Så lyckas vi med kompetensförsörjningen

Hur kan fastighetsorganisationer rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare? En ny rapport ger vägledning.

Rapporten ”Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer” har försökt ta reda på och beskriva hur fastighetsorganisationer arbetar med att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare samt identifiera framgångsfaktorerna.

Projektet har startats och finansierats av oganisationen Offentliga fastigheter. I faktarutan under artikeln kan du ladda ner och läsa hela rapporten.

Tufft läge
Rapporten slår fast att många offentliga fastighetsorganisationer har haft och har utmaningar med att klara kompetensförsörjningen. Stora pensionsavgångar och konkurrens från den privata sektorn gör att organisationerna måste jobba med kompetensförsörjningen.

Nedan följer en sammanfattning av framgångsfaktorerna som rapportförfattarna Christina Hansson och Linus Odell på Newsec kom fram till:

Ledarskap och styrning
En stark framgångsfaktor är ett utvecklat och anpassningsbart ledarskap med fokus på självledarskap och individen.

Relationsbyggande och samverkan
Relationer både internt och externt är en viktig parameter för att uppnå målen. Organisationerna måste besluta vilka relationer och samarbeten som är strategiska för den egna organisationen. Det är bättre att tänka kvalitet istället för kvantitet och att arbeta aktivt med de samarbeten man identifierat.

En utmaning med att säkerställa att det finns rätt kompetens är att se till att de utbildningar som erbjuds följer med i utvecklingen. Det är möjligt att vara med och påverka branschen och utbildningar genom samarbeten med utbildningssäten och i kanaler som till exempel Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn).

För att kunna möta framtidens totala resursbehov behövs arbetskraften bland de många som ska integreras i det svenska samhället. För att få in fler på arbetsmarknaden gäller det att ta del av och använda de verktyg och samarbeten som finns. Exempelvis har FastUn tagit fram bra verktyg för detta.

IT och digitalisering
Det är viktigt att dra nytta av teknikutvecklingen, både i fastigheterna och hos medarbetarna för att skapa effektivare och mobilare arbetssätt, och för att attrahera rätt personer med rätt kompetens. Med digitalisering går det att utveckla det som är relevant för verksamheten.

Arbetsgivarens varumärke
Ett starkt arbetsgivarvarumärke attraherar rätt medarbetare och detta uppnås genom att ha en fungerande organisation, där medarbetarna trivs och känner mening med det arbete de utför.

Medarbetarna är ambassadörer och den bästa marknadsföringen man kan få är när de förmedlar en positiv bild av organisationen. De flesta anställningar sker genom kontakter!

Källa: Offentliga Fastigheter

 

Läs rapporten ”Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

Fakta om rapporten
Projektet har initierats och finansierats av Offentliga fastigheter. Här ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.

Christina Hansson och Linus Odell, Newsec, har varit utredare och skribenter.

Medverkande i workshop och/eller intervjuer har varit Anna-Lena Letho, Uppsalahem; Cecilia Söderström, Vasakronan; Charlotta Moberger Johansson, Västfastigheter; Christina Hallberg Höglund och Susanna Kohlström, Locum; Erika Cederlöf och Monica Henriksson, Fortifikationsverket; Fredrik Thyselius, Luleå Kommun; Hans Näslund, Västerås Stad; Jenny Sellberg, Regionfastigheter, Region Skåne; Juan Copovi-Mena, Telge Bostäder; Karin Jannerborn, Länsfastigheter Göteborg och Zara Thageson, Västfastigheter.

Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare.

Fakta om Offentliga Fastigheter
Organisationen Offentliga fastigheter består av organisationer som förvaltar många av Sveriges offentliga fastigheter: skolor, myndighetsbyggnader, försvarsfastigheter, sjukhus och fängelser.

Bakom Offentliga fastigheter står Sveriges Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket och Samverkansforum genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.

För att ta tillvara och utveckla organisationernas breda kompetens har de gått samman i Offentliga fastigheter.

Organisationen bedriver gränsöverskridande utvecklingsprojekt som bygger upp och sprider kompetens samt effektiviserar och förbättrar förvaltningen av våra gemensamma fastigheter. Projekten ska vara angelägna och väcka nya tankar. De ska visa på inspirerande exempel och erbjuda praktiska verktyg. Med andra ord projekt som inte bara gynnar oss själva utan också kan hjälpa och vägleda många fler.