Energi och driftoptimering

Sänkta driftskostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för långsiktiga fastighetsägare. Efter att ha läst drift- och energioptimering – en utbildning som pågår under två dagar – får du lära dig hur du lägger upp arbetet för ett bra inomhusklimat.

Energioptimering – utbildning i att sänka driftskostnader
Drift- och energioptimering är en utbildning som lär dig att sänka en fastighets driftskostnader – och samtidigt bibehålla nöjda hyresgäster. Nyckeln är att finna vägar till bättre inomhusklimat samtidigt som energikostnaderna sänks. Detta förutsätter energi- och driftoptimering, det vill säga en optimering av fastighetens installationer och styrsystem. Under kursen går vi igenom hur arbetet med drift- och energioptimering bör läggas upp för att nå dit.

Vad är energioptimering?
Energioptimering innebär att effektivisera och maximera användningen av energi i olika processer, system eller anläggningar. Målet med energioptimering är att minska energiförbrukningen, kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som prestandan och effektiviteten bibehålls eller förbättras.

Inom fastighetsbranschen handlar energioptimering om att identifiera och åtgärda ineffektivitet och energiförluster i byggnader och deras tekniska system. Det kan innebära att utvärdera och optimera uppvärmning, ventilation, kylning, belysning, isolering och andra energikrävande processer. Genom att implementera energieffektiva tekniker, förbättra underhållsåtgärder, utbilda användare och tillämpa smarta styr- och övervakningssystem kan energiförbrukningen minskas betydligt.

Drift- och energioptimering – utbildning för dig i fastighetsbranschen
Vill du ta ditt yrkesliv inom fastighetsbranschen till nästa nivå? Då är vår tvådagarskurs i drift- och energioptimering det perfekta valet för dig.

Under denna intensiva utbildning kommer du att få omfattande kunskaper och praktiska verktyg för att maximera effektiviteten och energiförbrukningen på olika sorters fastigheter. Oavsett om du är en erfaren teknisk förvaltare, driftingenjör eller fastighetsvärd, så är drift- och energioptimering en utbildning som ger dig ovärderliga insikter och färdigheter att tillämpa i din dagliga verksamhet.

Detta får du lära dig
Lär dig de senaste strategierna och teknikerna inom drift- och energioptimering. Våra kvalificerade instruktörer, som har en gedigen erfarenhet inom branschen, kommer att guida dig genom ämnen som:

Metoder för energioptimering
Du får lära dig olika strategier och metoder för att optimera energiförbrukningen inom fastigheter. Detta inkluderar att identifiera och analysera energiförluster, utvärdera befintliga system och tekniker, samt implementera åtgärder för att minska energianvändningen.
Arbetsprocess
Du får insikter i den optimala arbetsprocessen för drift- och energioptimering. Detta innebär att planera och organisera projektet, genomföra nödvändiga mätningar och analyser, samt implementera och övervaka åtgärderna. Du kommer även att lära dig hur du samarbetar med olika intressenter och aktörer i processen.
Dokumentering
Du får förståelse för vikten av att dokumentera energi- och driftoptimering på ett noggrant och systematiskt sätt. Detta innefattar att dokumentera befintliga förhållanden och mätresultat, beskriva genomförda åtgärder, samt utvärdera och rapportera uppnådda resultat.
Mål
Du får lära dig att sätta upp tydliga och mätbara mål vid energi- och driftoptimering. Du kommer även att få verktyg för att utvärdera om målen har uppnåtts och göra eventuella justeringar vid behov.
Genomförande
Du får kunskaper i hur du praktiskt genomför optimerande åtgärder. Detta kan inkludera att installera energieffektiva utrustningar, justera och kalibrera befintliga system, samt implementera beteendeförändringar.
Uppföljning
Du får lära dig hur du övervakar och följer upp energioptimeringsprojekt för att säkerställa att de förväntade resultaten uppnås. Det kan innebära att kontinuerligt övervaka energiförbrukningen, analysera och jämföra resultat, samt vid behov göra ytterligare justeringar eller åtgärder för att optimera energianvändningen.
Resultat
Du får insikt i hur du utvärderar och presenterar de uppnådda resultaten från de drift- och energioptimerande åtgärderna. Det kan innefatta att analysera och rapportera energibesparingar, kostnadsreduktioner, förbättrad komfort eller andra positiva effekter av åtgärderna.
Resultat efter kurs
Efter kursen kan du optimera såväl kontorsbyggnader som bostäder och andra byggnader.

Drift- & energioptimering – kurs för dig som…
Drift- och energioptimering är en kurs som vänder sig bland annat till dig som jobbar som teknisk förvaltare, driftingenjör, fastighetsingenjör, fastighetstekniker, fastighetsvärdar m.fl.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega