”Viktigaste frågan för bostadsbolagen”

Det viktiga är att vi sätter igång, skriver Benjamin Ozolins, accelerator i Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta.

Att förstå värdet av data är möjligtvis den enskilt viktigaste frågan för bostadsbolagen att förhålla sig inför de kommande förändringar som digitaliseringen möjliggör.

Den enkla sanningen om att data är den nya oljan ska inte tolkas som att data ska säljas som en produkt. Värdet ligger i alla de möjligheter som användandet av data kommer att medföra. Det handlar om att förstå hur mycket bättre verksamheten kan styras genom att stödja sig på data.

Om vi vet vad hyresgästen faktiskt önskar kan vi också ställa om verksamheten bättre. Och om bostadsbolagen kan komma åt, strukturera och använda den data som genereras i verksamheten kan vi i förlängningen skapa mervärde för både organisationen och hyresgästen.

Majoritet ville ha papper i brevlådan
Under våren 2020 genomförde Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ (DI) en nationell undersökning bland boende i hyresrätt. Utgångspunkten var att undersöka den semantiska analysens kapacitet i syfte att få fördjupade insikter om de boende.

Dessutom var det ett sätt att testa en mer datadriven approach till beslutsunderlag och kundinsikter. Inte bara får vi reda på vad hyresgästen tycker utan även varför de tycker och tänker som de gör.

På frågan hur hyresgästerna helst ville ta emot kommunikation svarade majoriteten att de ville ha information på ett papper i brevlådan. Ett bakslag för accelerationen av allmännyttans digitalisering tänker du nu. Men så är det inte.

Undersökning var en seger för digitaliseringen och ett uttryck för hur det datadrivna arbetet kan förbättra en kundundersökning. Undersökningen genomfördes med öppna svar. Ovanpå det lades en semantisk analys av ett slag som blir svår, om inte omöjlig, för en människa att processa.

Ta reda på vad hyresgästen vill ha
Med den semantiska analysen kunde vi utläsa att svaret blott var en förevändning för bristen på effektiv och pålitlig digital kommunikation. Det fanns inga fullgoda digitala alternativ till papperslappen i brevlådan.

I det fortsatta arbetet med kundkommunikation blir det därför viktigt att i första hand ta reda på vad hyresgästen faktiskt förväntar sig och kräver. Först därefter ska utvecklingen av nya tjänster och lösningar påbörjas.

Slutrapporten för projektet har titeln Säg hej! Omvandla data till kundinsikter och är en reflekterande sammanställning av undersökningens slutsatser.  LÄNK TILL RAPPORTEN

Digital tjänst matchar kontraktet
Vi är alla väl medvetna om vilka utmaningar vi står inför vad gäller fastighetsbolagens möjligheter att använda och arbeta med sitt data. Däremot är vi inte lika bra på att tillvarata de möjligheter som faktiskt finns.

DI och medlemsbolagen har initierat flera piloter som alla syftar till att komma närmare den data som verksamheten genererar. Ett exempel är piloten ”Matcha kontraktet” som utgick från ett generellt problem kring arbetsprocessen i att upptäcka otillåten andrahandsuthyrning.

De avvikelser som förr enbart kunde hittas manuellt går nu att finna med hjälp av en tjänst som utvecklats inom DI. Deltagande pilotbolag har påbörjat användandet och nu är arbetet med att skala upp och utveckla lösningen i gång.

Med tillgång till rätt data kan vi omsätta fakta till information som vi kan tillgodogöra oss och sen i förlängningen omvandla till nya kunskaper och insikter.

Tänk stort men börja litet
DI vill utgå från de lärdomar vi tagit med oss från de piloter vi hittills genomfört tillsammans med Initiativets bostadsbolag och uppmana oss alla till att lyfta blicken mot de möjligheter som ligger framför oss.

Vägen framåt är att ställa om till allt mer datadrivna verksamheter. Vi måste säkerställa tillgången till data från verksamheten att arbeta med och börja utveckla lösningar och tjänster som på allvar skapar mervärde för fastighetsbolag som hyresgäst.

Vi tänker stort och börjar litet. Vi utvecklar på den data som vi allt eftersom tillgängliggör. Det viktiga är att vi sätter igång, sen bygger vi bit för bit mot fullständig datadrivenhet.

Bidra till smarta samhället
Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ upphandlar i detta nu flertalet leverantörer inom digital teknikutveckling på en plattform för öppen källkod (OSS-gemenskap), ett virtuellt labb (big data-analys) samt stöd inom utredning och processutveckling.

Allt ska främja öppen standard och öppna data. Allmännyttans accelererade digitalisering ska även ge ringar på vattnet åt den samhälleliga förändringen.

Vi har lyssnat, läst och lärt och vi vill verka i en miljö av öppenhet och innovation. Tillsammans, datadrivet och med boende i centrum, det är Digitaliseringsinitiativets bidrag till fastighetsbranschens utveckling i allas vår väg mot det smarta samhället och det smarta boendet.

Benjamin Ozolins

Benjamin Ozolins arbetar som accelerator i Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta. Digitaliseringsinitiativets mission är att tillsammans med allmännyttiga bolag genomdriva hållbar digitalisering och bidra till smart samhällsutveckling i öppna ekosystem

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega