När kan vi använda projekttävlingar?

Om du ska upphandla arkitekttjänster eller nya tekniska system kan en projekttävling hjälpa dig att hitta rätt leverantör. Advokat Kristian Pedersen berättar hur det går till och när förfarandet får användas.

Fråga: Vad menas med projekttävling enligt LOU, och när får det användas?

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Svar: En projekttävling är ett upphandlingsförfarande som får användas för upphandling av projektbeskrivningar, ritningar och liknande. Projekttävlingar används främst för upphandling av arkitekttjänster, men kan även användas vid exempelvis upphandling av olika typer av lösningar för tekniska system och IT-system.

Så genomförs tävlingen
De inledande faserna i en projekttävling påminner om selektivt förfarande och förhandlat förfarande utan föregående annonsering (eller, vid upphandling under tröskelvärdena, urvalsförfarande).

Den upphandlande myndigheten ska med andra ord annonsera projekttävlingen, låta leverantörer ansöka om att få delta, genomföra en leverantörskvalificering (det vill säga bedöma leverantörernas tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet, ekonomiska och finansiella ställning med mera).

Därefter ska myndigheten bland de kvalificerade sökande välja ut och bjuda in vissa av dem att delta i projekttävlingen.

Deltagande i en projekttävling får alltså begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Hur urvalet av deltagare ska gå till framgår inte i detalj av lagtexten. Det anges dock att den upphandlande myndigheten ska ange kriterier för urvalet av deltagare och att antalet tävlingsdeltagare som inbjuds ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås.

Ett exempel på urvalsmetod kan vara att vid urvalet prioritera sökande som har erfarenhet av projekt som, utifrån vissa angivna parametrar, är särskilt lika det projekt som projekttävlingen avser.

Jury utser vinnare
Projekttävlingar skiljer sig från andra upphandlingsförfaranden enligt LOU genom att en jury utser det vinnande anbudet. Ledamöterna i juryn ska vara oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen, det vill säga får inte befinna sig i något jävsförhållande till deltagarna.

Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer, exempelvis vara utbildade arkitekter.

Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat det, det vill säga anonymt. Syftet med det är att ett bidrag ska bedömas utifrån sina kvaliteter, exempelvis i tekniskt eller estetiskt hänseende, och inte baserat på vem som lämnat bidraget.

Anonymiteten ska gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut. Vid juryns bedömning av bidragen får endast de kriterier som angetts i annonsen om projekttävlingen beaktas.

Resultatet av tävlingen
Efter att projekttävlingen avslutats får den upphandlande myndigheten köpa resultatet av projekttävlingen (dvs. ritningen, den tekniska lösning etc.) direkt från vinnaren av projekttävlingen, under förutsättning att tävlingsreglerna anger att kontrakt ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Om en projekttävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, ska alla vinnare inbjudas att delta i förhandlingar innan myndigheten beslutar vem av dem som ska tilldelas kontraktet.

Den upphandlande myndigheten kan på förhand besluta att vinnaren i projekttävlingen ska få motta ett pris, exempelvis en prissumma, eller att alla deltagarna tävlingen ska få betalt för att delta.

Projekttävlingar får användas även vid upphandling enligt LUF (lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn).

Kristian Pedersen, advokat
Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen och specialiserad på offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter samt i tvister rörande upphandlade avtal. Kristian Pedersen är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega