Fast pris eller löpande räkning i entreprenad?

Vid upphandlingar av framförallt mindre entreprenader förordar ofta entreprenören löpande räkning framför fast pris. Motivet till detta är inte sällan att entreprenören menar att ”om fast pris ska offereras måste vi lägga på ett belopp som säkerhetsmarginal och det blir dyrare”. Ligger det något i detta synsätt eller är fast pris alltid bättre?

Utgångspunkten för de standardavtal som förekommer i byggindustrin är bland annat att de ska främja konkurrensen och medverka till att utveckla industrin.

En förutsättning för att detta ska vara möjligt är enligt min uppfattning att priset på entreprenadarbetena är fast – om entreprenören är upphandlad på löpande räkning saknas det ett incitament för entreprenören att hålla nere priset

Tydligt förfrågningsunderlag
En förutsättning för en lyckad upphandling till fast pris är att beställaren har tagit fram ett förfrågningsunderlag som det är möjligt att prissätta. Förfrågningsunderlaget kan vara utformat för en utförande entreprenad (AB 04) eller en totalentreprenad (ABT 06).

Den förra innebär att entreprenören ska utföra det som framgår av ritningar och beskrivningar – varken mer eller mindre. Den senare innebär att entreprenören ska leverera den funktion som beställaren beskriver att man önskar.

Tilläggsersättning
Totalentreprenaden innebär dock inte att entreprenören ansvarar för allt mellan himmel och jord. Det finns flertalet situationen när tilläggsersättning kan begäras.

Det finns naturligtvis entreprenader där man inte i förväg vet vad som ska utföras. Dessa entreprenader är sannolikt försvinnande få, men dessa kan möjligen lämpa sig för löpande räkning, även om man i dessa entreprenader säkert kan enas om fasta priser till vissa delar.

Bestäm i förväg
Mitt råd till alla beställare är dock att själv bestämma vad som ska utföras eller vad som ska vara slutprodukten innan entreprenaden beställs. Det är det enda sättet att säkerställa kostnaderna, tidsåtgången och kvaliteten på det utförda.

En andra förutsättning för en lyckad upphandling till fast pris är att offerter inhämtas från mer än en entreprenör, och att alla entreprenörer får samma förutsättningar att räkna på anbudet samt god tid på sig till detta.

Löpande räkning
Löpande räkning innebär att ersättningen till entreprenören ska motsvara självkostnaden. Det är alltså en avtalad prissättningsform. Detta innebär i sin tur att det inte finns något incitament för entreprenören att förbilliga eller effektivisera byggprocessen; självkostnaden är självkostnaden.

Detta medför dessutom att beställaren i praktiken inte har någon möjlighet att med framgång ifrågasätta skäligheten av kostnaderna.

Kan entreprenören visa verifikat till materialinköp, att materialet använts samt att den arbetskraft som ersättning begärs för, är han i princip berättigad till ersättning för kostnaderna samt påslag för entreprenörarvode.

Eric Grimlund, advokat

Eric Grimlund är advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå och arbetar framförallt med allmän affärsjuridik och entreprenadrätt, men även sådan juridik som berör fastighetsförvaltning.

Goda råd vid tecknande av entreprenadkontrakt

  1. Var noga med att identifiera den produkt som entreprenören ska leverera, vad ska utföras eller åstadkommas liksom vad som eventuellt inte ingår;
  2. Bestäm en tidpunkt när allt ska vara färdigställt;
  3. Avtala om ett förseningsvite om entreprenören inte färdigställer i tid;
  4. Betala bara för utfört arbete och mot faktura 30 dagar. Innehåll tio procent av varje faktura och minst fem procent av hela kontraktssumman tills alla besiktningsanmärkningar är åtgärdade;
  5. Tillse att entreprenören är försäkrad, både mot skador och olyckshändelser, men även mot konkurs;
  6. Begär säkerhet av entreprenören under entreprenadtiden och möjligen även garantitiden.