5G – ny modell ska ge bättre lösningar för fastighetsägare

Kaj Winther, chef för digital utveckling på Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna lanserar en ny modell för att säkra framtida 5G-täckning inomhus. Modellen ger en tydlig rollfördelning mellan fastighetsägare, mobiloperatörer och infrastrukturoperatörer. Syftet är att skapa en gemensam branschstandard.

Utbyggnaden av 5G-mobilnätet innebär att tekniken för att säkerställa uppkoppling inomhus behöver uppgraderas. De nät som nu byggs har högre vågfrekvenser vilka har svårt att penetrera moderna väggar och fönster. Det ger helt enkelt inte tillfredsställande inomhustäckning. När de gamla mobilnäten stängs ner, samtidigt som behovet av mer uppkopplade tjänster ökar, behövs nya tekniska lösningar för att tillgodose behovet. 

– De nuvarande lösningarna för mobiltäckning inomhus räcker inte längre till när räckvidden i mobilnätet blir sämre, säger Kaj Winther, chef för digital utveckling på Fastighetsägarna.

Rollfördelning
Men vem ska bära kostnaderna för utbyggnaden och ansvara för installation, underhåll och säkerhet? Fastighetsägarna, tillsammans med ett flertal andra aktörer (se faktaruta) presenterar en modell för hur rollfördelningen kan se ut för att driva fram en branschstandard.

– Den modell för 5G-täckning inomhus som vi presenterar ger en tydligare rollfördelning mellan fastighetsägare, mobiloperatörer, infrastrukturoperatörer och lösningsleverantörer. Modellen klargör vem som ansvarar för att planera, installera och driva inomhussystem, samt att leverera och underhålla teknisk utrustning.

Vari ligger nyttan av 5G för fastighetsägare?
– Den ger den allmänt viktiga infrastrukturen för trådlös gigabit-prestanda som i sig underlättar redundant (att av säkerhetsskäl ha fler komponenter som kan ersätta varandra vid driftsproblem, reds. anm.) och säker access till nätet för oss alla. Det ger trygghet och kalkylerbarhet. Förutom det så vill fastighetsägare både nyttja 5G till diverse fastighetsteknik och säkerställa möjlighet att leverera inomhustäckning till hyresgästerna.

Hur långt har fastighetsbranschen kommit i implementeringen av 5G?
– I princip ingenstans! Innan vi nu själva tog fram ”Den Svenska Modellen”, så fanns ingen möjlighet för fastighetsägare att få högpresterande 5G i moderna hus som skulle kunna fungera oavsett val av operatör.

Varför har ni tagit fram den här modellen?
– Vi hoppas kunna föra en konstruktiv dialog med operatörerna kring vårt förslag och då skapa förutsättningar för operatörsneutral infrastruktur så att inte bara en operatörs kunder kan nyttja det mobila nätet. Ett ännu värre alternativ är att fyra separata aktiva nät kommer att finnas i varje byggnad.

– Det behövs incitament och en affärsmodell för att motivera någon att finansiera endast en sådan infrastruktur. Ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv borde det vara uteslutet för alla sakägare att medverka till att fyra energislukande, parallella sådana nät byggs i varje byggnad.

Vilken nytta kommer man att ha av modellen?
– Genom denna nya modell garanteras användarna inte bara stadig och tillförlitlig 5G-täckning utan också en högkvalitativ användarupplevelse, vilket sätter en ny standard för digital infrastruktur i fastighetsbranschen. Modellen är också kostnadseffektiv och förenklar möjligheten för fastighetsägare att tillgodose hyresgästernas behov. Den ger samtidigt tydlighet och kalkylerbara val efter behoven. Den tillgodoser behovet av framtidssäkra lösningar och ger långsiktighet.

Hur styrd ska man vara av er modell?
– Vår modell lägger sig inte i respektive rolls affärsmodeller och utesluter heller ingen från eventuell planerat affärsområde, utan möjliggör ovanstående lösning med ett aktivt nät.

– Notera att förslaget avser 5G med den bästa prestandan. Det vill säga, det de flesta förväntar sig av den mest moderna tekniken. Det finns absolut möjlighet att ha andra lösningar men även om någon vill ha en enklare lösning, så måste alternativen kunna jämföras avseende pris och prestanda.

Mobila slutanvändare: Dessa är användare av mobila tjänster inom byggnaden, anslutna via fastighetens inomhusnät. De utgör kundbasen för mobiloperatörerna.

Fastighetsägare: Ägare och ofta köpare av inomhussystemet. Fastighetsägaren har möjlighet att antingen själv äga systemet eller köpa det som en tjänst från en infrastrukturoperatör. De undantas från direkt ansvar för telekommunikationstjänster gentemot slutanvändarna.

Infrastrukturoperatör: Företag ansvarigt för att planera, installera, och driva inomhussystemet som en gemensam infrastruktur. De hanterar hela livscykeln av nätet och tar på sig telekomregulatoriskt ansvar.

Mobilnätsoperatör: Ansluter till systemet för att erbjuda sina tjänster inom byggnaden. Dessa operatörer innehar rättigheter till det spektrum som används och samarbetar med infrastrukturoperatören.

Lösningsleverantörer: Tillhandahåller den tekniska utrustningen som används i det mobila inomhusnätet.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Fakta 5G-modellen

För att säkerställa mobiltäckning inomhus med 5G-kvalitet har Fastighetsägarna tillsammans med ett 10-tal fastighetsföretag inom ramen för fastighetsbranschens digitaliseringsinitiativ REDI (Real Estate Digitalization Initiative) samt ytterligare tongivande fastighetsbolag och teknikföretag utvecklat en ny modell för 5G-täckning inomhus.

Läs mer här: Inomhustäckning för 5G – den svenska modellen.pdf

Källa: Fastighetsägarna

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega