Arbetsgivares ansvar för rehabilitering?

Fråga: Vilket ansvar har en arbetsgivare för en arbetstagares rehabilitering och vad krävs för att leva upp till det lagstadgade rehabiliteringsansvaret?

Svar: Arbetsgivare är ansvariga för sjukskrivna arbetstagares rehabilitering. Ansvaret gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, det vill säga de åtgärder som leder till att arbetstagaren kan återgå i arbete.

I ansvaret ingår att ha en plan och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Regelverket kring rehabilitering och arbetsanpassning finns i bland annat arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

Rehabiliteringsarbetet är en samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och försäkringskassan. Det är försäkringskassan som ska samordna arbetet och i samråd med arbetstagare och arbetsgivare upprätta rehabiliteringsplanen som kontrollera de insatser som krävs för arbetstagarens rehabilitering.

Utred arbetstagarens arbetsförmåga
Klarlägg arbetstagarens rehabiliteringsbehov tidigt och ta initiativ till den rehabilitering som krävs. Ta del av läkarintyg och koppla in företagshälsovården om det behövs en kompletterande bedömning av arbetsförmågan.

Om det behövs kallar försäkringskassan till ett avstämningsmöte med arbetsgivaren, arbetstagaren och behandlande läkare för att utreda möjligheterna till arbetstagarens återgång i arbete.

Återgång till tidigare arbete
Om arbetstagarens arbetsförmåga är utredd behöver arbetsgivaren bedöma om arbetstagaren kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Det finns ett långtgående krav på en arbetsgivare att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till den enskilda individens särskilda förutsättningar.

Utred om det behöver vidtas anpassningsåtgärder för att arbetstagaren ska kunna att återgå till sin tidigare tjänst eller till annat arbete på företaget. De åtgärder som kan bli aktuella är tekniska hjälpmedel, anpassning av arbetsmetoder eller arbetsuppgifter med mera.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering innebär inte att arbetsgivaren måste vidta alla tänkbara åtgärder. De insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i förhållande till det resultat som uppnås.

Omplacering
Är inte återgång till tidigare arbetsuppgifter möjligt behöver man göra en omplaceringsutredning, det vill säga utreda om arbetstagaren kan ta ett annat ledigt arbete på företaget. Det gäller tjänster inom hela företaget och oavsett kollektivavtalsområde.

Gör en bedömning av arbetstagarens kvalifikationer och ha en dialog med arbetstagaren om vilka arbetsuppgifter som denne anser sig kunna utföra.

Uppsägning på grund av personliga skäl – ohälsa
En noggrann rehabiliteringsutredning kan ofta hjälpa arbetstagaren att återgå i tjänst hos arbetsgivaren. Om rehabiliteringsutredningen visar att arbetstagaren inte kan utföra ”några arbetsuppgifter av betydelse” för arbetsgivaren kan det föreligga saklig grund för uppsägning.

Arbetsgivaren måste då kunna styrka att man har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och genomfört de ovanstående stegen av utredningsarbetet.

Dokumentera därför löpande alla händelser under sjukfrånvaron och rehabiliteringen och kontakta en arbetsrättsjurist för en bedömning om en uppsägning är möjlig.

Charlotta Stensson
förhandlingschef Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega