Fängelse för köp av svart hyreskontrakt

Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen vänder sig till regeringen för att få skärpta regler för att minska svarthandel med hyreskontrakt.

Vi vill med ökad kunskap, skärpta regler och hårdare straff bryta det växande problemet med handel med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen, skriver företrädare för de tre organisationerna i en debattartikel i Dagens Nyheter den 7 november.

Samma dag uppvaktade organisationerna regeringen för att få igenom sina förslag, som de tillsammans har tagit fram inom ramen för den statliga utredningen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt”. Nedan finns länk till hela utredningen som presenterades den 7 november.

Organisationerna skriver vidare att de tycker den statliga utredningens förslag är tuffa, men helt nödvändiga.

Organiserad brottslighet
– Svarthandel med hyreskontrakt är inget marginellt problem på bostadsmarknaden, tvärtom är det en miljardindustri som inte sällan drivs av den organiserade brottsligheten. Därför är det viktigt att samhället agerar kraftfullt, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

De tre organisationerna uppmanar riksdagens ledamöter att rösta igenom de lagändringar som utredningen föreslår. De menar att detta skulle stärka tryggheten och begränsa brottsligheten. Genom att begränsa svarthandeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen ökar möjligheten för människor att få ett förstahandskontrakt.

Nedan följer en sammanfattning av de sex förslagen från Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen:

Kriminalisera köparen
Kriminalisera köp av hyresrätt. I dag är det brottsligt att sälja hyreskontrakt. Vi anser att det inte räcker. Det måste finnas kännbara sanktioner även på köparsidan. Därför föreslår vi att den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt ska straffet vara högst fyra år och lägst sex månader. Om brottet, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är ringa, bör inget straff utgå.

Straffskärpningar
Skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt. Straffet i dag är böter eller fängelse i högst sex månader. Vi anser att det ska höjas till högst två år i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år och lägst sex månader. En sådan straffändring gör att polisen får bättre möjligheter att utreda brotten och att preskriptionstiden förlängs.

Ändra hyreslagen
Vi föreslår att det tydligt ska framgå i hyreslagen att det bara är möjligt att byta mellan hyreslägenheter. Egnahem (villor, radhus med mera) eller bostadsrätter ska inte kunna bytas mot hyreslägenheter. Hyresgästen måste även, som huvudregel, ha bott minst ett år i lägenheten för att få byta den. Vi anser också att det behövs en skärpning i lagtexten så att det tydligt framgår att hyresgästen inte ska få tillstånd att byta bostaden om till exempel hyresvärden misstänker att någon form av ersättning är inblandad i bytet.

Uppsägning av kontrakt
Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar. Vi är medvetna om att en sådan ny förverkandegrund kan drabba personer som är i en svår situation. Men vi är övertygade om att lagen måste skärpas för att vi på sikt ska kunna värna hyresrätten som boendeform och få ordning på en svår bostadsmarknad som i dag slår hårt mot många människor. Svarthandel och mygel leder till att de som står i kö inte kommer in på bostadsmarknaden.

Tak för andrahandshyror
Inför en takregel om hyrans storlek vid andrahandsuthyrning eller inneboende. Vi föreslår att hyran för den som hyr i andrahand inte får överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg kan dock utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende får hyra utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det är flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra. Vi föreslår att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra och man inte kan visa giltig ursäkt.

Kriminalisera vinningssyfte
Kriminalisera otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte. Det är inte tillräckligt avskräckande att endast riskera att bli av med lägenheten för de som använder den för ren affärsverksamhet i stället för som bostad. Därför föreslår vi att straffet för otillåten andrahandsuthyrning för ekonomisk vinning ska vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, ska det inte dömas till straff.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se