Fastighetsföretagande – Högskolepoäng

I kursen Fastighetsföretagande får du grundläggande kunskap om de centrala frågor som berör fastighetsägandet i den privata sektorn. Särskilt fokus ligger på fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, nyckeltalsberäkningar, marknadsanalyser och det juridiska regelverket.

Kursen lämpar sig för personer som är verksamma i fastighetsföretag, är fastighetsägare (eller blivande fastighetsägare) eller är allmänt intresserade av fastighetsmarknaders speciella särdrag och som vill bredda sina kunskaper eller lära sig grundläggande aspekter av fastighetsföretagande.

Kursen behandlar frågor som: fastighetsägande, fastighetsmarknad, fastighetscykler, investeringsbedömning, fastighetsförvaltning, finansiell rapportering och analys, plan- och bygglagen, hyreslagen samt fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter.

Innehåll och block i kursen

1. Fastighetsekonomi/Fastighetsförvaltning/Investeringsbedömning
2. Fastighetsägarens ansvar/Grundläggande hyresrätt
3. Finansiell rapportering och analys/Fastighetsutveckling

Syftet med kursen är att du genom utvidgad kunskap i fastighetsföretagandets väsentliga delar ska kunna fatta kortsiktiga och långsiktiga beslut kring underhåll, investering och förvaltning. Kursen behandlar såväl fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, branschspecifika redovisnings-, analys- och värderingsfrågor och det juridiska regelverket. Kursen är upplagd med såväl teoretiska pass som praktiska tillämpningar i form av seminarier och projektarbete. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

För denna kurs krävs inga förkunskapskrav.

Litteratur

Allt litteratur fås på plats och ingår i kursavgiften.

Examination

Det övergripande målet för examineringen är att bedöma hur kursmålen ovan har uppnåtts av kursdeltagarna. Examination skall spegla kursinnehållet och baseras på kurslitteratur samt föreläsningar. Examinering består av fyra moment: två individuella skriftliga hemtentamina som lämnas in efter block 1 respektive block 2, ett projektarbete som utförs i grupp eller individuellt och muntligt redovisas under block 3 samt obligatorisk närvaro. Respektive hemtentamina och projektarbete bedöms genom en tvågradig skala (godkänd alternativt icke-godkänd).

För att bli godkänd på kursen krävs:

  • godkänt resultat på de båda hemtentamina.
  • godkänt resultat på det avslutande projektarbetet.
  • närvaro under kursens samtliga moment.

EXA1 – Hemtentamina och aktivt deltagande, 4,5 hp, betygsskala: P, F
INL1 – Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinationsmomentet EXA1 inkluderar hemtentamina på kursens fastighetsekonomiska samt juridiska delar och aktivt deltagande under kursen.

Kursledare och kontaktpersoner

Olika ämneskunniga från Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH, samt Kim Strandberg och Christoffer Staaf, Fastighetsägarna Sverige. Kursansvarig: Anders Hellström, KTH.

Frågor om kursen besvaras av: Katja Kalda, katja.kalda@fastighetsagarna.se, 08-613 57 81.

I kursavgiften ingår all kurslitteratur samt alla måltider. För kursdeltagare som önskar övernatta på Ulfsunda Slott tillkommer logi. Övernattningarna bokar du själv genom att kontaka Ulfsunda Slott och ange Fastighetsägarna.

Fram till och med 4 veckor för kursstart har vi ett antal preliminärbokade hotellrum, priset per rum är 1595 kr inklusive moms.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega