Vilket ansvar har fastighets-ägaren för snö och is?

December är här och även om snön ännu inte har nått alla delar av vårt land är det hög tid att som fastighetsägare fundera över vilket ansvar du har för snö och is.

En fastighetsägare kan hållas ansvarig om en person skadas av nedfallande snö och is eller halkar och ådrar sig skador till följd av detta.

Denna artikel syftar till att kort precisera vilka lagar som aktualiseras när det gäller ansvar för snö och is och vad man som fastighetsägare bör ha extra koll på i vintertider.

Vad säger lagen?
Av ordningslagens tredje kapitel framgår att snö och is som kan rasa ned och skada person eller egendom på offentlig plats, utan oskäligt dröjsmål ska avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.

Bestämmelsen avser inte bara att skydda personer, utan även egendom såsom husdjur och fordon. Ansvaret är både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt vilket innebär att man kan dömas både till fängelsestraff eller böter och tvingas betala skadestånd.

Så ska avlägsnandet gå till
Av lagen framgår också att avlägsnandet ska ske på sådant sätt att det inte genom avlägsnandet uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.

Detta innebär att trafiken på platsen inte får störas eller hindras i onödan, att det område där snö och is skottas ned avgränsas med varningsskyltar eller vakter, liksom att den snö och is som har skottats ned på den offentliga platsen forslas bort.

För att varningen ska bli verksam är det viktigt att den inte används permanent utan att skylten eller avspärrningen bara används när det finns en faktisk risk för snöras. När snön har avlägsnats och risken har upphört ska skylten tas bort för att sedan plockas fram igen när risken återinträder.

Utan ”oskäligt dröjsmål”
Vad som ligger i kravet att avlägsnande av snö och is ska ske ”utan oskäligt dröjsmål” får avgöras från fall till fall.

Utgångspunkten torde dock vara att avlägsnandet ska ske så snart som möjligt och till dess att avlägsnande har skett åligger det den ansvarige att på lämpligt sätt märka ut (se föregående stycke) att det föreligger risk för skada på person och egendom.

Vems är ansvaret?
Ansvaret för att avlägsna snö och is ligger i första hand på fastighetsägaren, men ansvaret kan även åvila den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund har trätt i ägarens ställe. Det innebär att till exempel arrendatorer, hyresgäster, fastighetsförvaltare och entreprenör kan omfattas av skyldigheten att avlägsna snö och is.

Frågan om vem som i varje enskilt fall ska göras ansvarig för bristande åtgärder har överlämnats till rättstillämpningen.

Högsta domstolen har i ett avgörande (NJA 2005 s. 372) konstaterat att företrädare för ett företag som ingått avtal med en fastighetsägare om skottning av tak och gångbanor hade gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att inte ta bort snö och is från ett tak, eller åtminstone tillse att gångbanan nedanför spärrades av, vilket hade föranlett att ett isblock fallit ned från taket och dödat en fotgängare.

Ansvar för takskottare
Vid anlitande av takskottare bör man fundera över vilket ansvar man har för de som arbetar på taket. Om en arbetstagare/arbetsgivarrelation kan anses uppkomma kan arbetsmiljölagen aktualiseras.

Av denna framgår att en arbetsgivare ansvarar för den anställdes säkerhet och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall.

Takarbete på hög höjd anses vara särskilt farligt arbete och som fastighetsägare/arbetsgivare är man således skyldig att se till så att de som arbetar på taket kan arbeta säkert.

Taksäkerhetsutrustningen
Detta leder oss in på ytterligare en lag; nämligen plan- och bygglagen. Av denna framgår att fastighetsägaren är skyldig att se till så att hela fastighetens tekniska funktioner upprätthålls.

Detta innefattar också taksäkerhetsutrustningen. Brister i denna utrustning kan innebära livsfara för de personer som arbetar med takskottning.

Därför bör man som fastighetsägare se till att man inför vintern ser till att inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket genomförs så att de som vistas på taket kan arbeta säkert.

Bristande fastighetsförvaltning kan leda till att fastighetsägaren eller en enskild ledamot i det fastighetsägande bolaget döms för vållande av kroppsskada eller i värsta fall för vållande till annans död.

Ansvar för snöröjning
Utöver ansvar för nedfallande snö och is har fastighetsägaren ett visst ansvar för snöröjning på allmänna ytor. Huvudregeln, som framgår av gaturenhållningslagen, är att på gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra motsvarande åtgärder inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.

Att tänka på
Sammanfattningsvis har fastighetsägaren ett långtgående ansvar när det gäller säkerheten både för de som vistas på taket och de som befinner sig under det. Ett flertal lagar aktualiseras när det gäller hanteringen av snö och is. I vintertider bör man som fastighetsägare framförallt försäkra sig om att:

  • istappar, snö eller isblock inte faller ner och skadar människor
  • människor inte halkar på mark som tillhör fastigheten
  • man har rutiner för att kontrollera taket (från gatan, från grannfastighet eller från skylift)
  • varning för risk för halka och snöras sker på ett korrekt och fullgott sätt och
  • taksäkerheten är i gott skick så att de som sköter is-, och snöröjning på taket kan arbeta säkert.

Underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder kan resultera i kännbara påföljder för fastighetsägaren, styrelsen i en bostadsrättsförening eller till och med en enskild styrelseledamot.

Caroline Winje
Caroline Winje är advokat på Landahl Advokatbyrå med tonvikt på transaktion och exploatering, allmän fastighetsrätt och nyttjanderätter.