klagomål till den störande parten så fort ni får klagomål från hyresgästen och involvera den störande parten i kravet från hyresgästen.

Magnus Strömqvist
Advokat på Landahl Advokatbyrå med inriktning på kommersiell hyresrätt, hyresförhandlingar och tvistelösning.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega