Dyrare el – så påverkas förvaltningen på 3 storbolag

Ulf Näslund, Vasakronan, Per Forsling, Jernhusen samt Jakob Odeblad och Andreas Kupenberg, Akademiska Hus. Foto Kupenberg: Jörgen Hildebrandt

Hur möter fastighetsbolagen stigande elpriser? Och vilka konsekvenser får det för förvaltningen? Förvaltarforum har pratat med statliga Akademiska Hus och Jernhusen samt AP-fondsägda Vasakronan.

– Det är klart att vi är oroliga för utvecklingen på elmarknaden. Vi ser just nu över olika scenarier för hur vi kan dämpa effekterna av stigande elpriser, men utan att sitta på alla svar än, säger Andreas Kupenberg, direktör Teknik och service på Akademiska Hus.

De höga elpriserna har ännu inte inneburit några långtgående konsekvenser för förvaltningen hos de tre stora fastighetsbolag Förvaltarforum pratat med. Dagsaktuella noteringar på elmarknaden har ännu inte fått fullt genomslag. En anledning är bolagens prissäkrande strategier, som än så länge dämpar kostnadseffekterna. Det gäller till exempel Akademiska Hus, konstaterar bolagets energihandelsstrateg Jakob Odeblad.

– Men när marknadspriset på el skenar så märker vi ändå av ökade kostnader. Och i förlängningen kommer det att påverka våra hyresgäster, säger Jakob Odeblad på Akademiska Hus.

Påverkan – Men inga dramatiska effekter än
Frågan om stigande elpriser möts med viss oro, men också viss tillförsikt om att bolagens pågående insatser och åtgärder på energiområdet ska räcka till. I första hand genom driftoptimering och andra energibesparande åtgärder.

– I det korta perspektivet kommer vi att göra extra ansträngningar för att få ner energianvändningen, säger Per Forsling, chef för strategisk utveckling på Jernhusen.

– Vi jobbar hela tiden i alla våra fastigheter med driftoptimeringar och löpande intrimning av energisystemen. Den typen av åtgärder kommer att ges större fokus i det vardagliga förvaltningsarbetet, säger Per Forsling.

Effektstyrning allt viktigare
Effektstyrning ser alla de bolag vi har pratat med som en viktig åtgärd, både i närtid och på längre sikt. Det gäller exempelvis Vasakronan.

– Vår bedömning är att effektstyrning och att sprida ut energianvändningen över dygnet kommer att bli allt viktigare, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan.

Flytta laster – Efter dialog med hyresgäster
Även Akademiska Hus gör samma bedömning.

– En av de möjligheter vi ser över är att flytta laster och att släcka ner vissa laster i byggnader där det inte pågår någon verksamhet för stunden, säger Jakob Odeblad på Akademiska Hus.

I första hand laster som inte är verksamhetskritiska, konstaterar Jakob Odeblad, exempelvis genom att schemalägga vissa laster i serverhallar.

– Men vi kommer inte att göra det på eget initiativ, det måste ske i nära samarbete och efter dialog med våra hyresgäster, säger Jakob Odeblad på Akademiska Hus.

”Agera på prissignaler”
Även Jernhusen kommer att jobba mer framöver med teknik och lösningar som minskar energi- och effektuttag under de perioder då priset är som högst.

– Vi behöver bli bättre på att agera på prissignaler. Det kan vara att kapa säsongsvisa toppar eller toppar över kortare perioder som timme och dygn, säger Per Forsling.

Ändrad driftstrategi
Ändrade driftstrategier som minskar stora momentana eluttag är en möjlig åtgärd, enligt Per Forsling på Jernhusen. Det kan handla om att dra igång tekniska anläggningar i sekvens istället för samtidigt. Men det måste göras i samråd med hyresgäster, betonar han.

– Vi har en extremt stark säkerhetskultur. En anpassning av drifttider i exempelvis en tågdepå måste göras i nära dialog med våra hyresgäster, säger Per Forsling.

Stigande utgifter – Ökad lönsamhet
Stigande elpriser betyder högre utgifter. Men det innebär samtidigt att investeringar i energibesparingar blir lättare att räkna hem. Akademiska Hus räknar med att öka takten i sin pågående utbyggnad av solceller – som idag omfattar drygt hundra solelsanläggningar som producerar 9,2 miljoner kWh.

– Även batterilagring blir mer lönsamt, det är ytterligare en möjlig investering vi överväger och tittar närmare på, säger Jakob Odeblad på Akademiska Hus.

Fortsatta energieffektiviseringar viktiga
Alla de tre bolag vi varit i kontakt med lyfter fram energieffektivisering som viktigt. Både i det korta perspektivet och som strategi för framtiden. Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan, understryker betydelsen av fortsatta energibesparande åtgärder; löpande driftoptimeringar, smartare styrning samt investeringar i ventilationsanläggningar och klimatskal.

– Vi har jobbat länge och systematiskt för att minska energibehovet i våra fastigheter. Med dagens energipriser kan vi fortsätta detta arbete med god lönsamhet, säger Ulf Näslund på Vasakronan.

Energifrågans dignitet ökar
Osäkerheterna är fortfarande stora om hur energimarknaderna utvecklas på lite sikt, men Akademiska Hus gör bedömningen att höga elpriser kommer att bestå en längre tid, åtminstone över nästa vinter. En bedömning som delas av Jernhusens Per Forsling, som konstaterar att energifrågan nu kommer ännu högre upp på bolagens dagordning.

– Jag vill inte överdriva riskerna, men den senaste tiden prisökningar ändrar förutsättningarna för förvaltningen. Mycket tyder på att det höga prisläget kommer att bestå.

– Energieffektivisering har pendlat mellan att vara strategiskt viktig eller en mer operativ fråga i förvaltningen. Med den här prisbilden blir frågan förstås mer strategisk, säger Per Forsling.

”Finns mycket besparingar kvar att göra”
Återstår att se vilken betydelse fortsatt energieffektivisering kan få. Och hur långt det räcker för att kompensera stigande energinotor. Enligt Ulf Näslund på Vasakronan finns mycket mer att hämta i besparingar. Vasakronan halverade mängden köpt energi under perioden 2008–2018, och satte 2018 upp ett nytt mål om ytterligare halvering, ett mål man nu är halvvägs att uppnå.

– Vi märker av ett ökat intresse från våra kunder för hur man kan jobba med energieffektiviseringar och det tycker vi är bra. Det finns fortfarande en oerhörd potential i att reducera energibehovet, säger Ulf Näslund.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega